Radość i cierpienie zanurzone w Bożym Miłosierdziu

W dziale Czy­tel­nia opu­bli­ko­wa­li­śmy nowe świa­dec­two jed­ne­j z wolontariuszek „Fau­sti­num”, któ­ra pra­gnie podzie­lić się z nami swo­im doświad­cze­niem Bożego miłosierdzia. Czytaj: Świadectwo Wszyst­kie oso­by pra­gną­ce dołą­czyć swo­je świa­dec­two, pro­si­my o prze­sła­nie tek­stu w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres: administrator@faustinum.org  

Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

„To, co wydarzyło się tu w Nazarecie, daleko od spojrzeń świata, było szczególnym działaniem Boga, potężną interwencją w dzieje, za której sprawą poczęło się Dziecko i przyniosło zbawienie całemu światu. Cud wcielenia jest dla nas nieustannym wyzwaniem, byśmy otwierali nasze umysły na nieograniczone możliwości przemieniającej mocy Boga,…