Wiadomości z Sanktuarium MB w Gallardon

Dzie­ci two­rzą­ce gru­pę Mini-FAU­­STI­­NUM, posta­no­wi­ły przed roz­po­czę­ciem waka­cji odwie­dzić dom spo­koj­nej sta­ro­ści w Gal­lar­don. Pen­sjo­na­riu­sze tego domu byli bar­dzo szczę­śli­wi mogąc spę­dzić kil­ka godzin z naj­młod­szy­mi apo­sto­ła­mi Miło­sier­dzia Boże­go.

10 lat wspólnoty “Faustinum” w Kiekrzu

30 czerw­ca 2019 roku wspól­no­ta “Fau­sti­num” w Kie­krzu obcho­dzi­ła 10 lat swo­je­go ist­nie­nia. Wspól­no­ta ta powsta­ła przy klasz­to­rze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia jesie­nią 2008 roku z ini­cja­ty­wy ówcze­snej sio­stry prze­ło­żo­nej – s. Lilio­zy. Jej dłu­go­let­nim opie­ku­nem ducho­wym był  ks. Edward Szy­ma­nek, chry­stu­so­wiec,…

Rekolekcje wakacyjne na Słowacji

W dniach od 28 do 30 czerw­ca bie­żą­ce­go roku w Dol­nym Smo­ko­vcu w sło­wac­kich Tatrach odby­ły się waka­cyj­ne reko­lek­cje Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” na temat “Eucha­ry­stia – nasze życie”. Popro­wa­dzi­li je: ks. Roman Haško i s. Cla­re­ta Fečo­vá. Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć.  

Święto Miłosierdzia 2019

  Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z tego­rocz­ne­go Świę­ta Miło­sier­dzia, jakie nade­sła­li nasi wolon­ta­riu­sze. Oto jak prze­ży­wa­no ten dzień na Wybrze­żu Kości Sło­nio­wej, w Puer­to Rico, Liba­nie i Taj­wa­nie:          

Misja miłosierdzia

W dniach od 23 do 30 kwiet­nia s. Maria Vian­neya Dąbrow­ska i s. M. Elia­na Chmie­lew­ska gło­sić będą orę­dzie Miło­sier­dzia i dzie­lić się bogac­twem ducho­wym św. Sio­stry Fau­sty­ny w Sin­ga­pu­rze. Kon­fe­ren­cje gło­szo­ne w kate­drze Dobre­go Paste­rza będą mia­ły na celu przy­go­to­wa­nie wier­nych do prze­ży­wa­nia świę­ta Boże­go Miło­sier­dzia. W pro­gra­mie są tak­że…