Rekolekcje 2016

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem reko­lek­cji na 2016 rok. Dołą­cza­my rów­nież plik do pobra­nia ze szcze­gó­ło­wy­mi infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi warun­ków uczest­nic­twa w reko­lek­cjach. Zapi­sy na reko­lek­cje roz­po­czy­na­ją się 3 listo­pa­da 2015. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt z sekre­ta­ria­tem “Fau­sti­num”. Zobacz: Reko­lek­cje 2016 

Modlitwa Słowem Bożym

Bóg jest wiel­ką Tajem­ni­cą. Tajem­ni­cą, któ­rej nie może­my odkryć sami, o wła­snych siłach. Nasz ludz­ki rozum jest zbyt mały i ogra­ni­czo­ny, by pojąć Boga. I nawet naj­więk­sze odkry­cia tech­ni­ki czy ogrom­ny roz­wój, jaki doko­nał się w ostat­nich latach, nicze­go w tej kwe­stii nie zmie­ni­ły. Boga może­my pozna­wać jedy­nie wów­czas, gdy On sam…

Ceremonie “Faustinum”

5 paź­dzier­ni­ka, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach, odby­ły się cere­mo­nie przy­ję­cia nowych człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego wyda­rze­nia były 3-dnio­­we reko­lek­cje pt. “Miło­sier­dzie Boże — ratu­nek czy dro­ga do peł­ni życia?” popro­wa­dzo­ne przez ks. Bog­da­na Czu­pry­na. Otocz­my naszą modli­twą nowych człon­ków “Fau­sti­num”, by przez świa­dec­two…

List

W Sto­wa­rzy­sze­niu “Fau­sti­num” roz­po­czę­li­śmy nowy rok for­ma­cyj­ny. Przy­pa­da on w szcze­gól­nym cza­sie dla Kościo­ła – w Nad­zwy­czaj­nym Rok Jubi­le­uszo­wym Miło­sier­dzia. Dla nas, Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia, będzie to wyjąt­ko­wy rok pochy­le­nia się nad tą pięk­ną tajem­ni­cą naszej wia­ry, jaką jest miło­sier­dzie, wsłu­chi­wa­nia się i zgłę­bia­nia orę­dzia, jakie…

Modlitwa Słowem Bożym

Wspól­no­ta jero­zo­lim­ska roz­ra­sta się. To spra­wia, że wzra­sta­ją też wyzwa­nia, któ­re przed nią sta­ją, poja­wia­ją się nowe zada­nia, któ­re trze­ba pod­jąć. Jed­nym z tych zadań jest obsłu­ga sto­łów, codzien­ne roz­dzie­la­nie jał­muż­ny. Wła­śnie to zada­nie wyda­je się czę­ści wspól­no­ty nie­wła­ści­wie wyko­ny­wa­ne, co jest przy­czy­ną ich nie­za­do­wo­le­nia…