Naprawdę JEST

W darze Komu­nii Świę­tej Jezus z Duszą, Cia­łem, Krwią i Bóstwem wcho­dzi pod osło­ną Chle­ba do naszych serc, jed­no­cze­śnie z Nim, ze swo­im Bóstwem do nasze­go wnę­trza wcho­dzi Bóg Ojciec i Duch Świę­ty. Sta­je­my się miesz­ka­niem Trój­je­dy­ne­go Boga. To nie­sa­mo­wi­te mieć w swo­im ser­cu takie­go Gościa, taką Potę­gę Miło­ści. Nic dziw­ne­go,…

Przebywać w takim Towarzystwie? To zaszczyt!

Co za Bóg! Jeden Jedy­ny, lecz nie samo­lub. W Trzech Oso­bach, lecz o tej samej natu­rze: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Świę­ty, któ­rzy wspa­nia­le się rozu­mie­ją, choć Każ­da z Nich peł­ni inne zada­nie. Mają ten sam cel, przy­świe­ca im ta sama moty­wa­cja. Z miło­ścią współ­pra­cu­ją ze sobą, razem podej­mu­ją decy­zje,…

Materiały z rekolekcji dla rodzin 2

Dziś udo­stęp­nia­my wam dru­gą kon­fe­ren­cję ks. Paw­ła Gaba­ry pt. “Miło­sier­ne uszy”, wygło­szo­nej pod­czas Reko­lek­cji o Bożym Miło­sier­dziu dla rodzin, któ­re odby­ły się w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach.