DABM 2019 — homilie

Z wiel­ką pasją i zaan­ga­żo­wa­niem prze­ży­li­śmy III Mię­dzy­na­ro­do­we Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia. Aby nie zmar­no­wać Bożych Łask otrzy­ma­nych w cza­sie tych dni, zachę­ca­my do roz­wa­ża­nia tre­ści homi­lii kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza z inau­gu­ra­cji DABM 2019 i ks. Krzysz­to­fa Won­sa SDS.      

CD z Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia 2019

Wycho­dząc naprze­ciw pra­gnie­niom Czci­cie­li Boże­go Miło­sier­dzia, trosz­czą­cych się o pogłę­bia­nie rela­cji z Bogiem m.in. przez pozna­wa­nie Boże­go Miło­sier­dzia i sie­bie, zachę­ca­my do naby­cia płyt CD z nagra­niem kon­fe­ren­cji ojca Krzysz­to­fa Won­sa SDS i Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia z III Mię­dzy­na­ro­do­wych Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Poko­cha­łem cię wiecz­ną miło­ścią”.  Tytu­ły…

81 rocznica odejścia do Domu Ojca Świętej Siostry Faustyny

5 paź­dzier­ni­ka. Dokład­nie 81 lat temu sio­stra Fau­sty­na Kowal­ska o godzi­nie 22.45 ode­szła do Domu Ojca. Ale jej posłan­nic­two nie zakoń­czy­ło się wraz ze śmier­cią. Misja gło­sze­nia orę­dzia o Bogu boga­tym w miło­sier­dzie i sze­rze­nie nowych form kul­tu Miło­sier­dzia Boże­go nadal trwa. To zada­nie podej­mu­ją m.in. człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze Sto­wa­rzy­sze­nia Fau­sti­num,…

Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia – dzień 5

Nie­zwy­kle pasjo­nu­ją­ce świa­dec­twa ludzi – miło­śni­ków Boże­go Miło­sier­dzia, z róż­nych czę­ści świa­ta o roz­wo­ju kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia według wizji Świę­tej Sio­stry Fau­sty­ny sta­ły się domi­nan­tą dnia dzi­siej­sze­go. Wspa­nia­łe zdję­cia, cie­ka­we fil­my, zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach świa­dec­twa apo­sto­la­tów Boże­go Miło­sier­dzia w świe­cie były odda­niem chwa­ły…

Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia — dzień 4

Czwar­ty dzień to czas szcze­gól­ne­go wsłu­chi­wa­nia się w głos Boga, któ­ry od każ­de­go z nas żąda uczyn­ków miło­sier­nych, peł­nio­nych z miło­ści do Nie­go. Dzi­siej­sze kon­fe­ren­cje, świa­dec­twa wska­zy­wa­ły, jak bar­dzo Bóg soli­da­ry­zu­je się z ubo­gi­mi, poni­żo­ny­mi i woła­ją­cy­mi o pomoc. Nato­miast wie­czor­ne godzi­ny zabrzmia­ły muzy­ką uwiel­bie­nia w  wyko­na­niu zespo­łu „ICE Wor­ship…