Życie szare i monotonne

W życiu Sio­stry Fau­sty­ny żaden dzień nie był podob­ny do dru­gie­go. Jej żywa wia­ra i głę­bo­ka rela­cja z Jezu­sem spra­wia­ły, że w każ­dej minu­cie życia dostrze­ga­ła nie­po­wta­rzal­ną łaskę, by wzra­stać w miło­ści do Boga i ludzi, któ­rych sta­wiał na jej dro­dze. Zano­to­wa­ła w “Dzien­nicz­ku”: Dobro naj­wyż­sze, pra­gnę Cię kochać tak, jak nikt na zie­mi jesz­cze…

Światowy Dzień Chorego 2019

Świa­to­wy Dzień Cho­re­go kie­ru­je naszą uwa­gę na oso­by cier­pią­ce. Pomi­mo duże­go postę­pu medy­cy­ny, wciąż pozo­sta­ją cho­ro­by, któ­rych nie potra­fi­my wyle­czyć. Nagła cho­ro­ba człon­ka rodzi­ny lub innej bli­skiej oso­by zmie­nia nie tyl­ko kie­ru­nek i prio­ry­te­ty jej życia, ale rów­nież życie naj­bliż­szych. Sio­stra Fau­sty­na, któ­ra przez pra­wie całe swo­je zakon­ne życie…

Dzień życia konsekrowanego 2019

Dziś, w świę­to osób kon­se­kro­wa­nych, szcze­gól­ną modli­twą ota­cza­my wszyst­kich, któ­rzy przez ślu­by zakon­ne odda­li swo­je życie Bogu. Mają oni spe­cjal­ne zada­nie uobec­nia­nia Boga, Jego przy­mio­tów –  w zależ­no­ści od cha­ry­zma­tu zako­nu czy insty­tu­tu. Jezus mówił do Sio­stry Fau­sty­ny: Miło­sier­dzie Moje powin­na odzwier­cie­dlić w sobie każ­da dusza, a szcze­gól­nie dusza zakon­na.…

Chrzest Pański 2019

Miłość Moja zawład­nę­ła duszą two­ją… (Dz.229) Chrzest Pań­ski zamy­ka okres świę­to­wa­nia Boże­go Naro­dze­nia. Na koniec tego pięk­ne­go cza­su obja­wie­nia bli­sko­ści Boga pozo­sta­je­my ze sło­wa­mi: Tyś jest mój Syn umi­ło­wa­ny, w Tobie mam upodo­ba­nie (Łk 3, 22).  Te same sło­wa Bóg wypo­wie­dział nad każ­dym z nas w chwi­li nasze­go chrztu świę­te­go –…

Objawienie Pańskie 2019

Upa­dli na twarz i odda­li Mu pokłon (Mt 2, 11). W dzi­siej­szą nie­dzie­lę pochy­la­my się nad tajem­ni­cą obja­wie­nia się Boga czło­wie­ko­wi. Dziś Mędr­cy ze Wscho­du przy­by­wa­ją do Betle­jem, aby oddać pokłon nowo­na­ro­dzo­ne­mu Jezu­so­wi; dziś wraz ze świę­tym Janem pod­czas chrztu Chry­stu­sa w Jor­da­nie sły­szy­my sło­wa: Tyś jest mój Syn umi­ło­wa­ny, w Tobie mam upodo­ba­nie (Łk 3,…