Stowarzyszenie Faustinum

Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num” wyra­sta z cha­ry­zma­tu św. Sio­stry Fau­sty­ny, z jej ducho­wo­ści i dzia­łal­no­ści apo­stol­skiej. Łączy kapła­nów, oso­by kon­se­kro­wa­ne i świec­kie, któ­re pra­gną słu­żyć orę­dziu Miło­sier­dzia Boże­go.

Ery­go­wał je 6 mar­ca 1996 roku metro­po­li­ta kra­kow­ski Fran­ci­szek kard. Machar­ski na proś­bę prze­ło­żo­nej gene­ral­nej Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia m. Pau­li­ny Słom­ki. Posia­da ono kościel­ną i cywil­ną oso­bo­wość praw­ną. Dzia­ła przy Zgro­ma­dze­niu Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia. Pod­le­ga rów­nież Metro­po­li­cie Kra­kow­skie­mu, któ­ry zatwier­dza jego ducho­we­go opie­ku­na z Towa­rzy­stwa Jezu­so­we­go. Ma swo­ją sie­dzi­bę w świa­to­wym cen­trum kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach.

Celem dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia jest:

  1. Dąże­nie do dosko­na­ło­ści chrze­ści­jań­skiej, czy­li dosko­na­łej miło­ści, dro­gą ufno­ści w sto­sun­ku do Pana Boga i miło­sier­dzia wzglę­dem bliź­nich.
  2. Pozna­wa­nie i gło­sze­nie tajem­ni­cy miło­sier­dzia Boże­go obja­wio­nej naj­peł­niej w Chry­stu­sie ukrzy­żo­wa­nym i zmar­twych­wsta­łym.
  3. Wypra­sza­nie miło­sier­dzia Boże­go dla całe­go świa­ta, szcze­gól­nie dla grzesz­ni­ków oraz kapła­nów i osób zakon­nych.

Wspól­no­ta Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num” łączy wolon­ta­riu­szy i człon­ków z bli­sko 100 kra­jów świa­ta na wszyst­kich kon­ty­nen­tach.

Głów­ny akcent w dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia spo­czy­wa na for­ma­cji, któ­ra ma pomóc w oso­bi­stym spo­tka­niu z Jezu­sem Miło­sier­nym, wpro­wa­dzić apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia w fascy­nu­ją­cy świat życia we wspól­no­cie z Bogiem oraz przy­go­to­wać do pod­ję­cia w swo­im śro­do­wi­sku misji miło­sier­dzia.