Spotkanie krakowskiej wspólnoty “Faustinum”

Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nie kra­kow­skiej wspól­no­ty “Fau­sti­num”, któ­re odbę­dzie się 19 paź­dzier­ni­ka br. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Pro­gram: 13.00 – Modli­twa różań­co­wa – sala „Fau­sti­num” 13.45 – Kon­fe­ren­cja: „Lec­tio divi­na i Boże Miło­sier­dzie” – sala „Fau­sti­num” 15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia – Sank­tu­arium aaaaa– Aga­pa – sala „Fau­sti­num”…

Wspólnota “Faustinum” w Łodzi

Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia ser­decz­nie zapra­sza na kolej­ne spo­tka­nie Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, któ­re odbę­dzie się 18 paź­dzier­ni­ka br. o godz. 17.00 w Domu zakon­nym przy ul. Kro­śnień­skiej 9 (dom Sio­stry Fau­sty­ny) w Łodzi. Pro­gram spo­tka­nia: 17.00 – Msza św. 17.45 – Kon­fe­ren­cja: Miło­sier­ne Obli­cze Boga 18.15 –…

DABM 2019 — relacja video

Zapra­sza­my do obej­rze­nia krót­kie rela­cji video z III Mię­dzy­na­ro­do­wych Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia, któ­re odby­ły się w dniach od 30 wrze­śnia do 6 paź­dzier­ni­ka 2019 roku w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach.  

DABM 2019 — homilie

Z wiel­ką pasją i zaan­ga­żo­wa­niem prze­ży­li­śmy III Mię­dzy­na­ro­do­we Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia. Aby nie zmar­no­wać Bożych Łask otrzy­ma­nych w cza­sie tych dni, zachę­ca­my do roz­wa­ża­nia tre­ści homi­lii kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza z inau­gu­ra­cji DABM 2019 i ks. Krzysz­to­fa Won­sa SDS.