Do dzieła!

Wła­śnie dziś, IV nie­dzie­la wiel­ka­noc­na, Świa­to­wy Dzień Modlitw o Powo­ła­nia.  Kocha­ni Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia,  misja Sio­stry Fau­sty­ny naszą misją, więc do dzie­ła! I dziś, w Nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza, Jezus szcze­gól­nie pole­ca nam spra­wę modli­twy o powo­ła­nia i o świę­tość życia dusz Bogu poświę­co­nych: Odda­ję ci w opie­kę dwie per­ły…

Co za Kobieta!

Tak deli­kat­na, a tak walecz­na. Pro­sta, a tak mądra. Ujmu­je swo­im wewnętrz­nym pięk­nem, któ­re wyra­ża­ją Jej czy­ny. O kim mowa? To Mary­ja – Kró­lo­wa Pol­ski, Wład­czy­ni nasze­go naro­du. Całym ser­cem uko­cha­ła Pola­ków, o czym sama zaświad­czy­ła w 1608 roku, mówiąc do pew­ne­go wło­skie­go jezu­ity, ojca Juliu­sza Man­ci­ne­lie­go: A cze­mu mnie Kró­lo­wą…

Teraz albo nigdy!

Nikt z nas nie wie, czy doży­je następ­ne­go roku, więc teraz albo nigdy! Jedy­na taka oka­zja, 28 kwiet­nia br. w każ­dym koście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim, na każ­dej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej. Co nas cze­ka? Łaska więk­sza od odpu­stu zupeł­ne­go, czy­li cał­ko­wi­te daro­wa­nie i grze­chów, i kar. Szan­sa, o jakiej nawet nikt z nas nie śnił. Nie­ska­zi­tel­na biel duszy i wol­ność…

Misja miłosierdzia

W dniach od 23 do 30 kwiet­nia s. Maria Vian­neya Dąbrow­ska i s. M. Elia­na Chmie­lew­ska gło­sić będą orę­dzie Miło­sier­dzia i dzie­lić się bogac­twem ducho­wym św. Sio­stry Fau­sty­ny w Sin­ga­pu­rze. Kon­fe­ren­cje gło­szo­ne w kate­drze Dobre­go Paste­rza będą mia­ły na celu przy­go­to­wa­nie wier­nych do prze­ży­wa­nia świę­ta Boże­go Miło­sier­dzia. W pro­gra­mie są tak­że…

Mario…

Nawet takie ozna­ki zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa, jak pusty grób, obec­ność Anio­łów, czy sama z Nim roz­mo­wa nie zdo­ła­ły otwo­rzyć oczu, tej zamknię­tej w swo­im bólu kobie­cie, na tajem­ni­cę zwy­cię­stwa Miło­sier­dzia. Moż­na nawet jak ona, być po egzor­cy­zmach (Mk 16, 9) i nadal jesz­cze nie dowie­rzać Miło­ści, któ­ra poko­na­ła Zło i śmierć. Bo…