Formacja

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym,
a Ojciec mój jest tym, który uprawia.

Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina,

a każdą, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.

(J 15, 1-2)

CEL FORMACJI

Jednym z najważniejszych zadań w działalności Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”
jest troska o formację swych członków.

Celem formacji w Stowarzyszeniu „Faustinum” jest:

 • pomoc w pogłębianiu osobistej więzi z Jezusem Miłosiernym i upodabnianiu się do Niego,
 • przemiana życia w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich,
 • rozwijanie otrzymanego charyzmatu,
 • przygotowanie do misji miłosierdzia i zaangażowania w dzieła miłosierdzia,
 • wychowywanie do postawy służby we wzajemnych relacjach we wspólnocie.

Formacja programowa w Stowarzyszeniu obejmuje obok formacji duchowej, także intelektualną.

Służy ona głębszemu poznaniu:

 • tajemnicy Bożego miłosierdzia objawionej w Biblii;
 • orędzia Miłosierdzia przekazanego przez św. Siostry Faustynę w jej „Dzienniczku”;
 • historii życia, duchowości i misji św. Siostry Faustyny;
 • istoty i praktyki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
 • charyzmatu i zarysu historii Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia;
 • zasad życia duchowego;
 • misji chrześcijanina oraz apostoła Bożego miłosierdzia w Kościele i świecie.

Człowiek, w swojej wolności, wezwany jest przez Boga,
by rósł, dojrzewał i przynosił owoc. 

Tego wezwania nie może on nie podjąć,
nie może się uchylać od swojej osobistej odpowiedzialności. 

Podstawowym celem formacji świeckich katolików jest coraz pełniejsze odkrywanie przez nich własnego powołania
i coraz większa gotowość do tego,
by żyć nim w wypełnianiu własnej misji.

Jan Paweł II, Christifideles laici, nr 57, 58

ETAPY FORMACJI

Etapy formacji w Stowarzyszeniu są następujące:

formacja podstawowa

(4 etapy);

formacja permanentna

(rozpoczyna się po zakończeniu formacji podstawowej).

sposoby korzystania z FORMACJI

Program formacyjny Stowarzyszenia „Faustinum” obejmuje formację indywidualną członków oraz formację Wspólnot.

FORMACJA WSPÓLNOTOWA

Odbywa się poprzez udział w spotkaniach formacyjnych zorganizowanych przy parafiach lub klasztorach Zgromadzenia i odnoszenie tych treści do swego życia przez osobistą pracę duchową i podejmowane ćwiczenia.

FORMACJA INDYWIDUALNA

Odbywa się poprzez osobiste studiowanie materiałów formacyjnych zgodnie z programem oraz odnoszenie ich do swego życia przez osobistą pracę duchową i podejmowane ćwiczenia.

Program FORMACJI podstawowej

Formacja podstawowa trwa najmniej 4 lata i odbywa się według określonego przez Zarząd „Faustinum” programu.

Tematy poszczególnych lat formacji są następujące:

 • I etap formacji – „Poznawać Miłosierdzie Boże”
 • II etap formacji – „Żyć ufnością”
 • III etap formacji – „Żyć miłosierdziem”
 • IV etap formacji – „Współpracować z miłosierdziem”

Każdy rok formacji podstawowej składa się z 3 cykli:

 • Cykl: Misja i duchowość św. Siostry Faustyny
 • Cykl biblijny
 • Cykl: ABC życia duchowego

Każdy cykl danego roku formacyjnego zawiera 10 tematów, które zostały opracowane w podręcznikach.

Do formacji zobowiązali się wszyscy członkowie. Zachęcamy do formacji także wolontariuszy.

FORMACJA permanentna

Po ukończeniu 4 etapów formacji podstawowej
i jej podsumowaniu
członkowie Stowarzyszenia Faustinum rozpoczynają
formację permanentną, która prowadzi ich
jeszcze głębiej w tajemnicę Bożego Miłosierdzia.

Formacji permanentnej służą organizowane także:

Międzynarodowe Kongresy
Apostołów Bożego Miłosierdzia

Ogólnopolskie Zjazdy
Apostołów Bożego Miłosierdzia

Zobacz publikacje

STOWARZYSZENIA APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Faustinum