Ceremonie “Faustinum”

5 paź­dzier­ni­ka, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach, odby­ły się cere­mo­nie przy­ję­cia nowych człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego wyda­rze­nia były 3‑dniowe reko­lek­cje pt. “Miło­sier­dzie Boże — ratu­nek czy dro­ga do peł­ni życia?” popro­wa­dzo­ne przez ks. Bog­da­na Czu­pry­na. Otocz­my naszą modli­twą nowych człon­ków “Fau­sti­num”, by przez świa­dec­two…

List

W Sto­wa­rzy­sze­niu “Fau­sti­num” roz­po­czę­li­śmy nowy rok for­ma­cyj­ny. Przy­pa­da on w szcze­gól­nym cza­sie dla Kościo­ła – w Nad­zwy­czaj­nym Rok Jubi­le­uszo­wym Miło­sier­dzia. Dla nas, Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia, będzie to wyjąt­ko­wy rok pochy­le­nia się nad tą pięk­ną tajem­ni­cą naszej wia­ry, jaką jest miło­sier­dzie, wsłu­chi­wa­nia się i zgłę­bia­nia orę­dzia, jakie…

Modlitwa Słowem Bożym

Wspól­no­ta jero­zo­lim­ska roz­ra­sta się. To spra­wia, że wzra­sta­ją też wyzwa­nia, któ­re przed nią sta­ją, poja­wia­ją się nowe zada­nia, któ­re trze­ba pod­jąć. Jed­nym z tych zadań jest obsłu­ga sto­łów, codzien­ne roz­dzie­la­nie jał­muż­ny. Wła­śnie to zada­nie wyda­je się czę­ści wspól­no­ty nie­wła­ści­wie wyko­ny­wa­ne, co jest przy­czy­ną ich nie­za­do­wo­le­nia…

80 rocznica objawienia koronki do Bożego miłosierdzia

Jutro obcho­dzi­my 80 rocz­ni­cę obja­wie­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia. Niech w ten szcze­gól­ny dzień złą­czy nas rado­sne dzięk­czy­nie­nie Bogu za dar tej modli­twy i za wszel­kie łaski otrzy­ma­ne za jej pośred­nic­twem. Wspól­nie pro­śmy o Boże miło­sier­dzie dla nas, dla naszych rodzin, ojczy­zny i całe­go świa­ta. Zachę­ca­my do lek­tu­ry frag­men­tów z “Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny doty­czą­cych…

Rekolekcje X 2015

W dniach od 2 do 5 paź­dzier­ni­ka w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odbę­dą się reko­lek­cje “Fau­sti­num” pt. “Miło­sier­dzie Boże – ratu­nek czy dro­ga do peł­ni życia?”. Obja­wio­ny w Jezu­sie Chry­stu­sie Miło­sier­ny Bóg poma­ga nam w peł­ni zro­zu­mieć sie­bie. Zro­zu­mie­nie zaś same­go sie­bie sta­no­wi fun­da­ment sen­sow­ne­go zago­spo­da­ro­wa­nia wła­snej egzy­sten­cji: trze­ba bowiem wie­dzieć, kim jestem,…