Blog PL

Zawierzcie swoje życie Jezusowi Miłosiernemu!

Pani Marze­na, wolon­ta­riusz­ka “Fau­sti­num” podzie­li­ła się z nami swo­im świa­dec­twem. Ser­decz­nie zapra­sza­my do lek­tu­ry:   W lutym 2018 roku mój teść Józef zacho­ro­wał i prze­by­wał na oddzia­le gastro­en­te­ro­lo­gii. Po inten­syw­nym lecze­niu ból w brzu­chu nasi­lał się, co zanie­po­ko­iło leka­rza pro­wa­dzą­ce­go. Zle­cił wyko­na­nie dodat­ko­wych badań. Rezo­nans magne­tycz­ny wyka­zał krwa­wie­nie…

Walka ducha i nawrócenie w życiu człowieka

9 mar­ca 2019 r. w domu Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia na Gro­cho­wie gru­py „Fau­sti­num” z Rado­ści i Ursy­no­wa prze­ży­ły swój wiel­ko­post­ny dzień sku­pie­nia. Uczest­ni­czy­ło w nim 22 człon­ków i wolon­ta­riu­szy z obu wspól­not. Popro­wa­dził go ks. Mie­czy­sław Jerzak. Dzień sku­pie­nia upły­wał pod hasłem: „Wal­ka ducha i nawró­ce­nie w życiu czło­wie­ka”. Na pro­gram skła­da­ły się:…

Nowy numer “Orędzia Miłosierdzia”

Jest już dostęp­ny naj­now­szy numer “Orę­dzia Miło­sier­dzia”. Może­cie w nim zna­leźć cie­ka­we arty­ku­ły, roz­wa­ża­nia, świa­dec­twa, wywia­dy oraz inne tek­sty zwią­za­ne z roz­wo­jem kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia, św. Sio­strą Fau­sty­ną oraz z Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Wię­cej na temat nowe­go nume­ru znaj­dzie­cie w lin­ku poni­żej. “Orę­dzie Miło­sier­dzia” moż­na zamó­wić w sekre­ta­ria­cie…

Wejdź na ring! Runda pierwsza

Naj­waż­niej­szą wia­do­mo­ścią dla cie­bie jest to, że nie jesteś w tej wal­ce sam. O cokol­wiek wal­czysz – jest z tobą Jezus, i to On przyj­mie na sie­bie więk­szość cio­sów. Twój wróg dosię­gnie cię o tyle, o ile Bóg do tego dopu­ści. Musisz mieć świa­do­mość, że jesteś bez­wa­run­ko­wo przez Nie­go kocha­ny! To tak, jak­by w roz­po­czy­na­ją­cym się poje­dyn­ku…

23 rocznica powstania “Faustinum”

Dziś Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia „Fau­sti­num” obcho­dzi 23 rocz­ni­cę swe­go powsta­nia. Dnia 6 mar­ca 1996 roku na proś­bę Mat­ki gene­ral­nej Pau­li­ny Słom­ki powo­łał je do życia ks. kard. Fran­ci­szek Machar­ski. Już w pierw­szym roku swe­go ist­nie­nia „Fau­sti­num” zgro­ma­dzi­ło bli­sko 700 osób z Pol­ski i zagra­ni­cy, by poprzez for­ma­cję pomóc…