Statut

Statut

Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia

Faustinum

Postanowienia ogólne

§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” i zwane jest w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

§ 2 Stowarzyszenie wyrasta z charyzmatu św. Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Może łączyć kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie, które pragną nieść światu orędzie Miłosierdzia Bożego świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.

§ 3 Siedzibą Stowarzyszenia jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

§ 4 Terenem działania Stowarzyszenia jest Archidiecezja Krakowska oraz te diecezje w Polsce i poza granicami kraju, w których za zgodą biskupów diecezjalnych są oficjalnie erygowane Wspólnoty „Faustinum”.

§ 5 Stowarzyszenie działa na mocy dekretu erekcyjnego Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, posiada kościelną osobowość prawną.

§ 6 Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawują ojcowie Towarzystwa Jezusowego.

§ 7

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”.
 2. Stowarzyszenie posiada znak graficzny, odznakę członkowską oraz wydaje legitymacje członkowskie według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd.

Cele i środki działania

§ 8 Celem Stowarzyszenia jest:

 1. dążenie do doskonałości chrześcijańskiej, czyli doskonałej miłości, drogą ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich,
 2. poznawanie i włączanie się w głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego objawionej
  najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym,
 3. wypraszanie miłosierdzia Bożego dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych.

§ 9 Wypełniając swoje cele, Stowarzyszenie w szczególności:

 1. włącza się w głoszenie orędzia o miłosierdziu Bożym świadectwem życia i słowem,
 2. wyprasza miłosierdzie Boże dla świata przez pogłębione życie sakramentalne, modlitwę, ofiarę i uczynki miłosierdzia,
 3. przyczynia się do praktykowania form kultu Miłosierdzia Bożego przekazanych przez św. Faustynę: cześć Obrazu Jezusa Miłosiernego, Święto Miłosierdzia Bożego, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15.00),
 4. prowadzi formację w duchu św. Siostry Faustyny, opracowuje i wydaje materiały służące formacji członków Stowarzyszenia oraz wydaje pismo pt. Orędzie Miłosierdzia,
 5. organizuje sympozja i inspiruje badania mające na celu pogłębienie teologii miłosierdzia Bożego i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego oraz wiedzy o życiu i posłannictwie św. Siostry Faustyny,
 6. w miarę możliwości podejmuje lub uczestniczy w dziełach miłosierdzia, szczególnie wobec osób potrzebujących głębokiej odnowy moralnej,
 7. wspiera powstawanie wspólnot apostołów Bożego Miłosierdzia w parafiach, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa,
 8. współpracuje z osobami i instytucjami, które realizują cele podobne do celów Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10 Stowarzyszenie tworzą:

 1. wolontariusze,
 2. członkowie,
 3. członkowie honorowi.

§ 11

 1. Wolontariuszem może być każda osoba, także niepełnoletnia, która zobowiązuje się wypełniać zadania określone w § 15 pkt. 1-3.
 2. Wolontariuszy przyjmuje się na podstawie wypełnionej deklaracji.
 3. Wolontariusz, gdy jest pełnoletni, po rocznym stażu może ubiegać się o członkostwo Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia (kapłan, osoba konsekrowana oraz katolik świecki), która decyduje się włączyć w wypełnianie celów Stowarzyszenia i zobowiązuje się do przestrzegania jego Statutu.
 2. Przyjęcie w poczet członków następuje po co najmniej rocznym stażu w charakterze wolontariusza. Członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, w tajnym głosowaniu, na podstawie pisemnego podania, opinii księdza proboszcza lub odpowiedniego przełożonego, opinii 2 osób potwierdzonych przez władze kościelne oraz wypełnionego osobowego kwestionariusza.
 3. Zarząd Stowarzyszenia w uzasadnionych przypadkach może skrócić staż wolontariusza.
 4. Członkowie po odbyciu odpowiedniej formacji, określonej przez Zarząd, mogą składać przyrzeczenia oddania się i służby w dziele Miłosierdzia Bożego na określony czas (rok) lub na całe życie.

§ 13 Za szczególne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia, Zarząd może nadać członkostwo honorowe.

§ 14 Członkowie Stowarzyszenia:

 1. pełniej uczestniczą w duchowości i misji apostolskiej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
 2. mają udział w dobrach duchowych Stowarzyszenia, które Jezus Miłosierny obiecał wszystkim apostołom Bożego Miłosierdzia:
  Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego osłaniam przez całe życie jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem (Dz.1075).
  Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to Moje miłosierdzie i szerzyć Jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w Moje miłosierdzie, dusze te w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. Miłosierdzie Moje osłoni je w tej ostatniej walce (Dz. 1540).
  Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą (Dz.1521).
 3. mogą zgłaszać wnioski i propozycje do władz Stowarzyszenia,
 4. na miarę możliwości włączają się w prace Stowarzyszenia,
 5. posiadają legitymację i odznakę Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie,
 6. mogą wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.

§ 15 Wolontariusze w Stowarzyszeniu zobowiązani są:

 1. w miarę możliwości poznawać tajemnicę miłosierdzia Bożego i troszczyć się o postawę ufności przez pełnienie woli Bożej zawartej w przykazaniach i obowiązkach stanu,
 2. odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego,
 3. spełniać w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez czyn, słowo lub modlitwę.

§ 16 Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. korzystać regularnie z sakramentów świętych (o ile możności z miesięcznej spowiedzi świętej i częstej Komunii świętej),
 2. stale poznawać tajemnicę Bożego miłosierdzia objawioną najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Gruntownie poznać orędzie Miłosierdzia Bożego przekazane przez św. Faustynę,
 3. głosić orędzie Miłosierdzia Bożego świadectwem życia i słowem,
 4. rozwijać postawę całkowitego zaufania Bogu przez pełnienie Jego woli w każdych okolicznościach życia, zależnie od stanu i zawodu,
 5. spełniać w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez czyn, słowo albo modlitwę,
 6. w miarę możliwości podejmować lub uczestniczyć w dziełach miłosierdzia, szczególnie wobec osób potrzebujących głębokiej odnowy moralnej,
 7. modlić się i ofiarować cierpienie szczególnie w intencji nawrócenia grzeszników oraz kapłanów i osób konsekrowanych,
 8. w ciągu dnia przez akty miłości i modlitwę łączyć się z Jezusem Miłosiernym prosząc o miłosierdzie Boże dla świata,
 9. praktykować formy kultu przekazane przez św. Faustynę: cześć Obrazu Jezusa Miłosiernego, codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego, praktykowanie modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i obchodzenie Święta Miłosierdzia Bożego,
 10. realizować wspólnotowo i indywidualnie program formacyjny obowiązujący w Stowarzyszeniu,
 11. brać czynny udział w realizowaniu wszystkich celów Stowarzyszenia,
 12. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów, uchwał Stowarzyszenia,
 13. godnie reprezentować Stowarzyszenie w swoim środowisku,
 14. regularnie opłacać składki członkowskie, których wysokość ustala Zarząd.

§ 17 Wolontariat i członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
 2. skreślenia z księgi wolontariuszy i członków decyzją Zarządu w przypadku niewypełniania obowiązków wynikających ze Statutu, a zwłaszcza gorszącego postępowania nie licującego z postawą chrześcijanina. Decyzję o skreśleniu winno poprzedzić pisemne upomnienie.

Władze Stowarzyszenia

§ 18

 1. Walne Zebranie delegatów jest organem doradczym Stowarzyszenia. Zbiera się dla podsumowania działalności Stowarzyszenia i przedstawienia sugestii co do działalności.
 2. Walne Zebranie co 5 lat wybiera 2 członków Zarządu.
 3. Sposób wybierania delegatów i działania Walnego Zebrania określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

a

§ 19

 1. Władzą najwyższą wewnątrz Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. W skład Zarządu wchodzą: przewodnicząca, wiceprzewodnicząca, skarbnik, trzech członów oraz opiekun duchowy Stowarzyszenia. Przewodniczącą, wiceprzewodniczącą, skarbnika i jednego członka mianuje Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia spośród profesek wieczystych Zgromadzenia. Opiekuna duchowego wyznacza Prowincjał Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego. Dwóch pozostałych członków wybiera Walne Zebranie. Przewodnicząca, opiekun duchowy oraz członkowie Zarządu wybrani przez Walne Zebranie wymagają zatwierdzenia Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego na pięcioletnią kadencję.
 3. Zarząd:
  1. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
  2. określa kierunki pracy Stowarzyszenia i kieruje jego działalnością przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawa kościelnego,
  3. zatwierdza regulaminy Stowarzyszenia odnoszące się do funkcjonowania jego struktury, a także ceremoniału przyjmowania członków. Zatwierdza wzory legitymacji członkowskich i odznaki Stowarzyszenia,
  4. uchwala zmiany Statutu z zachowaniem § 26,
  5. uchwala roczne plany pracy i decyduje o podziale budżetu Stowarzyszenia na realizację poszczególnych jego celów,
  6. przyjmuje członków oraz nadaje członkostwo honorowe,
  7. powołuje i rozwiązuje wspólnoty Stowarzyszenia na szczeblu parafii, przy zachowaniu odrębnych przepisów prawa kościelnego,
  8. nadzoruje działalność Stowarzyszenia,
  9. rozpatruje i wprowadza do realizacji wnioski w sprawach programowej działalności Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę szczególnie te, które zostały podjęte na Walnym Zebraniu,
  10. angażuje i zwalnia pracowników,
  11. przedstawia roczne sprawozdania z działalności Arcybiskupowi Krakowskiemu i Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia,
  12. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia powołuje kompetentną komisję do oceny rocznej działalności finansowej Zarządu Stowarzyszenia.

a

§ 20

 1. Przy Zarządzie Stowarzyszenia działają komisje: formacji, zagraniczna i wydawnictw:
  1. komisja formacyjna organizuje formację członków Stowarzyszenia, zajmuje się obsługą pielgrzymów z Polski przybywających do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach,
  2. komisja zagraniczna odpowiada za kontakty z osobami z innych krajów oraz obsługuje pielgrzymów zagranicznych przybywających do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach,
  3. komisja wydawnictw przygotowuje w różnych językach wydawnictwa formacyjne, upowszechniające i zgłębiające treści posłannictwa św. Faustyny i orędzia Miłosierdzia Bożego,
 2. Osoby kierujące pracą poszczególnych komisji są powoływane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Struktura Stowarzyszenia

§ 21

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Wspólnota Apostołów Bożego Miłosierdzia, którą tworzy najmniej 10 członków.
 2. Wspólnoty Apostołów Bożego Miłosierdzia organizowane są w parafiach na prośbę miejscowego proboszcza i za zgodą biskupa diecezjalnego.
 3. Wspólnoty Apostołów Bożego Miłosierdzia pozostają pod bezpośrednią opieką kapłanów i podlegają Zarządowi Stowarzyszenia.
 4. Wspólnoty Apostołów Bożego Miłosierdzia prowadzą działalność zgodną ze Statutem Stowarzyszenia.
 5. W spotkaniach formacyjnych i modlitewnych Wspólnot Apostołów Bożego Miłosierdzia mogą brać udział także wolontariusze.

Majątek Stowarzyszenia

§ 22 Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

a

§ 23 Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji,
 3. darowizn, spadków, zapisów,
 4. dochodów własnych (własnej działalności gospodarczej);

Zarząd może powołać odpowiednią instytucję do prowadzenia działalności gospodarczej.

a

§ 24 Dla zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym przewodniczącego, upoważnionego przez przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub członka Zarządu oraz skarbnika. Oświadczenia woli w tym zakresie powinny być składane na piśmie pod nazwą Stowarzyszenia.

a

§ 25 Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26

 1. Uchwały w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Do ważności tych uchwał wymagana jest większość 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu.
 2. Uchwały, po uzyskaniu akceptacji Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do ważności wymagają zatwierdzenia przez Arcybiskupa Krakowskiego.

a

§ 27 W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Zarząd w porozumieniu ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Arcybiskupem Krakowskim określa sposób likwidacji oraz wybiera Komisję likwidacyjną w składzie 3-5 osób, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

a

§ 28 W razie likwidacji Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na rzecz Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które zadysponuje nim zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.