Troska św. Siostry Faustyny naszą troską

DZISIAJ Świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na. To jed­no z naj­młod­szych świąt obcho­dzo­nych w Koście­le kato­lic­kim. Usta­no­wio­ne zosta­ło za pon­ty­fi­ka­tu Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI. Ma ono na celu uka­za­nie pięk­na i bogac­twa daru sakra­men­tu kapłań­stwa. Obcho­dzo­ne jest w czwar­tek po Uro­czy­sto­ści Zesła­nia Ducha Świę­te­go.  Dla Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia…

Materiały z rekolekcji dla rodzin

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia pierw­szej kon­fe­ren­cji ks. Paw­ła Gaba­ry wygło­szo­nej pod­czas reko­lek­cji dla rodzin, któ­re odby­ły się w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach w dniach od 30 maja do 2 czerw­ca 2019 roku.  

Czerwcowe spotkanie formacyjne

W naj­bliż­szą sobo­tę, 15 czerw­ca odbę­dzie się ostat­nie w tym roku for­ma­cyj­nym spo­tka­nie wspól­no­ty kra­kow­skiej. W pro­gra­mie:  13.00 – Modli­twa różań­co­wa (sala „Fau­sti­num“) 13.30 – Ogło­sze­nia 14.00 – Kon­fe­ren­cja dla gru­py pod­sta­wo­wej i per­ma­nent­nej (sala „Fau­sti­num“) 15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia (kapli­ca klasz­tor­na) 15.30…

Galeria z rekolekcji wielkanocnych 2019

Ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii z naszych reko­lek­cji wiel­ka­noc­nych p.t. “Niech mnie pro­wa­dzi Duch Twój, o Boże”. Żyć w Duchu Świę­tym, jakie odby­ły się w dniach od 7 do 9 czerw­ca 2019 roku w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach  

Duch Święty kocha ciszę

Wier­ność w wypeł­nia­niu natchnień Ducha Świę­te­go – to naj­krót­sza dro­ga (Dz. 291) do świę­to­ści. Prze­ko­na­ła się o tym św. Sio­stra Fau­sty­na. Doświad­czy­ła, jak nie­ła­two to zada­nie jest reali­zo­wać w codzien­no­ści życia, toteż czę­sto modli­ła się o łaskę wewnętrz­ne­go sku­pie­nia, gdyż Duch Świę­ty nie mówi do duszy roz­pro­szo­nej i gada­tli­wej, ale prze­ma­wia przez swe ciche natchnie­nia,…