Zawierzcie swoje życie Jezusowi Miłosiernemu!

Pani Marze­na, wolon­ta­riusz­ka “Fau­sti­num” podzie­li­ła się z nami swo­im świa­dec­twem. Ser­decz­nie zapra­sza­my do lek­tu­ry:   W lutym 2018 roku mój teść Józef zacho­ro­wał i prze­by­wał na oddzia­le gastro­en­te­ro­lo­gii. Po inten­syw­nym lecze­niu ból w brzu­chu nasi­lał się, co zanie­po­ko­iło leka­rza pro­wa­dzą­ce­go. Zle­cił wyko­na­nie dodat­ko­wych badań. Rezo­nans magne­tycz­ny wyka­zał krwa­wie­nie…

Nowy numer “Orędzia Miłosierdzia”

Jest już dostęp­ny naj­now­szy numer “Orę­dzia Miło­sier­dzia”. Może­cie w nim zna­leźć cie­ka­we arty­ku­ły, roz­wa­ża­nia, świa­dec­twa, wywia­dy oraz inne tek­sty zwią­za­ne z roz­wo­jem kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia, św. Sio­strą Fau­sty­ną oraz z Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Wię­cej na temat nowe­go nume­ru znaj­dzie­cie w lin­ku poni­żej. “Orę­dzie Miło­sier­dzia” moż­na zamó­wić w sekre­ta­ria­cie…

Moc wspólnej modlitwy

Zapra­sza­my do lek­tu­ry świa­dec­twa nade­sła­ne­go przez wolon­ta­riusz­kę “Fau­sti­num” do sie­dzi­by Sto­wa­rzy­sze­nia w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach.   “Wła­śnie mija 1 rocz­ni­ca uro­dzin mojej wnucz­ki i jed­no­cze­śnie chwi­li, w któ­rej zwró­ci­łam się do „Fau­sti­num” z proś­bą o modli­twę. Wnucz­ka przy­szła na świat zupeł­nie nie­spo­dzie­wa­nie w 29 tygo­dniu cią­ży. Gdy dowie­dzie­li­śmy się od zię­cia, że cór­ka zosta­ła prze­wie­zio­na…