81 rocznica objawienia koronki do Bożego Miłosierdzia

W pią­tek 13 IX 1935 Wie­czo­rem, kie­dy byłam w swo­jej celi, ujrza­łam anio­ła, wyko­naw­cę gnie­wu Boże­go. Był w sza­cie jasnej, z pro­mien­nym obli­czem, obłok pod jego sto­pa­mi, z obło­ku wycho­dzi­ły pio­ru­ny i bły­ska­wi­ce do rąk jego, a z ręki jego wycho­dzi­ły i dopie­ro doty­ka­ły zie­mi. Kie­dy ujrza­łam ten znak gnie­wu Boże­go,…

Nowy rok formacyjny

Po waka­cyj­nej prze­rwie roz­po­czy­na­my nowy rok for­ma­cyj­ny, w któ­rym podej­mie­my temat chrze­ści­jań­skiej nadziei. W cza­sie naszych spo­tkań będzie­my korzy­sta­li z książ­ki o. Tade­usza Kotlew­skie­go SJ “Zaufać nadziei” oraz z ency­kli­ki Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI “Spe salvi”. Już wkrót­ce opu­bli­ku­je­my list Prze­wod­ni­czą­cej Sto­wa­rzy­sze­nia – s. M. Ali­cji Zelmań­skiej…

Zmarł ks. kardynał Franciszek Macharski

2 sierp­nia odszedł do domu Ojca ksiądz kar­dy­nał Fran­ci­szek Machar­ski, eme­ry­to­wa­ny metro­po­li­ta kra­kow­ski. Ksiądz Kar­dy­nał był wiel­kim czci­cie­lem Boże­go miło­sier­dzia i św. Sio­stry Fau­sty­ny. W 1985 roku, jako pierw­szy na świe­cie, wpro­wa­dził w swo­jej die­ce­zji świę­to Boże­go Miło­sier­dzia, a w 1992 roku wydał dekret usta­na­wia­ją­cy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia…

Światowe Dni Młodzieży

Już nie­ba­wem mło­dzi ludzie z całe­go świa­ta przy­ja­dą do Kra­ko­wa, by uczest­ni­czyć w Świa­to­wych Dniach Mło­dzie­ży. Będzie to czas rado­sne­go spo­tka­nia i wspól­ne­go trwa­nia przy Bogu. Głów­ny­mi patro­na­mi tych dni są św. Sio­stra Fau­sty­na i św. Jan Paweł II, a tema­tem prze­wod­nim – sło­wa z Ewan­ge­lii wg św. Mate­usza: “Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia…

Mów światu o Moim miłosierdziu…” (Dz. 1074)

Na kar­tach “Dzien­nicz­ka” wie­lo­krot­nie może­my prze­czy­tać o tym, jak Jezus bar­dzo pra­gnął, aby orę­dzie o Jego miło­sier­dziu roze­szło się na cały świat i dotar­ło do wszyst­kich ludzi. Dzię­ki św. Sio­strze Fau­sty­nie i św. Jano­wi Paw­ło­wi II oraz set­kom apo­sto­łów Boże­go miło­sier­dzia to pra­gnie­nie powo­li się speł­nia. Zapra­sza­my do obej­rze­nia krót­kie­go fil­mu poka­zu­ją­ce­go…