Apostolstwo

Wia­ra jest mar­twa bez uczyn­ków, jak pisze św. Jakub Apo­stoł. Te sło­wa są zapro­sze­niem do wraż­li­wo­ści na potrze­by naszych bra­ci i sióstr. Tak więc Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num” sta­ra­ją się o to, by ich oczy, uszy, język, ręce, nogi, a nade wszyst­ko ser­ce było miło­sier­ne. Czy­ny i sło­wa miło­sier­ne, to ta szcze­gól­na prze­strzeń, gdzie mogą oni gło­sić swo­im życiem praw­dę o miło­sier­dziu Boga wzglę­dem każ­de­go czło­wie­ka. Żądam od cie­bie uczyn­ków miło­sier­dzia, któ­re mają wypły­wać z miło­ści ku mnie. Miło­sier­dzie masz oka­zy­wać zawsze i wszę­dzie bliź­nim, nie możesz się od tego usu­nąć ani wymó­wić, ani unie­win­nić… Poda­ję ci trzy spo­so­by czy­nie­nia miło­sier­dzia bliź­nim: pierw­szy – czyn, dru­gi – sło­wo, trze­ci – modli­twa; w tych trzech stop­niach zawie­ra się peł­nia miło­sier­dzia i jest nie­zbi­tym dowo­dem miło­ści ku Mnie. W ten spo­sób dusza wysła­wia i odda­je cześć miło­sier­dziu Moje­mu (Dz. 742).