81 rocznica odejścia do Domu Ojca Świętej Siostry Faustyny

5 paź­dzier­ni­ka. Dokład­nie 81 lat temu sio­stra Fau­sty­na Kowal­ska o godzi­nie 22.45 ode­szła do Domu Ojca. Ale jej posłan­nic­two nie zakoń­czy­ło się wraz ze śmier­cią. Misja gło­sze­nia orę­dzia o Bogu boga­tym w miło­sier­dzie i sze­rze­nie nowych form kul­tu Miło­sier­dzia Boże­go nadal trwa. To zada­nie podej­mu­ją m.in. człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze Sto­wa­rzy­sze­nia Fau­sti­num,…

Koncert uwielbienia Miłosierdzia Bożego i uroczystość św. Siostry Faustyny 
(3 i 5 października) 

W ramach III Mię­dzy­na­ro­do­wych Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia  3 paź­dzier­ni­ka, w bazy­li­ce o godzi­nie 19.30 odbę­dzie się kon­cert uwiel­bie­nia Miło­sier­dzia Boże­go w wyko­na­niu zespo­łu ICE Wor­ship Team (Inter­na­tio­nal Cen­tre of Evan­ge­li­za­tion Wor­ship Team) pod dyrek­cją Huber­ta Kowal­skie­go. 5 paź­dzier­ni­ka będzie­my świę­to­wać 81. rocz­ni­cę śmier­ci Sio­stry Fau­sty­ny oraz dzię­ko­wać Bogu…

III Międzynarodowe Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia

30 wrze­śnia – 6 paź­dzier­ni­ka Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża­ją się III MIĘDZYNARODOWE Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia. Weź­mie w nim udział pra­wie 300 uczest­ni­ków z oko­ło 30 kra­jów anglo‑, hisz­pań­sko i fran­cu­sko­ję­zycz­nych oraz Pola­cy. To czas szcze­gól­ne­go spo­tka­nia z Bogiem boga­tym w miło­sier­dzie i z tymi, któ­rzy  pra­gną żyć tajem­ni­cą Boże­go Miło­sier­dzia na co…

Spotkanie formacyjne krakowskiej wspólnoty “Faustinum”

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy kra­kow­skiej wspól­no­ty Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num” na pierw­sze po waka­cyj­nej prze­rwie spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Odbę­dzie się ono 21 wrze­śnia bie­żą­ce­go roku w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach, przy ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3. Szcze­gó­ły doty­czą­ce spo­tka­nia moż­na zoba­czyć w lin­ku poni­żej. Ser­decz­nie zapra­sza­my!  

75 lat temu…

75 lat temu… speł­ni­ło się pra­gnie­nie Pana Jezu­sa, któ­re zapi­sa­ła w Dzien­nicz­ku świę­ta Sio­stra Fau­sty­na: Wyma­luj obraz według rysun­ku, któ­ry widzisz, z pod­pi­sem: Jezu, ufam Tobie. Pra­gnę, aby ten obraz czczo­no naj­pierw w kapli­cy waszej i na całym świe­cie (Dz.47). I tak się sta­ło. 16 kwiet­nia 1944 roku,…