Walka się jeszcze nie skończyła!

A jed­nak! Już wyda­wa­ło się, że koniec wal­ki, że czas na zasłu­żo­ny odpo­czy­nek, tym­cza­sem… w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą jesz­cze bar­dziej, niż kie­dy­kol­wiek, war­to wsłu­chać się w te oto sło­wa Jezu­sa: dzie­cię, jesz­cze nie jesteś w ojczyź­nie, więc idź — wzmoc­nio­na Mą łaską — i walcz o kró­le­stwo Moje w duszach ludz­kich… (Dz. 1489).  W ostat­nią nie­dzie­lę Wiel­kie­go…

Wejdź na ring! Runda piąta

Przy koń­cu two­jej wiel­ko­post­nej wal­ki z pew­no­ścią patrzysz wstecz i myślisz, że nie­któ­re dni two­je­go zma­ga­nia mogły wyglą­dać ina­czej. Wię­cej zaan­ga­żo­wa­nia, wię­cej modli­twy, wyci­sze­nia, czy­ta­nia Biblii – by uła­twić Bogu dzia­ła­nie w two­im życiu.  Mniej roz­pro­szeń, nało­gów – by unik­nąć cio­sów prze­ciw­ni­ka. Wycią­gnij wnio­ski i zostaw na razie swo­je ana­li­zy. Dopó­ki…

Post, modlitwa i jałmużna w praktyce życia

W dniach od 29 do 31 mar­ca 2019 r. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odby­ły się reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” ze Sło­wa­cji. Roz­wa­ża­nia na temat prak­ty­ki postu, modli­twy i jał­muż­ny pro­wa­dzi­li: ks. Artur Cie­piel­ski i s. M. Cla­re­ta Fečo­vá ZMBM. W reko­lek­cjach uczest­ni­czy­ło bli­sko 50 osób ze wspól­not w:…