Członkowie

Człon­kiem Sto­wa­rzy­sze­nia może być oso­ba peł­no­let­nia, duchow­na lub świec­ka, któ­ra po rocz­nym sta­żu w cha­rak­te­rze wolon­ta­riu­sza zgło­si pra­gnie­nie peł­niej­sze­go zaan­ga­żo­wa­nia w cele Sto­wa­rzy­sze­nia i zosta­nie przy­ję­ta.

Człon­ko­wie mają obo­wią­zek:

 • korzy­stać regu­lar­nie z sakra­men­tów świę­tych (o ile moż­no­ści mie­sięcz­nej spo­wie­dzi świę­tej i czę­stej Komu­nii świę­tej),
 • sta­le pozna­wać tajem­ni­cę Boże­go miło­sier­dzia obja­wio­ną naj­peł­niej w Chry­stu­sie ukrzy­żo­wa­nym i zmar­twych­wsta­łym. Grun­tow­nie poznać orę­dzie Miło­sier­dzia Boże­go prze­ka­za­ne przez św. Sio­strę Fau­sty­nę,
 • odbyć obo­wią­zu­ją­cą w Sto­wa­rzy­sze­niu for­ma­cję ducho­wą i apo­stol­ską,
 • gło­sić orę­dzie Miło­sier­dzia Boże­go świa­dec­twem życia i sło­wem,
 • roz­wi­jać posta­wę cał­ko­wi­te­go zaufa­nia Bogu przez peł­nie­nie Jego woli w każ­dych oko­licz­no­ściach życia, zależ­nie od sta­nu i zawo­du,
 • speł­niać w cią­gu dnia przy­naj­mniej jeden akt miło­sier­dzia wobec bliź­nich z miło­ści do Jezu­sa przez czyn, sło­wo albo modli­twę,
 • w mia­rę moż­li­wo­ści podej­mo­wać lub uczest­ni­czyć w dzie­łach miło­sier­dzia, szcze­gól­nie wobec osób potrze­bu­ją­cych głę­bo­kiej odno­wy moral­nej,
 • modlić się i ofia­ro­wać cier­pie­nie szcze­gól­nie w inten­cji nawró­ce­nia grzesz­ni­ków oraz w inten­cji kapła­nów i osób kon­se­kro­wa­nych,
 • w cią­gu dnia przez akty miło­ści i modli­twę łączyć się z Jezu­sem Miło­sier­nym pro­sząc o miło­sier­dzie Boże dla świa­ta,
 • prak­ty­ko­wać for­my kul­tu prze­ka­za­ne przez św. Sio­strę Fau­sty­nę: cześć obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go, codzien­ne odma­wia­nie koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go, prak­ty­ko­wa­nie modli­twy w godzi­nie Miło­sier­dzia i obcho­dze­nie świę­ta Miło­sier­dzia Boże­go,
 • brać czyn­ny udział w urze­czy­wist­nia­niu wszyst­kich celów Sto­wa­rzy­sze­nia,
 • sto­so­wać się do posta­no­wień sta­tu­tu, regu­la­mi­nów, uchwał Sto­wa­rzy­sze­nia,
 • god­nie repre­zen­to­wać Sto­wa­rzy­sze­nie w swo­im śro­do­wi­sku,
 • regu­lar­nie opła­cać skład­ki człon­kow­skie.

Obiet­ni­ce Jezu­sa Miło­sier­ne­go prze­ka­za­ne przez św. Sio­strę Fau­sty­nę:

 • Dusze, któ­re sze­rzą cześć miło­sier­dzia Moje­go osła­niam przez całe życie jak czu­ła mat­ka swe nie­mow­lę, a w godzi­nę śmier­ci nie będę im Sędzią, ale miło­sier­nym Zba­wi­cie­lem (Dz. 1075).
 • Wszyst­kim duszom, któ­re uwiel­biać będą to Moje miło­sier­dzie i sze­rzyć Jego cześć, zachę­ca­jąc inne dusze do ufno­ści w Moje miło­sier­dzie, dusze te w godzi­nę śmier­ci nie dozna­ją prze­ra­że­nia. Miło­sier­dzie Moje osło­ni je w tej ostat­niej wal­ce (Dz. 1540).
 • Kapła­nom, któ­rzy gło­sić będą i wysła­wiać miło­sier­dzie Moje, dam moc prze­dziw­ną i namasz­czę ich sło­wa, i poru­szę ser­ca, do któ­rych prze­ma­wiać będą (Dz. 1521).

Poza tymi dobra­mi ducho­wy­mi, któ­re Pan Jezus obie­cał wszyst­kim apo­sto­łom Boże­go Miło­sier­dzia, człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia mają pra­wo:

 • zgła­szać wnio­ski i pro­po­zy­cje do władz Sto­wa­rzy­sze­nia,
 • na mia­rę moż­li­wo­ści uczest­ni­czyć w pra­cach Sto­wa­rzy­sze­nia,
 • posia­dać legi­ty­ma­cję i odzna­kę Sto­wa­rzy­sze­nia,
 • wybie­rać i być wybie­ra­nym do władz Sto­wa­rzy­sze­nia.

Przy ubie­ga­niu się o człon­ko­stwo wyma­ga­ne jest zło­że­nie odpo­wied­nich doku­men­tów w sekre­ta­ria­cie “Fau­sti­num”. Po zapo­zna­niu się z nimi Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia podej­mu­je decy­zję i powia­da­mia o niej zain­te­re­so­wa­ną oso­bę.

Każ­de­go roku, 5 paź­dzier­ni­ka w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach odby­wa­ją się cere­mo­nie “Fau­sti­num”, pod­czas któ­rych nowi człon­ko­wie wypo­wia­da­ją publicz­nie swo­je pra­gnie­nie peł­niej­sze­go zaan­ga­żo­wa­nia w cele Sto­wa­rzy­sze­nia, otrzy­mu­ją legi­ty­ma­cją człon­kow­ską oraz spe­cjal­ne bło­go­sła­wień­stwo.

Bliż­sze infor­ma­cje doty­czą­ce przy­ję­cia na człon­ka moż­na otrzy­mać w sekre­ta­ria­cie Sto­wa­rzy­sze­nia.