DABM 2019 — homilie

Z wiel­ką pasją i zaan­ga­żo­wa­niem prze­ży­li­śmy III Mię­dzy­na­ro­do­we Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia. Aby nie zmar­no­wać Bożych Łask otrzy­ma­nych w cza­sie tych dni, zachę­ca­my do roz­wa­ża­nia tre­ści homi­lii kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza z inau­gu­ra­cji DABM 2019 i ks. Krzysz­to­fa Won­sa SDS.      

CD z Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia 2019

Wycho­dząc naprze­ciw pra­gnie­niom Czci­cie­li Boże­go Miło­sier­dzia, trosz­czą­cych się o pogłę­bia­nie rela­cji z Bogiem m.in. przez pozna­wa­nie Boże­go Miło­sier­dzia i sie­bie, zachę­ca­my do naby­cia płyt CD z nagra­niem kon­fe­ren­cji ojca Krzysz­to­fa Won­sa SDS i Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia z III Mię­dzy­na­ro­do­wych Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Poko­cha­łem cię wiecz­ną miło­ścią”.  Tytu­ły…

Orędzie Miłosierdzia” 112

W ostat­nich dniach uka­zał się naj­now­szy, 112 numer “Orę­dzia Miło­sier­dzia”. Może­cie w nim zna­leźć cie­ka­we arty­ku­ły, roz­wa­ża­nia, świa­dec­twa, wywia­dy oraz inne tek­sty zwią­za­ne z roz­wo­jem kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia, św. Sio­strą Fau­sty­ną oraz z Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Wię­cej na temat nowe­go nume­ru znaj­dzie­cie w lin­ku poni­żej. “Orę­dzie Miło­sier­dzia” moż­na…

Życie zwyczajne uczyniła nadzwyczajnym”

Na prze­strze­ni kil­ku­dzie­się­ciu lat powsta­ła bar­dzo boga­ta lite­ra­tu­ra, zwią­za­na z życiem, ducho­wo­ścią i misją św. Sio­stry Fau­sty­ny Kowal­skiej. Jed­nak korzy­sta­nie z tych publi­ka­cji wyma­ga pew­nej orien­ta­cji, by moż­na było w tym bogac­twie tre­ści wyła­pać klu­czo­we wąt­ki. Ist­nie­je więc potrze­ba syn­te­tycz­ne­go uka­za­nia życia, dzie­dzic­twa ducho­we­go i misji św. Sio­stry Fau­sty­ny w opar­ciu…