Spotkanie formacyjne krakowskiej wspólnoty “Faustinum”

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy kra­kow­skiej wspól­no­ty Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num” na pierw­sze po waka­cyj­nej prze­rwie spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Odbę­dzie się ono 21 wrze­śnia bie­żą­ce­go roku w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach, przy ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3. Szcze­gó­ły doty­czą­ce spo­tka­nia moż­na zoba­czyć w lin­ku poni­żej. Ser­decz­nie zapra­sza­my!  

Koronka do Miłosierdzia Bożego kołem ratunkowym dla konających

Bywa­ją chwi­le, kie­dy nie wie­my, jak pomóc umie­ra­ją­ce­mu.  Zrób­my to, co zro­bi­ła św. Sio­stra Fau­sty­na: Kie­dy weszłam na chwi­lę do kapli­cy – powie­dział mi Pan: Cór­ko Moja, pomóż Mi zba­wić pew­ne­go grzesz­ni­ka kona­ją­ce­go; odmów za nie­go tę koron­kę, któ­rej cię nauczy­łem. Kie­dy zaczę­łam odma­wiać tę koron­kę, ujrza­łam tego…

Życie zwyczajne uczyniła nadzwyczajnym”

Na prze­strze­ni kil­ku­dzie­się­ciu lat powsta­ła bar­dzo boga­ta lite­ra­tu­ra, zwią­za­na z życiem, ducho­wo­ścią i misją św. Sio­stry Fau­sty­ny Kowal­skiej. Jed­nak korzy­sta­nie z tych publi­ka­cji wyma­ga pew­nej orien­ta­cji, by moż­na było w tym bogac­twie tre­ści wyła­pać klu­czo­we wąt­ki. Ist­nie­je więc potrze­ba syn­te­tycz­ne­go uka­za­nia życia, dzie­dzic­twa ducho­we­go i misji św. Sio­stry Fau­sty­ny w opar­ciu…

Dopóki jeszcze czas…, odmawiaj Koronkę do Miłosierdzia Bożego

Wtem usły­sza­łam głos pod­czas odma­wia­nia tej koron­ki: O, jak wiel­kich łask udzie­lę duszom, któ­re odma­wiać będą tę koron­kę; wnętrz­no­ści miło­sier­dzia Mego poru­szo­ne są dla odma­wia­ją­cych tę koron­kę. Zapisz te sło­wa, cór­ko Moja, mów świa­tu o Moim miło­sier­dziu, niech pozna cała ludz­kość nie­zgłę­bio­ne miło­sier­dzie Moje.…

Ruszamy z modlitwą!

W czwar­tek 5 wrze­śnia pierw­sze po waka­cjach spo­tka­nie gru­py modli­tew­nej wspól­no­ty kra­kow­skiej. Roz­po­czy­na­my mszą św. o 17.00 oraz ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ciszy w kapli­cy z gro­bem Św. Sio­stry Fau­sty­ny. Modli­my się o zgod­ny z wolą Bożą roz­wój Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num” sło­wem Bożym z dnia na 5 wrze­śnia, czy­li: Łk 5, 1–11. Następ­nie…