Świadectwa

Echo reko­lek­cji “W poszu­ki­wa­niu miło­sier­dzia”
Spo­tka­łam Boga? – Danu­ta Zicz
Spo­tka­nie z Ojcem – Andrzej
Miło­sier­dzie w hospi­cjum – Hali­na
Reko­lek­cje w “Fau­sti­num” – Grze­gorz
Radość i cier­pie­nie zanu­rzo­ne w Bożym Miło­sier­dziu – Lilia­na
Miło­sier­dzie Boże rów­nież w duszy mojej – Jacek
Moc wspól­nej modli­twy – Beata
Zawierz­cie swo­je życie Jezu­so­wi Miło­sier­ne­mu! – Marze­na