Trwają rekolekcje adwentowe

W dniach od 6 do 8 grud­nia b.r. w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odby­wa­ją się reko­lek­cje adwen­to­we zor­ga­ni­zo­wa­ne przez nasze Sto­wa­rzy­sze­nie „Fau­sti­num”. Reko­lek­cje pod hasłem: „Jezu, ufam Tobie!”  pro­wa­dzi ks. Marek Chrza­now­ski FDP. Bie­rze w nich udział 90 osób z Kra­ko­wa i róż­nych stron Pol­ski oraz ze Szwe­cji i z Nie­miec. Uczest­ni­cy są zapro­sze­ni do tego, by w kli­ma­cie ciszy i na pogłę­bio­nej…

Bez Adwentu nie ma Bożego Narodzenia

Napraw­dę, bez uwol­nie­nia się od wiru pra­cy, bez zatrzy­ma­nia się choć na chwi­lę, bez zamy­śle­nia i pró­by spoj­rze­nia na moją codzien­ność ocza­mi Boga, bez ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Boga w ciszy i modli­twie – po pro­stu bez adwen­to­we­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Wcie­lo­ne­go Miło­sier­dzia nie ma praw­dzi­wych Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Jeśli za bar­dzo damy się pochło­nąć tro­skom o to jakie…

Jezu, ufam Tobie”

W dniach od 6 do 8 grud­nia 2019 r. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odbę­dą się reko­lek­cje z cyklu “Z Biblią i Dzien­nicz­kiem św. Sio­stry Fau­sty­ny” p.t. “Jezu, ufam Tobie!”. Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we znaj­dzie­cie w lin­ku poni­żej. Oso­by pra­gną­ce wziąć udział w reko­lek­cjach pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go. Obec­nie ist­nie­je tyl­ko…

Trwają rekolekcje kapłańskie

W dniach od 18 do 22 listo­pa­da w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odby­wa­ją się reko­lek­cje dla kapła­nów orga­ni­zo­wa­ne przez nasze Sto­wa­rzy­sze­nie „Fau­sti­num”. Reko­lek­cje pod hasłem „Kapła­ni – świad­ko­wie miło­sier­dzia” gło­si ks. Sta­ni­sław Wit­kow­ski MS – bibli­sta. W cza­sie reko­lek­cji kapła­ni na pogłę­bio­nej modli­twie sło­wem Bożym, korzy­sta­jąc tak­że z ducho­we­go doświad­cze­nia…

Kapłani – świadkowie miłosierdzia”

Pra­gnę prze­cho­dzić świat cały i mówić duszom o wiel­kim miło­sier­dziu Boga. Kapła­ni, dopo­móż­cie mi w tym – pisa­ła Sio­stra Fau­sty­na – uży­waj­cie naj­sil­niej­szych wyra­zów o Jego miło­sier­dziu, bo wszyst­ko jest bar­dzo sła­bym wyra­zem wobec tego, jakim jest miło­sier­nym”. W cza­sie reko­lek­cji kapła­ni na pogłę­bio­nej modli­twie Sło­wem…