Ceremonie “Faustinum” – 5 października 2016

Wczo­raj, w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Sio­stry Fau­sty­ny, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach, odby­ły się cere­mo­nie przy­ję­cia nowych człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”. Prze­wod­ni­czył im ks. Robert Woź­niak. Otocz­my naszą modli­twą nowych człon­ków “Fau­sti­num”, by przez świa­dec­two swe­go życia, czy­ny, sło­wa i modli­twę sta­wali się coraz gor­liw­szymi apo­sto­łami…

Wspomnienie św. Siostry Faustyny

Może nie­raz zasta­na­wia­li­ście się, w czym tkwi sekret św. Sio­stry Fau­sty­ny, sekret Jej tak bli­skie­go obco­wa­nia z Bogiem w pro­stych, zwy­czaj­nych wyda­rze­niach dnia, wśród prac i obo­wiąz­ków, tru­dów i zno­jów codzien­ne­go życia? Jak to robi­ła, że umia­ła spo­tkać się z żywym Bogiem i Jego łaską w naj­bar­dziej nawet sza­rych i mono­ton­nych zakąt­kach codzien­no­ści?…

Módlmy się na różańcu!

W tym mie­sią­cu, szcze­gól­nie poświę­co­nym Maryi, pra­gnie­my zapro­sić do wspól­nej modli­twy różań­co­wej. W każ­dym tygo­dniu, w sobo­tę, będzie­my zamiesz­czać na naszej stro­nie roz­wa­ża­nia kolej­nych tajem­nic Różań­ca św. w wer­sji mp3. Niech ta pięk­na modli­twa połą­czy nas i sta­nie się potęż­nym woła­niem o potrzeb­ne łaski dla nas i całej ludz­ko­ści. Tydzień 1:…

81 rocznica objawienia koronki do Bożego Miłosierdzia

W pią­tek 13 IX 1935 Wie­czo­rem, kie­dy byłam w swo­jej celi, ujrza­łam anio­ła, wyko­naw­cę gnie­wu Boże­go. Był w sza­cie jasnej, z pro­mien­nym obli­czem, obłok pod jego sto­pa­mi, z obło­ku wycho­dzi­ły pio­ru­ny i bły­ska­wi­ce do rąk jego, a z ręki jego wycho­dzi­ły i dopie­ro doty­ka­ły zie­mi. Kie­dy ujrza­łam ten znak gnie­wu Boże­go,…