81 rocznica odejścia do Domu Ojca Świętej Siostry Faustyny

5 paź­dzier­ni­ka. Dokład­nie 81 lat temu sio­stra Fau­sty­na Kowal­ska o godzi­nie 22.45 ode­szła do Domu Ojca. Ale jej posłan­nic­two nie zakoń­czy­ło się wraz ze śmier­cią. Misja gło­sze­nia orę­dzia o Bogu boga­tym w miło­sier­dzie i sze­rze­nie nowych form kul­tu Miło­sier­dzia Boże­go nadal trwa. To zada­nie podej­mu­ją m.in. człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze Sto­wa­rzy­sze­nia Fau­sti­num,…

Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia – dzień 5

Nie­zwy­kle pasjo­nu­ją­ce świa­dec­twa ludzi – miło­śni­ków Boże­go Miło­sier­dzia, z róż­nych czę­ści świa­ta o roz­wo­ju kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia według wizji Świę­tej Sio­stry Fau­sty­ny sta­ły się domi­nan­tą dnia dzi­siej­sze­go. Wspa­nia­łe zdję­cia, cie­ka­we fil­my, zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach świa­dec­twa apo­sto­la­tów Boże­go Miło­sier­dzia w świe­cie były odda­niem chwa­ły…

Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia — dzień 4

Czwar­ty dzień to czas szcze­gól­ne­go wsłu­chi­wa­nia się w głos Boga, któ­ry od każ­de­go z nas żąda uczyn­ków miło­sier­nych, peł­nio­nych z miło­ści do Nie­go. Dzi­siej­sze kon­fe­ren­cje, świa­dec­twa wska­zy­wa­ły, jak bar­dzo Bóg soli­da­ry­zu­je się z ubo­gi­mi, poni­żo­ny­mi i woła­ją­cy­mi o pomoc. Nato­miast wie­czor­ne godzi­ny zabrzmia­ły muzy­ką uwiel­bie­nia w  wyko­na­niu zespo­łu „ICE Wor­ship…

Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia – dzień 3

Dzień trze­ci tego wyjąt­ko­we­go cza­su spo­tka­nia ludzi, dla któ­rych orę­dzie Boże­go Miło­sier­dzia ma prio­ry­te­to­we zna­cze­nie, prze­bie­gał w atmos­fe­rze zadu­my i roz­wa­ża­nia peł­nych bólu słów Pana Jezu­sa: „Naj­bo­le­śniej ranią Mnie grze­chy nie­uf­no­ści” (Dz. 1076). Wsłu­chu­jąc się w kon­fe­ren­cję s. Miriam Janiec ZMBM pozna­wa­li­śmy, co zna­czy zaufa­nie…

Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia – dzień 2

Dzień dru­gi to czas szcze­gól­ne­go pozna­wa­nia Miło­sier­dzia Boże­go. Sio­stra Ema­nu­ela Gem­za ZMBM w swo­jej kon­fe­ren­cji zwró­ci­ła uwa­gę na Obraz Jezu­sa Miło­sier­ne­go, przez któ­ry Bóg bar­dzo obra­zo­wo, wizu­al­nie poka­zał sie­bie – Miło­sier­dzie. Do roz­wa­ża­nia tej wiel­kiej miło­sier­nej miło­ści Boga wyra­żo­nej w akcie Wcie­le­nia gorą­co zachę­cił ks. Krzysz­tof Wons SDS, ana­li­zu­jąc…