Życie zwyczajne uczyniła nadzwyczajnym”

Na prze­strze­ni kil­ku­dzie­się­ciu lat powsta­ła bar­dzo boga­ta lite­ra­tu­ra, zwią­za­na z życiem, ducho­wo­ścią i misją św. Sio­stry Fau­sty­ny Kowal­skiej. Jed­nak korzy­sta­nie z tych publi­ka­cji wyma­ga pew­nej orien­ta­cji, by moż­na było w tym bogac­twie tre­ści wyła­pać klu­czo­we wąt­ki. Ist­nie­je więc potrze­ba syn­te­tycz­ne­go uka­za­nia życia, dzie­dzic­twa ducho­we­go i misji św. Sio­stry Fau­sty­ny w opar­ciu…

Nowy numer “Orędzia Miłosierdzia”

Jest już dostęp­ny naj­now­szy 111 numer “Orę­dzia Miło­sier­dzia”. Może­cie w nim zna­leźć cie­ka­we arty­ku­ły, roz­wa­ża­nia, świa­dec­twa, wywia­dy oraz inne tek­sty zwią­za­ne z roz­wo­jem kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia, św. Sio­strą Fau­sty­ną oraz z Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Wię­cej na temat nowe­go nume­ru znaj­dzie­cie w lin­ku poni­żej. “Orę­dzie Miło­sier­dzia” moż­na zamó­wić…

Materiały z rekolekcji dla rodzin 2

Dziś udo­stęp­nia­my wam dru­gą kon­fe­ren­cję ks. Paw­ła Gaba­ry pt. “Miło­sier­ne uszy”, wygło­szo­nej pod­czas Reko­lek­cji o Bożym Miło­sier­dziu dla rodzin, któ­re odby­ły się w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach.