Członkowie

 

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, duchowna lub świecka, która po rocznym stażu w charakterze wolontariusza zgłosi pragnienie pełniejszego zaangażowania w cele Stowarzyszenia i zostanie przyjęta.

Członkowie mają obowiązek:

 • korzystać regularnie z sakramentów świętych (o ile możności miesięcznej spowiedzi świętej i częstej Komunii świętej),
 • stale poznawać tajemnicę Bożego miłosierdzia objawioną najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Gruntownie poznać orędzie Miłosierdzia Bożego przekazane przez św. Siostrę Faustynę,
 • odbyć obowiązującą w Stowarzyszeniu formację duchową i apostolską,
 • głosić orędzie Miłosierdzia Bożego świadectwem życia i słowem,
 • rozwijać postawę całkowitego zaufania Bogu przez pełnienie Jego woli w każdych okolicznościach życia, zależnie od stanu i zawodu,
 • spełniać w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez czyn, słowo albo modlitwę,
 • w miarę możliwości podejmować lub uczestniczyć w dziełach miłosierdzia, szczególnie wobec osób potrzebujących głębokiej odnowy moralnej,
 • modlić się i ofiarować cierpienie szczególnie w intencji nawrócenia grzeszników oraz w intencji kapłanów i osób konsekrowanych,
 • w ciągu dnia przez akty miłości i modlitwę łączyć się z Jezusem Miłosiernym prosząc o miłosierdzie Boże dla świata,
 • praktykować formy kultu przekazane przez św. Siostrę Faustynę: cześć obrazu Jezusa Miłosiernego, codzienne odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego, praktykowanie modlitwy w godzinie Miłosierdzia i obchodzenie święta Miłosierdzia Bożego,
 • brać czynny udział w urzeczywistnianiu wszystkich celów Stowarzyszenia,
 • stosować się do postanowień statutu, regulaminów, uchwał Stowarzyszenia,
 • godnie reprezentować Stowarzyszenie w swoim środowisku,
 • regularnie opłacać składki członkowskie.

Obietnice Jezusa Miłosiernego przekazane przez św. Siostrę Faustynę:

 • Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego osłaniam przez całe życie jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem (Dz. 1075).
 • Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to Moje miłosierdzie i szerzyć Jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w Moje miłosierdzie, dusze te w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. Miłosierdzie Moje osłoni je w tej ostatniej walce (Dz. 1540).
 • Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą (Dz. 1521).

Poza tymi dobrami duchowymi, które Pan Jezus obiecał wszystkim apostołom Bożego Miłosierdzia, członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 • zgłaszać wnioski i propozycje do władz Stowarzyszenia,
 • na miarę możliwości uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
 • posiadać legitymację i odznakę Stowarzyszenia,
 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

Przy ubieganiu się o członkostwo wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów w sekretariacie „Faustinum”. Po zapoznaniu się z nimi Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję i powiadamia o niej zainteresowaną osobę.

Każdego roku, 5 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbywają się ceremonie „Faustinum”, podczas których nowi członkowie wypowiadają publicznie swoje pragnienie pełniejszego zaangażowania w cele Stowarzyszenia, otrzymują legitymacją członkowską oraz specjalne błogosławieństwo.

Bliższe informacje dotyczące przyjęcia na członka można otrzymać w sekretariacie Stowarzyszenia.