Formacja indywidualna

Człowiek, w swojej wolności, wezwany jest przez Boga,
by rósł, dojrzewał i przynosił owoc. 

Tego wezwania nie może on nie podjąć,
nie może się uchylać od swojej osobistej odpowiedzialności. 

Podstawowym celem formacji świeckich katolików jest coraz pełniejsze odkrywanie przez nich własnego powołania
i coraz większa gotowość do tego,
by żyć nim w wypełnianiu własnej misji.

Jan Paweł II, Christifideles laici, nr 57, 58

CEL FORMACJI

Jednym z najważniejszych zadań w działalności Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”
jest troska o formację swych członków.

Celem formacji w Stowarzyszeniu „Faustinum” jest:

 • pomoc w pogłębianiu osobistej więzi z Jezusem Miłosiernym i upodabnianiu się do Niego,
 • przemiana życia w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich,
 • rozwijanie otrzymanego charyzmatu,
 • przygotowanie do misji miłosierdzia i zaangażowania w dzieła miłosierdzia,
 • wychowywanie do postawy służby we wzajemnych relacjach we wspólnocie.

Formacja programowa w Stowarzyszeniu obejmuje obok formacji duchowej, także intelektualną.

Służy ona głębszemu poznaniu:

 • tajemnicy Bożego miłosierdzia objawionej w Biblii;
 • orędzia Miłosierdzia przekazanego przez św. Siostry Faustynę w jej „Dzienniczku”;
 • historii życia, duchowości i misji św. Siostry Faustyny;
 • istoty i praktyki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
 • charyzmatu i zarysu historii Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia;
 • zasad życia duchowego;
 • misji chrześcijanina oraz apostoła Bożego miłosierdzia w Kościele i świecie.

Jak wygląda Formacja indywidulana?

Formacja indywidualna przeznaczona jest dla osób,
które nie mogą uczestniczyć w spotkaniach
wspólnot „Faustinum”.
Odbywa się  poprzez osobiste studiowanie materiałów formacyjnych zgodnie z programem
oraz odnoszenie ich do swego życia
przez osobistą pracę duchową i podejmowane ćwiczenia.

Formację indywidualną prowadzą
Siostry Matki Bożej Miłosierdzia posługujące
w Stowarzyszeniu „Faustinum”.

Publikacje

STOWARZYSZENIA APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Faustinum

Konferencje

formacji podstawowej

Jeśli jesteś zainteresowany
wyślij wiadomość