Nowy Rok 2019

Zaczę­łam pierw­szą godzi­nę Nowe­go Roku w imię Trój­cy Świę­tej. Pro­si­łam każ­dą z Osób o bło­go­sła­wień­stwo i z wiel­ką ufno­ścią spoj­rza­łam w Rok Nowy (Dz.355). Zaufa­nie Bogu

Boże Narodzenie 2018

O Świa­tło wie­ku­iste, któ­re przy­cho­dzisz na tę zie­mię, oświe­caj umysł mój i wzmac­niaj wolę moją, abym nie usta­ła w chwi­lach cięż­kich doświad­czeń. Niech świa­tło Two­je roz­pro­szy wszel­kie cie­nie

Odpowiedzieć na wezwanie

W ostat­niej czę­ści nasze­go adwen­to­we­go ocze­ki­wa­nia spró­buj­my sie­bie zapy­tać, jakiej odpo­wie­dzi na usły­sza­ne Sło­wo ocze­ku­je od nas nasz Pan. Mię­dzy „usły­szeć” a „wypeł­nić” ist­nie­je