Mario…

Nawet takie ozna­ki zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa, jak pusty grób, obec­ność Anio­łów, czy sama z Nim roz­mo­wa nie zdo­ła­ły otwo­rzyć oczu, tej zamknię­tej w swo­im bólu kobie­cie, na tajem­ni­cę zwy­cię­stwa Miło­sier­dzia. Moż­na nawet jak ona, być po egzor­cy­zmach (Mk 16, 9) i nadal jesz­cze nie dowie­rzać Miło­ści, któ­ra poko­na­ła Zło i śmierć. Bo…

Naprawdę WIELKI

Wiel­ki Pią­tek. Napraw­dę wiel­ki… Tego dnia Bóg sta­nął przed ludz­kim sądem i dał się zabić, aby Jego umi­ło­wa­ne stwo­rze­nie, któ­re­mu na imię ja – czło­wiek mógł cie­szyć się peł­nią życia i auten­tycz­nej wol­no­ści. Prze­la­niem krwi na Krzy­żu obja­wił wiel­kość swo­je­go miło­sier­dzia i moc prze­ba­cze­nia. Pozwo­lił otwo­rzyć swo­je…

Walka się jeszcze nie skończyła!

A jed­nak! Już wyda­wa­ło się, że koniec wal­ki, że czas na zasłu­żo­ny odpo­czy­nek, tym­cza­sem… w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą jesz­cze bar­dziej, niż kie­dy­kol­wiek, war­to wsłu­chać się w te oto sło­wa Jezu­sa: dzie­cię, jesz­cze nie jesteś w ojczyź­nie, więc idź — wzmoc­nio­na Mą łaską — i walcz o kró­le­stwo Moje w duszach ludz­kich… (Dz. 1489).  W ostat­nią nie­dzie­lę Wiel­kie­go…

Wejdź na ring! Runda piąta

Przy koń­cu two­jej wiel­ko­post­nej wal­ki z pew­no­ścią patrzysz wstecz i myślisz, że nie­któ­re dni two­je­go zma­ga­nia mogły wyglą­dać ina­czej. Wię­cej zaan­ga­żo­wa­nia, wię­cej modli­twy, wyci­sze­nia, czy­ta­nia Biblii – by uła­twić Bogu dzia­ła­nie w two­im życiu.  Mniej roz­pro­szeń, nało­gów – by unik­nąć cio­sów prze­ciw­ni­ka. Wycią­gnij wnio­ski i zostaw na razie swo­je ana­li­zy. Dopó­ki…

Wejdź na ring! Runda czwarta

W run­dzie czwar­tej zapra­szam cię do sza­lo­ne­go kro­ku: Już teraz ogłoś się zwy­cięz­cą!  Nie jest waż­ne, że wal­ka jesz­cze trwa – wiesz już, że Sędzia jest po two­jej stro­nie. Pozwól, by try­um­fal­nie pod­niósł w górę two­ją rękę w geście zwy­cię­stwa. Decy­zja jed­nak nale­ży do cie­bie i musi być kon­kret­nym i jasnym opo­wie­dze­niem się…