Trwają rekolekcje adwentowe

W dniach od 6 do 8 grud­nia b.r. w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odby­wa­ją się reko­lek­cje adwen­to­we zor­ga­ni­zo­wa­ne przez nasze Sto­wa­rzy­sze­nie „Fau­sti­num”. Reko­lek­cje pod hasłem: „Jezu, ufam Tobie!”  pro­wa­dzi ks. Marek Chrza­now­ski FDP. Bie­rze w nich udział 90 osób z Kra­ko­wa i róż­nych stron Pol­ski oraz ze Szwe­cji i z Nie­miec. Uczest­ni­cy są zapro­sze­ni do tego, by w kli­ma­cie ciszy i na pogłę­bio­nej…

Jestem z wami po wszystkie dni”

W dniach od 29 listo­pa­da do 1 grud­nia w Dol­nym Smo­ko­vcu na Sło­wa­cji odby­ły się reko­lek­cje dla wolon­ta­riu­szy i człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” p.t. “Jestem z wami po wszyst­kie dni”. Popro­wa­dzi­li je ks. Ján Bit­tšan­ský oraz s. M. Cla­re­ta Fečo­vá.  

Praktyka na I tydzień Adwentu

Roz­wa­żę Sło­wo:  Jak było za dni Noego, tak będzie z przyj­ściem Syna Czło­wie­cze­go. Albo­wiem jak w cza­sie przed poto­pem jedli i pili, żeni­li się i za mąż wyda­wa­li aż do dnia, kie­dy Noe wszedł do arki, i nie spo­strze­gli się, aż przy­szedł potop i pochło­nął wszyst­kich, tak rów­nież będzie z przyj­ściem Syna Czło­wie­cze­go (Mt 24,…

Bez Adwentu nie ma Bożego Narodzenia

Napraw­dę, bez uwol­nie­nia się od wiru pra­cy, bez zatrzy­ma­nia się choć na chwi­lę, bez zamy­śle­nia i pró­by spoj­rze­nia na moją codzien­ność ocza­mi Boga, bez ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Boga w ciszy i modli­twie – po pro­stu bez adwen­to­we­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Wcie­lo­ne­go Miło­sier­dzia nie ma praw­dzi­wych Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Jeśli za bar­dzo damy się pochło­nąć tro­skom o to jakie…

Jezu, ufam Tobie”

W dniach od 6 do 8 grud­nia 2019 r. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odbę­dą się reko­lek­cje z cyklu “Z Biblią i Dzien­nicz­kiem św. Sio­stry Fau­sty­ny” p.t. “Jezu, ufam Tobie!”. Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we znaj­dzie­cie w lin­ku poni­żej. Oso­by pra­gną­ce wziąć udział w reko­lek­cjach pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go. Obec­nie ist­nie­je tyl­ko…