Nowe pozycje formacyjne

 

a

Miłosierdzie w mocy Ducha Świętego

s. M. Emanuela Gemza ZMBM

 

Kie­dy otwie­ra­my drzwi ser­ca Ducho­wi Świę­te­mu i odda­je­my Mu ste­ry swo­je­go życia, wte­dy wszyst­ko się zmie­nia! Już nic nie jest takie samo! I to jest cudow­ne! Nowe myśle­nie, nowe patrze­nie, nowe ser­ce – po pro­stu nowe życie! Jeśli­by­ście zapy­ta­li kogoś, kto doświad­czył nowe­go wyla­nia Ducha Świę­te­go i Jego mocy: „Co się zmie­ni­ło w two­im życiu?” – to każ­dy wam odpo­wie: „Nic już nie jest takie samo! Po pro­stu nie da się już żyć jak daw­niej!”. I to jest łaska! To jest miło­sier­dzie w mocy Ducha Świę­te­go. Sio­stra Fau­sty­na też o tym pisze: „sko­ro raz się odda­my wpły­wo­wi Ducha Boże­go, to On sam dopeł­ni tego, cze­go nam nie dosta­wać będzie” (Dz. 359). Miło­sier­dzie, któ­re oka­zu­je nam Bóg w mocy Ducha Świę­te­go, jest zdol­ne prze­mie­niać nasze ser­ca, wspól­no­ty, rodzi­ny i śro­do­wi­ska, w któ­rych żyje­my tak, byśmy sta­wa­li się coraz bar­dziej świad­ka­mi Boże­go Miło­sier­dzia, gło­szą­cy­mi z mocą dobrą nowi­nę o miło­sier­nej miło­ści Boga do każ­de­go czło­wie­ka.

Książ­ka jest dostęp­na w Sekre­ta­ria­cie “Fau­sti­num”.

 

14 sposobów na miłosierdzie

s. M. Diana Kuczek ZMBM

 

Jeste­śmy bowiem Jego dzie­łem, stwo­rze­ni w Chry­stu­sie Jezu­sie dla dobrych czy­nów, któ­re Bóg z góry przy­go­to­wał, aby­śmy je peł­ni­li” (Ef 2, 10). Ta świa­do­mość napa­wa mnie rado­ścią. Jestem czło­wie­kiem stwo­rzo­nym przez Boga. Świę­ty Paweł pisze: „jestem Jego dzie­łem”. Dobry i miło­sier­ny Bóg powo­łał mnie, bym miał udział w miło­ści Trój­cy Świę­tej, bym kochał Jego same­go, sie­bie i innych miło­ścią, któ­rą Sam wlał w moje ser­ce. Jak dobry jest Bóg! Jak bar­dzo mi zaufał! Jezus pra­gnie, żebym swo­ją wia­rę i miłość wyra­żał w uczyn­kach. Już przed wie­ka­mi przy­go­to­wał mnie do tego, wezwał, abym w ten spo­sób wypeł­nił wolę Ojca, któ­ry chce moje­go szczę­ścia i zba­wie­nia.

Patrzę jed­nak z trwo­gą na ota­cza­ją­cy mnie świat pełen rela­ty­wi­zmu, kon­sump­cjo­ni­zmu i kon­for­mi­zmu. Cza­sa­mi wyda­je mi się, że świat war­to­ści to zamierz­chła prze­szłość, a subiek­ty­wizm i indy­wi­du­alizm wciąż kie­ru­ją mnie tyl­ko ku moim potrze­bom. Histo­ria grze­chu i zła trwa nie­prze­rwa­nie, wciąż zjed­nu­jąc sobie coraz to nowych zwo­len­ni­ków. Siła mocy nie­pra­wo­ści bywa prze­ra­ża­ją­ca, nawet miaż­dżą­ca. Lecz ja mimo to nie tra­cę wia­ry w miło­sier­dzie Boga. Jezus mnie odku­pił, poniósł mękę i śmierć dla moje­go zba­wie­nia, a trze­cie­go dnia zmar­twych­wstał.

Zwy­cię­stwo jest po stro­nie dobra, po stro­nie wszech­mo­gą­ce­go Boga. Szu­kam więc spo­so­bów, jak dzie­lić się doświad­cza­nym miło­sier­dziem… Znaj­du­ję ich przy­naj­mniej 14! 7 wobec cia­ła i 7 wobec duszy! Przy boku św. Sio­stry Fau­sty­ny wyru­szam w dro­gę, by w bliź­nim spo­tkać Boga i sta­wać się w peł­ni czło­wie­kiem…

Książ­ka jest dostęp­na w Sekre­ta­ria­cie “Fau­sti­num”.

 a

Miłosierni w codzienności.
Rozważania ze św. Siostrą Faustyną

s. M. Alicja Zelmańska ZMBM

 a

Co czy­nić, by Boże miło­sier­dzie wyra­ża­ło się w całej naszej isto­cie, prze­ni­ka­jąc nasze myśli, sło­wa i dzia­ła­nie? Jak być miło­sier­ny­mi nie tyl­ko od cza­su do cza­su, przy oka­zji wiel­kich wyda­rzeń życia, w akcjach cha­ry­ta­tyw­nych, lecz „zawsze i wszę­dzie”, to zna­czy w zwy­czaj­nej codzien­no­ści? Książ­ka jest pró­bą odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia. Celem jej jest oży­wie­nie, pogłę­bie­nie i umoc­nie­nie ducha miło­sier­dzia wobec tych, któ­rych spo­ty­ka­my każ­de­go dnia na dro­gach życia.

Świę­ta Sio­stra Fau­sty­na dobrze rozu­mia­ła, że ludz­kie miło­sier­dzie jest udzia­łem w miło­sier­dziu Boga, dla­te­go wyma­ga ono łącz­no­ści, co wię­cej, głę­bi zjed­no­cze­nia z Nim – Źró­dłem Miło­sier­dzia – nie tyl­ko pod­czas modli­twy, ale i we wszyst­kich wyda­rze­niach codzien­no­ści. Jej życie poka­zu­je, jak waż­ne dla ukształ­to­wa­nia posta­wy miło­sier­dzia jest odkry­cie obec­no­ści Boga – Źró­dła Miło­sier­dzia – w duszy i łącze­nie się z Nim przez miłość. Łącząc się z Nim, ado­ru­jąc i kon­tem­plu­jąc Go w swym wnę­trzu, w głę­bi swe­go ser­ca, pra­gnę­ła być Jego żywym odbi­ciem i cała prze­mie­nić się w Jego miło­sier­dzie. Jej modli­twa Dopo­móż mi, Panie jest wyra­zem tego palą­ce­go ją pra­gnie­nia.

Książ­ka jest dostęp­na w Wydaw­nic­twie “Mise­ri­cor­dia”.

 a

Książ­ki są dostęp­ne jedy­nie w Sekre­ta­ria­cie “Fau­sti­num”.
Oso­by zain­te­re­so­wa­ne kup­nem pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny.

Zaufać nadziei

o. Tadeusz Kotlewski SJ

 

ZaufacChrze­ści­ja­nin swo­jej nadziei nie odnaj­du­je w struk­tu­rach spo­łecz­nych ani w ludziach, któ­rzy coś obie­cu­ją, ani też w nie­pew­nej rze­czy­wi­sto­ści, zanu­rzo­nej w nie­re­al­nym opty­mi­zmie. Nadzie­ja chrze­ści­jań­ska nie jest łatwym opty­mi­zmem. Jest kotwi­cą zarzu­co­ną na trwa­ły grunt, jest opar­ciem się o Ska­łę, któ­rą jest sam Bóg. Cho­ciaż nadzie­ja wyda­je się nie­od­łącz­ną towa­rzysz­ką życia, moż­na ją stra­cić. Mogą zaist­nieć takie sytu­acje, w któ­rych zga­si się w kimś iskrę nadziei. Przy­wró­cić czło­wie­ko­wi nadzie­ję to dać mu szan­sę na kolej­ne życie, przy­nieść mu pokój, wlać stru­mień ener­gii i siły, aby dalej chciał żyć.

 

 

 

Pokochać siebie w głębi serca

o. Tadeusz Kotlewski SJ

 

Pokochac

Czło­wiek, by praw­dzi­wie poko­chać sie­bie potrze­bu­je zejść w głąb sie­bie, potrze­bu­je spo­tkać sie­bie w sobie, aby odkryć Źró­dło Miło­ści, któ­re jest w nim, a któ­re nie­jed­no­krot­nie jest zasy­pa­ne przez trud­ne i bole­sne doświad­cze­nia życia. Tyl­ko scho­dząc do swe­go ser­ca, mimo wszyst­ko i nade wszyst­ko, pozna praw­dzi­wą Miłość, któ­rą jest Bóg. Mocą tej Miło­ści czło­wiek będzie mógł praw­dzi­wie poko­chać sie­bie, odkry­wa­jąc swo­ją war­tość i god­ność, i kochać dru­gie­go, trosz­cząc się o nie­go i będąc za nie­go odpo­wie­dzial­nym. Ta Miłość uzdol­nia czło­wie­ka do odda­nia nale­ży­tej czci Bogu, któ­re­mu słu­ży i któ­re­go pra­gnie miło­wać z całe­go ser­ca.

m
b

 

a

Z Maryją ku Miłosiernemu Bogu. Miejsce i rola
Matki Miłosierdzia w życiu Apostoła Bożego Miłosierdzia

ks. Teofil Siudy

 

Jezus Chry­stus sam jest świa­tłem, słoń­cem, któ­re wze­szło nad wszyst­ki­mi ciem­no­ścia­mi histo­rii. Aby jed­nak do Nie­go dotrzeć, potrze­bu­je­my bliż­szych świa­teł – ludzi, któ­rzy dają świa­tło, czer­piąc je z Jego świa­tła, i w ten spo­sób pozwa­la­ją nam orien­to­wać się w naszej prze­pra­wie. Któż bar­dziej niż Mary­ja mógł­by być gwiaz­dą nadziei dla nas – Ona, któ­ra przez swo­je “tak” otwar­ła Bogu same­mu drzwi nasze­go świa­ta; Ona, któ­ra sta­ła się żyją­cą Arką Przy­mie­rza, w któ­rej Bóg przy­jął cia­ło, stał się jed­nym z nas, pośród nas “roz­bił swój namiot” (por. J 1, 14)?

a

a

 

a

Razem czy osobno.
Droga wspólnoty chrześcijańskiej

o. Tadeusz Kotlewski SJ

 

Razem

Książ­ka ta poru­sza pod­sta­wo­we tema­ty zwią­za­ne z budo­wa­niem wspól­not, zacie­śnia­niem wza­jem­nych rela­cji, prze­zwy­cię­ża­niem trud­no­ści, któ­re nie­uchron­nie poja­wia­ją się na dro­dze prze­cho­dze­nia od gru­py do wspól­no­ty, pogłę­bia­niem for­ma­cji oso­bi­stej i wspól­no­to­wej oraz coraz głęb­szym pozna­wa­niem szcze­gól­nej misji w Koście­le i świe­cie, któ­rą mają wspól­no­ty chrze­ści­jań­skie. W dal­szej czę­ści Autor zapra­sza do oso­bi­stej lek­tu­ry Księ­gi Dzie­jów Apo­stol­skich. W Księ­dze tej zamy­śla­my się, kon­tem­plu­je­my, podzi­wia­my pierw­szą wspól­no­tę w Jero­zo­li­mie. Jest on wzo­rem dla każ­dej wspól­no­ty chrze­ści­jań­skiej, któ­ra pra­gnie się roz­wi­jać i kro­czyć dro­ga­mi Boży­mi.

 aab

 

 

a

Czerpać ze Źródła.
Wprowadzenie do modlitwy w codzienności 

o. Tadeusz Kotlewski SJ

 

Czło­wiek, aby wejść w dia­log z Bogiem, we współ­pra­cę z Jego łaską, powi­nien nabyć umie­jęt­no­ści ucze­nia się modli­twy i trwa­nia w niej. Moż­na powie­dzieć, że taka umie­jęt­ność jest pew­nym rodza­jem sztu­ki. A każ­da sztu­ka ma swo­ją teo­rię i prak­ty­kę, któ­rą trze­ba poznać i wpro­wa­dzić w życie. Poszcze­gól­ne punk­ty krok po kro­ku wpro­wa­dza­ją w ducha modli­twy, w jej peda­go­gię i kli­mat, w jej posta­wy i zasa­dy, w jej róż­ne typy i rodza­je, w to, co wyda­je się waż­ne w modli­twie codzien­no­ści.

Książ­ka jest dostęp­na w Wydaw­nic­twie “Mise­ri­cor­dia”.