To jest czas miłosierdzia”

W dniach od 18 do 20 paź­dzier­ni­ka 2019 roku w Alba­ce­te odbył się II Naro­do­wy Kon­gres Boże­go Miło­sier­dzia pod hasłem: „To jest czas miło­sier­dzia”. Zor­ga­ni­zo­wał go Apo­sto­lat Boże­go Miło­sier­dzia Hisz­pa­nii pod prze­wod­nic­twem ks. Fran­ci­sco José Sevil­la. Uczest­ni­czy­ło w nim bli­sko 500 osób z róż­nych grup miło­sier­dzia z całej Hisz­pa­nii. W pro­gra­mie kon­gre­su…

Wspólnota “Faustinum” w Łodzi

Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia ser­decz­nie zapra­sza na kolej­ne spo­tka­nie Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, któ­re odbę­dzie się 18 paź­dzier­ni­ka br. o godz. 17.00 w Domu zakon­nym przy ul. Kro­śnień­skiej 9 (dom Sio­stry Fau­sty­ny) w Łodzi. Pro­gram spo­tka­nia: 17.00 – Msza św. 17.45 – Kon­fe­ren­cja: Miło­sier­ne Obli­cze Boga 18.15 –…

Ruszamy w Łodzi z działalnością “Faustinum”

Fau­sti­num” – spo­tka­nia poświę­co­ne ducho­wo­ści św. sio­stry Fau­sty­ny Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia ser­decz­nie zapra­sza na cykl wykła­dów poświę­co­nych ducho­wo­ści Świę­tej Sio­stry Fau­sty­ny i Boże­go Miło­sier­dzia. Spo­tka­nia w ramach dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia FAUSTINUM odby­wać się będą w każ­dy trze­ci pią­tek mie­sią­ca o godz. 17.00 w klasz­to­rze przy ul. Kro­śnień­skiej 9…