Trwają rekolekcje kapłańskie

W dniach od 18 do 22 listo­pa­da w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odby­wa­ją się reko­lek­cje dla kapła­nów orga­ni­zo­wa­ne przez nasze Sto­wa­rzy­sze­nie „Fau­sti­num”. Reko­lek­cje pod hasłem „Kapła­ni – świad­ko­wie miło­sier­dzia” gło­si ks. Sta­ni­sław Wit­kow­ski MS – bibli­sta. W cza­sie reko­lek­cji kapła­ni na pogłę­bio­nej modli­twie sło­wem Bożym, korzy­sta­jąc tak­że z ducho­we­go doświad­cze­nia…

Kapłani – świadkowie miłosierdzia”

Pra­gnę prze­cho­dzić świat cały i mówić duszom o wiel­kim miło­sier­dziu Boga. Kapła­ni, dopo­móż­cie mi w tym – pisa­ła Sio­stra Fau­sty­na – uży­waj­cie naj­sil­niej­szych wyra­zów o Jego miło­sier­dziu, bo wszyst­ko jest bar­dzo sła­bym wyra­zem wobec tego, jakim jest miło­sier­nym”. W cza­sie reko­lek­cji kapła­ni na pogłę­bio­nej modli­twie Sło­wem…

Spotkanie krakowskiej wspólnoty “Faustinum”

Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nie kra­kow­skiej wspól­no­ty “Fau­sti­num”, któ­re odbę­dzie się 19 paź­dzier­ni­ka br. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Pro­gram: 13.00 – Modli­twa różań­co­wa – sala „Fau­sti­num” 13.45 – Kon­fe­ren­cja: „Lec­tio divi­na i Boże Miło­sier­dzie” – sala „Fau­sti­num” 15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia – Sank­tu­arium aaaaa– Aga­pa – sala „Fau­sti­num”…

81 rocznica odejścia do Domu Ojca Świętej Siostry Faustyny

5 paź­dzier­ni­ka. Dokład­nie 81 lat temu sio­stra Fau­sty­na Kowal­ska o godzi­nie 22.45 ode­szła do Domu Ojca. Ale jej posłan­nic­two nie zakoń­czy­ło się wraz ze śmier­cią. Misja gło­sze­nia orę­dzia o Bogu boga­tym w miło­sier­dzie i sze­rze­nie nowych form kul­tu Miło­sier­dzia Boże­go nadal trwa. To zada­nie podej­mu­ją m.in. człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze Sto­wa­rzy­sze­nia Fau­sti­num,…