Powołanie

Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia nale­żą­cy do Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, idąc za gło­sem wewnętrz­ne­go powo­ła­nia, pra­gną jed­no­czyć się z Jezu­sem Miło­sier­nym. Żyją w duchu orę­dzia Miło­sier­dzia, któ­re On sam prze­ka­zał świa­tu przez świę­tą Sio­strę Fau­sty­nę. Na kar­tach Pisma Świę­te­go odkry­wa­ją obli­cze Boga jako Ojca peł­ne­go miło­sier­dzia oraz czer­pią z ducho­we­go dzien­ni­ka swo­jej Patron­ki – św. Sio­stry Fau­sty­ny. Każ­de­go dnia doświad­cza­ją tego, że Bóg umi­ło­wał ich miło­ścią odwiecz­ną.