Wolontariusze

Pierw­szym stop­niem przy­na­leż­no­ści do Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” jest wolon­ta­riat. Wolon­ta­riu­szem może być oso­ba, któ­ra chce włą­czyć się w dzie­ło miło­sier­dzia św. Sio­stry Fau­sty­ny pod kie­run­kiem Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia i zobo­wią­zu­je się:

  • w mia­rę moż­li­wo­ści pozna­wać tajem­ni­cę miło­sier­dzia Boże­go i trosz­czyć się o posta­wę ufno­ści przez peł­nie­nie woli Bożej zawar­tej w przy­ka­za­niach i obo­wiąz­kach sta­nu,
  • odma­wiać koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go,
  • speł­niać w cią­gu dnia przy­naj­mniej jeden akt miło­sier­dzia wobec bliź­nich z miło­ści do Jezu­sa przez czyn, sło­wo lub modli­twę.

Wolon­ta­riu­sze mogą korzy­stać z for­ma­cji apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia we wspól­no­cie lub indy­wi­du­al­nie. Bliż­sze infor­ma­cje na temat for­ma­cji moż­na uzy­skać w sekre­ta­ria­cie “Fau­sti­num”.

Wpis do Sto­wa­rzy­sze­nia poprze­dzo­ny jest oso­bi­stym spo­tka­niem z Sio­strą odpo­wie­dzial­ną za for­ma­cję. Po roze­zna­niu, oso­ba któ­ra pra­gnie przy­łą­czyć się do “Fau­sti­num” wypeł­nia dekla­ra­cję wolon­ta­riu­sza. Wpi­su moż­na doko­nać jedy­nie na ory­gi­nal­nych dru­kach, pobra­nych w sekre­ta­ria­cie “Fau­sti­num”. Potwier­dze­niem przy­ję­cia do Sto­wa­rzy­sze­nia jest otrzy­ma­nie listu pod­pi­sa­ne­go przez Prze­wod­ni­czą­cą “Fau­sti­num”.

Po upły­wie roku wolon­ta­ria­tu moż­na ubie­gać się o człon­ko­stwo.