Formacja permanentna

pexels-photo-91224

Miłosierdzie w mocy Ducha Świętego

s. M. Emanuela Gemza ISMM

Kiedy otwieramy drzwi serca Duchowi Świętemu i oddajemy Mu stery swojego życia, wtedy wszystko się zmienia! Już nic nie jest takie samo! I to jest cudowne! Nowe myślenie, nowe patrzenie, nowe serce – po prostu nowe życie! Jeślibyście zapytali kogoś, kto doświadczył nowego wylania Ducha Świętego i Jego mocy: „Co się zmieniło w twoim życiu?” – to każdy wam odpowie: „Nic już nie jest takie samo! Po prostu nie da się już żyć jak dawniej!”. I to jest łaska! To jest miłosierdzie w mocy Ducha Świętego. Siostra Faustyna też o tym pisze: „skoro raz się oddamy wpływowi Ducha Bożego, to On sam dopełni tego, czego nam nie dostawać będzie” (Dz. 359). Miłosierdzie, które okazuje nam Bóg w mocy Ducha Świętego, jest zdolne przemieniać nasze serca, wspólnoty, rodziny i środowiska, w których żyjemy tak, byśmy stawali się coraz bardziej świadkami Bożego Miłosierdzia, głoszącymi z mocą dobrą nowinę o miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka.

Książka jest dostępna w Sekretariacie „Faustinum”.

14 sposobów na miłosierdzie

s. M. Diana Kuczek ISMM

„Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili” (Ef 2, 10). Ta świadomość napawa mnie radością. Jestem człowiekiem stworzonym przez Boga. Święty Paweł pisze: „jestem Jego dziełem”. Dobry i miłosierny Bóg powołał mnie, bym miał udział w miłości Trójcy Świętej, bym kochał Jego samego, siebie i innych miłością, którą Sam wlał w moje serce. Jak dobry jest Bóg! Jak bardzo mi zaufał! Jezus pragnie, żebym swoją wiarę i miłość wyrażał w uczynkach. Już przed wiekami przygotował mnie do tego, wezwał, abym w ten sposób wypełnił wolę Ojca, który chce mojego szczęścia i zbawienia.

Patrzę jednak z trwogą na otaczający mnie świat pełen relatywizmu, konsumpcjonizmu i konformizmu. Czasami wydaje mi się, że świat wartości to zamierzchła przeszłość, a subiektywizm i indywidualizm wciąż kierują mnie tylko ku moim potrzebom. Historia grzechu i zła trwa nieprzerwanie, wciąż zjednując sobie coraz to nowych zwolenników. Siła mocy nieprawości bywa przerażająca, nawet miażdżąca. Lecz ja mimo to nie tracę wiary w miłosierdzie Boga. Jezus mnie odkupił, poniósł mękę i śmierć dla mojego zbawienia, a trzeciego dnia zmartwychwstał.

Zwycięstwo jest po stronie dobra, po stronie wszechmogącego Boga. Szukam więc sposobów, jak dzielić się doświadczanym miłosierdziem… Znajduję ich przynajmniej 14! 7 wobec ciała i 7 wobec duszy! Przy boku św. Siostry Faustyny wyruszam w drogę, by w bliźnim spotkać Boga i stawać się w pełni człowiekiem…

Książka jest dostępna w Sekretariacie „Faustinum”.

Miłosierni w codzienności

Rozważania ze św. Siostrą Faustyną

s. M. Alicja Zelmańska ISMM

Co czynić, by Boże miłosierdzie wyrażało się w całej naszej istocie, przenikając nasze myśli, słowa i działanie? Jak być miłosiernymi nie tylko od czasu do czasu, przy okazji wielkich wydarzeń życia, w akcjach charytatywnych, lecz „zawsze i wszędzie”, to znaczy w zwyczajnej codzienności? Książka jest próbą odpowiedzi na te i inne pytania. Celem jej jest ożywienie, pogłębienie i umocnienie ducha miłosierdzia wobec tych, których spotykamy każdego dnia na drogach życia.

Święta Siostra Faustyna dobrze rozumiała, że ludzkie miłosierdzie jest udziałem w miłosierdziu Boga, dlatego wymaga ono łączności, co więcej, głębi zjednoczenia z Nim – Źródłem Miłosierdzia – nie tylko podczas modlitwy, ale i we wszystkich wydarzeniach codzienności. Jej życie pokazuje, jak ważne dla ukształtowania postawy miłosierdzia jest odkrycie obecności Boga – Źródła Miłosierdzia – w duszy i łączenie się z Nim przez miłość. Łącząc się z Nim, adorując i kontemplując Go w swym wnętrzu, w głębi swego serca, pragnęła być Jego żywym odbiciem i cała przemienić się w Jego miłosierdzie. Jej modlitwa Dopomóż mi, Panie jest wyrazem tego palącego ją pragnienia.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie „Misericordia”.

Zaufać nadziei

o. Tadeusz Kotlewski SJ

Chrześcijanin swojej nadziei nie odnajduje w strukturach społecznych ani w ludziach, którzy coś obiecują, ani też w niepewnej rzeczywistości, zanurzonej w nierealnym optymizmie. Nadzieja chrześcijańska nie jest łatwym optymizmem. Jest kotwicą zarzuconą na trwały grunt, jest oparciem się o Skałę, którą jest sam Bóg. Chociaż nadzieja wydaje się nieodłączną towarzyszką życia, można ją stracić. Mogą zaistnieć takie sytuacje, w których zgasi się w kimś iskrę nadziei. Przywrócić człowiekowi nadzieję to dać mu szansę na kolejne życie, przynieść mu pokój, wlać strumień energii i siły, aby dalej chciał żyć.

Książka jest dostępna w Sekretariacie „Faustinum”.

Pokochać siebie w głębi serca

o. Tadeusz Kotlewski SJ

Człowiek, by prawdziwie pokochać siebie potrzebuje zejść w głąb siebie, potrzebuje spotkać siebie w sobie, aby odkryć Źródło Miłości, które jest w nim, a które niejednokrotnie jest zasypane przez trudne i bolesne doświadczenia życia. Tylko schodząc do swego serca, mimo wszystko i nade wszystko, pozna prawdziwą Miłość, którą jest Bóg. Mocą tej Miłości człowiek będzie mógł prawdziwie pokochać siebie, odkrywając swoją wartość i godność, i kochać drugiego, troszcząc się o niego i będąc za niego odpowiedzialnym. Ta Miłość uzdolnia człowieka do oddania należytej czci Bogu, któremu służy i którego pragnie miłować z całego serca.

Książka jest dostępna w Sekretariacie „Faustinum”.

Z Maryją ku Miłosiernemu Bogu

Miejsce i rola Matki Miłosierdzia

w życiu Apostoła Bożego Miłosierdzia

ks. Teofil Siudy

Jezus Chrystus sam jest światłem, słońcem, które wzeszło nad wszystkimi ciemnościami historii. Aby jednak do Niego dotrzeć, potrzebujemy bliższych świateł – ludzi, którzy dają światło, czerpiąc je z Jego światła, i w ten sposób pozwalają nam orientować się w naszej przeprawie. Któż bardziej niż Maryja mógłby być gwiazdą nadziei dla nas – Ona, która przez swoje „tak” otwarła Bogu samemu drzwi naszego świata; Ona, która stała się żyjącą Arką Przymierza, w której Bóg przyjął ciało, stał się jednym z nas, pośród nas „rozbił swój namiot” (por. J 1, 14)?

Książka jest dostępna w Sekretariacie „Faustinum”.

Razem czy osobno

Droga wspólnoty chrześcijańskiej

o. Tadeusz Kotlewski SJ

Książka ta porusza podstawowe tematy związane z budowaniem wspólnot, zacieśnianiem wzajemnych relacji, przezwyciężaniem trudności, które nieuchronnie pojawiają się na drodze przechodzenia od grupy do wspólnoty, pogłębianiem formacji osobistej i wspólnotowej oraz coraz głębszym poznawaniem szczególnej misji w Kościele i świecie, którą mają wspólnoty chrześcijańskie. W dalszej części Autor zaprasza do osobistej lektury Księgi Dziejów Apostolskich. W Księdze tej zamyślamy się, kontemplujemy, podziwiamy pierwszą wspólnotę w Jerozolimie. Jest on wzorem dla każdej wspólnoty chrześcijańskiej, która pragnie się rozwijać i kroczyć drogami Bożymi.

Książka jest dostępna w Sekretariacie „Faustinum”.

Czerpać ze Źródła

Wprowadzenie do modlitwy w codzienności

o. Tadeusz Kotlewski SJ

Człowiek, aby wejść w dialog z Bogiem, we współpracę z Jego łaską, powinien nabyć umiejętności uczenia się modlitwy i trwania w niej. Można powiedzieć, że taka umiejętność jest pewnym rodzajem sztuki. A każda sztuka ma swoją teorię i praktykę, którą trzeba poznać i wprowadzić w życie. Poszczególne punkty krok po kroku wprowadzają w ducha modlitwy, w jej pedagogię i klimat, w jej postawy i zasady, w jej różne typy i rodzaje, w to, co wydaje się ważne w modlitwie codzienności.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie „Misericordia”.