Módlmy się na różańcu!

W tym mie­sią­cu, szcze­gól­nie poświę­co­nym Maryi, pra­gnie­my zapro­sić do wspól­nej modli­twy różań­co­wej. W każ­dym tygo­dniu, w sobo­tę, będzie­my zamiesz­czać na naszej stro­nie roz­wa­ża­nia kolej­nych tajem­nic Różań­ca św. w wer­sji mp3. Niech ta pięk­na modli­twa połą­czy nas i sta­nie się potęż­nym woła­niem o potrzeb­ne łaski dla nas i całej ludz­ko­ści. Tydzień 1:…

81 rocznica objawienia koronki do Bożego Miłosierdzia

W pią­tek 13 IX 1935 Wie­czo­rem, kie­dy byłam w swo­jej celi, ujrza­łam anio­ła, wyko­naw­cę gnie­wu Boże­go. Był w sza­cie jasnej, z pro­mien­nym obli­czem, obłok pod jego sto­pa­mi, z obło­ku wycho­dzi­ły pio­ru­ny i bły­ska­wi­ce do rąk jego, a z ręki jego wycho­dzi­ły i dopie­ro doty­ka­ły zie­mi. Kie­dy ujrza­łam ten znak gnie­wu Boże­go,…

Nowy rok formacyjny

Po waka­cyj­nej prze­rwie roz­po­czy­na­my nowy rok for­ma­cyj­ny, w któ­rym podej­mie­my temat chrze­ści­jań­skiej nadziei. W cza­sie naszych spo­tkań będzie­my korzy­sta­li z książ­ki o. Tade­usza Kotlew­skie­go SJ “Zaufać nadziei” oraz z ency­kli­ki Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI “Spe salvi”. Już wkrót­ce opu­bli­ku­je­my list Prze­wod­ni­czą­cej Sto­wa­rzy­sze­nia – s. M. Ali­cji Zelmań­skiej wpro­wa­dza­ją­cy…

Zmarł ks. kardynał Franciszek Macharski

2 sierp­nia odszedł do domu Ojca ksiądz kar­dy­nał Fran­ci­szek Machar­ski, eme­ry­to­wa­ny metro­po­li­ta kra­kow­ski. Ksiądz Kar­dy­nał był wiel­kim czci­cie­lem Boże­go miło­sier­dzia i św. Sio­stry Fau­sty­ny. W 1985 roku, jako pierw­szy na świe­cie, wpro­wa­dził w swo­jej die­ce­zji świę­to Boże­go Miło­sier­dzia, a w 1992 roku wydał dekret usta­na­wia­ją­cy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia…