Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia – dzień 3

Dzień trze­ci tego wyjąt­ko­we­go cza­su spo­tka­nia ludzi, dla któ­rych orę­dzie Boże­go Miło­sier­dzia ma prio­ry­te­to­we zna­cze­nie, prze­bie­gał w atmos­fe­rze zadu­my i roz­wa­ża­nia peł­nych bólu słów Pana Jezu­sa: „Naj­bo­le­śniej ranią Mnie grze­chy nie­uf­no­ści” (Dz. 1076). Wsłu­chu­jąc się w kon­fe­ren­cję s. Miriam Janiec ZMBM pozna­wa­li­śmy, co zna­czy zaufa­nie…

Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia – dzień 2

Dzień dru­gi to czas szcze­gól­ne­go pozna­wa­nia Miło­sier­dzia Boże­go. Sio­stra Ema­nu­ela Gem­za ZMBM w swo­jej kon­fe­ren­cji zwró­ci­ła uwa­gę na Obraz Jezu­sa Miło­sier­ne­go, przez któ­ry Bóg bar­dzo obra­zo­wo, wizu­al­nie poka­zał sie­bie – Miło­sier­dzie. Do roz­wa­ża­nia tej wiel­kiej miło­sier­nej miło­ści Boga wyra­żo­nej w akcie Wcie­le­nia gorą­co zachę­cił ks. Krzysz­tof Wons SDS, ana­li­zu­jąc…

Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia — dzień 1

Z rado­ścią roz­po­czę­li­śmy już III Mię­dzy­na­ro­do­we Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia. Z ponad 30 kra­jów świa­ta przy­je­cha­ły oso­by, któ­re zafa­scy­no­wa­ne orę­dziem o Bogu boga­tym w miło­sier­dzie, pra­gną jesz­cze bar­dziej zgłę­biać zna­cze­nie słów zapi­sa­nych na kar­tach Pisma Świę­te­go: „Poko­cha­łem Cię wiecz­ną miło­ścią”, aby następ­nie tym doświad­cze­niem dzie­lić…

Koncert uwielbienia Miłosierdzia Bożego i uroczystość św. Siostry Faustyny 
(3 i 5 października) 

W ramach III Mię­dzy­na­ro­do­wych Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia  3 paź­dzier­ni­ka, w bazy­li­ce o godzi­nie 19.30 odbę­dzie się kon­cert uwiel­bie­nia Miło­sier­dzia Boże­go w wyko­na­niu zespo­łu ICE Wor­ship Team (Inter­na­tio­nal Cen­tre of Evan­ge­li­za­tion Wor­ship Team) pod dyrek­cją Huber­ta Kowal­skie­go. 5 paź­dzier­ni­ka będzie­my świę­to­wać 81. rocz­ni­cę śmier­ci Sio­stry Fau­sty­ny oraz dzię­ko­wać Bogu…

III Międzynarodowe Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia

30 wrze­śnia – 6 paź­dzier­ni­ka Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża­ją się III MIĘDZYNARODOWE Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia. Weź­mie w nim udział pra­wie 300 uczest­ni­ków z oko­ło 30 kra­jów anglo‑, hisz­pań­sko i fran­cu­sko­ję­zycz­nych oraz Pola­cy. To czas szcze­gól­ne­go spo­tka­nia z Bogiem boga­tym w miło­sier­dzie i z tymi, któ­rzy  pra­gną żyć tajem­ni­cą Boże­go Miło­sier­dzia na co…