Stowarzyszenie Faustinum

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” wyrasta z charyzmatu św. Siostry Faustyny, z jej duchowości i działalności apostolskiej. Łączy kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie, które pragną służyć orędziu Miłosierdzia Bożego.

Erygował je 6 marca 1996 roku metropolita krakowski Franciszek kard. Macharski na prośbę przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia m. Pauliny Słomki. Posiada ono kościelną i cywilną osobowość prawną. Działa przy Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Podlega również Metropolicie Krakowskiemu, który zatwierdza jego duchowego opiekuna z Towarzystwa Jezusowego. Ma swoją siedzibę w światowym centrum kultu Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

  1. Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej, czyli doskonałej miłości, drogą ufności w stosunku do Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich.
  2. Poznawanie i głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego objawionej najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.
  3. Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych.

Wspólnota Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” łączy wolontariuszy i członków z blisko 100 krajów świata na wszystkich kontynentach.

Główny akcent w działalności Stowarzyszenia spoczywa na formacji, która ma pomóc w osobistym spotkaniu z Jezusem Miłosiernym, wprowadzić apostołów Bożego Miłosierdzia w fascynujący świat życia we wspólnocie z Bogiem oraz przygotować do podjęcia w swoim środowisku misji miłosierdzia.