Kapituła Generalna Zgrom. Matki Bożej Miłosierdzia

Kocha­ni Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia i wszy­scy, któ­rzy kocha­cie Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia! Bar­dzo gorą­co pro­si­my Was o modli­twę, ponie­waż roz­po­czę­ła się Kapi­tu­ła Gene­ral­na. W trak­cie Kapi­tu­ły będą podej­mo­wa­ne waż­ne decy­zje, mają­ce wpływ na przy­szłość nasze­go Zgro­ma­dze­nia. Pro­śmy o świa­tło Ducha Świę­te­go i przez wsta­wien­nic­two Maryi Mat­ki Miło­sier­dzia…

Spotkanie krakowskiej wspólnoty “Faustinum”

Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nie kra­kow­skiej wspól­no­ty “Fau­sti­num”, któ­re odbę­dzie się 19 paź­dzier­ni­ka br. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Pro­gram: 13.00 – Modli­twa różań­co­wa – sala „Fau­sti­num” 13.45 – Kon­fe­ren­cja: „Lec­tio divi­na i Boże Miło­sier­dzie” – sala „Fau­sti­num” 15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia – Sank­tu­arium aaaaa– Aga­pa – sala „Fau­sti­num”…