Ciało też dla Nieba

Jak wiel­ką war­tość ma ludz­kie cia­ło, dobit­nie poka­zu­je tajem­ni­ca Wnie­bo­wzię­cia Maryi. Mat­ka Boga była tak czy­stą w myślach, sło­wach, czy­nach i przez to sta­ła się tak pięk­ną Kobie­tą, że Bóg nie dopu­ścił, aby Jej cia­ło ule­gło roz­kła­do­wi.  Tajem­ni­ca wzię­cia Maryi do Nie­ba z duszą i cia­łem uczy nas, że nie tyl­ko to, co nie­śmier­tel­ne,…

Odpocznij nieco

To bar­dzo waż­ne w naszej codzien­no­ści zna­leźć czas na odpo­czy­nek, na chwi­lę wytchnie­nia. Zda­wał sobie z tego spra­wę sam Bóg – Chry­stus, któ­ry widząc utru­dze­nie Apo­sto­łów, pole­cił im odpo­cząć w ciszy i w samot­no­ści (Mk 6, 31). Do Sio­stry Fau­sty­ny rów­nież skie­ro­wał tę zachę­tę taki­mi oto sło­wa­mi: Oprzyj gło­wę swo­ją…

Bierz, ile się da

Takie jest Ser­ce Boga! Nie zna gra­nic w prze­ba­cza­niu i obsy­py­wa­niu nas swo­imi dara­mi. Wprost powie­dział Jezus do świę­tej Sio­stry Fau­sty­ny: Bierz tyle skar­bów z Ser­ca moje­go, ile udźwi­gnąć możesz… W jaki spo­sób? Modli­twą peł­ną otwar­to­ści i pra­gnie­nia pozna­nia oraz wypeł­nia­nia nie wła­snej, ale Bożej woli, peł­nie­niem miło­sier­dzia wzglę­dem bliź­nich…

Naprawdę JEST

W darze Komu­nii Świę­tej Jezus z Duszą, Cia­łem, Krwią i Bóstwem wcho­dzi pod osło­ną Chle­ba do naszych serc, jed­no­cze­śnie z Nim, ze swo­im Bóstwem do nasze­go wnę­trza wcho­dzi Bóg Ojciec i Duch Świę­ty. Sta­je­my się miesz­ka­niem Trój­je­dy­ne­go Boga. To nie­sa­mo­wi­te mieć w swo­im ser­cu takie­go Gościa, taką Potę­gę Miło­ści. Nic dziw­ne­go,…

Przebywać w takim Towarzystwie? To zaszczyt!

Co za Bóg! Jeden Jedy­ny, lecz nie samo­lub. W Trzech Oso­bach, lecz o tej samej natu­rze: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Świę­ty, któ­rzy wspa­nia­le się rozu­mie­ją, choć Każ­da z Nich peł­ni inne zada­nie. Mają ten sam cel, przy­świe­ca im ta sama moty­wa­cja. Z miło­ścią współ­pra­cu­ją ze sobą, razem podej­mu­ją decy­zje,…