Modlitwa

Wszy­scy apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia, nie­za­leż­nie od tego, czy są wolon­ta­riu­sza­mi czy człon­ka­mi, podej­mu­ją wezwa­nie do pro­wa­dze­nia pogłę­bio­ne­go życia wewnętrz­ne­go. Trosz­czą się o roz­wój oso­bi­stej wię­zi z Bogiem. Sta­ra­ją się spo­ty­kać z Jezu­sem Miło­sier­nym obec­nym w Sło­wie Bożym, a tak­że w sakra­men­tach, zwłasz­cza w Eucha­ry­stii. Dba­ją o codzien­ną indy­wi­du­al­ną modli­twę. W ten spo­sób praw­da o miło­sier­dziu Boga docie­ra nie tyle do ich umy­słów, co nade wszyst­ko do ich serc. Spra­wy Kościo­ła i świa­ta zawie­rza­ją Maryi, Mat­ce Miło­sier­dzia, poprzez modli­twę różań­co­wą.

W spo­sób szcze­gól­ny zaan­ga­żo­wa­ni są w zada­nie wypra­sza­nia Miło­sier­dzia Boże­go dla całe­go świa­ta, korzy­sta­jąc z darów, jakie Bóg prze­ka­zał nam przez św. Sio­strę Fau­sty­nę: Świę­ta Boże­go Miło­sier­dzia, koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia i modli­twy w Godzi­nie Miło­sier­dzia.