Rekolekcje 2019/2020

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem reko­lek­cji orga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Fau­sti­num“ w nowym roku for­ma­cyj­nym 2019/2020. W pla­nie czte­ry serie reko­lek­cji week­en­do­wych, w tym jed­ne prze­zna­czo­ne tyl­ko dla mał­żeństw oraz dwie serie reko­lek­cji 5‑dniowych. W listo­pa­dzie br. odbę­dą się też Reko­lek­cje o Bożym Miło­sier­dziu dla Kapła­nów.  Wie­rzy­my, że wszy­scy,…

Uroczystość patronalna ZMBM 2019

5 sierp­nia Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia prze­ży­wa swo­ją uro­czy­stość patro­nal­ną. W tym dniu, w każ­dej wspól­no­cie zosta­je pono­wio­ny akt powie­rze­nie zgro­ma­dze­nia Mat­ce Bożej Miło­sier­dzia i uzna­nie Jej za naszą Naj­wyż­szą Prze­ło­żo­ną.  Zapra­sza­my do wspól­ne­go świę­to­wa­nia razem z nami. Pro­si­my o modli­twę, by nasze Zgro­ma­dze­nie mogło dalej się roz­wi­jać…

Ceremonie zakonne

W okre­sie waka­cyj­nym w Zgro­ma­dze­niu Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia odby­wa­ją się licz­ne cere­mo­nie zakon­ne: przy­ję­cie nowych sióstr do nowi­cja­tu, pierw­sze i wie­czy­ste ślu­by zakon­ne.  Pole­ca­my nasze Sio­stry Waszej ser­decz­nej modli­twie. Pro­śmy dla nich o łaskę pięk­nej miło­ści, gor­li­wo­ści i wier­no­ści na dro­dze życia zakon­ne­go. W spo­sób szcze­gól­ny powie­rza­my…

Rekolekcje wakacyjne “Faustinum”

W dniach od 9 do 13 lip­ca odbę­dą się w Der­dach koło War­sza­wy waka­cyj­ne reko­lek­cje Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z serii z “Z Biblią i Dzien­nicz­kiem św. Sio­stry Fau­sty­ny” p.t. “Byłem two­im Mistrzem, jestem i będę. Podą­żać śla­dem Jezu­sa Miło­sier­ne­go”. Popro­wa­dzą je ks. Sła­wo­mir Czaj­ka i s. M. Ema­nu­ela Gem­za. W kli­ma­cie ciszy i sku­pie­nia…

Rocznica śmierci Założycielki Zgromadzenia, 
w których żyła święta Siostra Faustyna

Mało kto wie, że świę­ta Sio­stra Fau­sty­na nale­ża­ła do Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia, któ­re zało­ży­ła pol­ska księż­nicz­ka: Ewa z ksią­żąt Suł­kow­skich Potoc­ka. Wła­śnie dziś, tj. 6 lip­ca przy­pa­da 138 rocz­ni­ca jej śmier­ci. War­to  przy tej oka­zji wspo­mnieć choć tro­chę o Mat­ce Tere­sie Ewie Potoc­kiej (1814–1881). …