Zaproszenie do dzieła miłosierdzia

Stan ubó­stwa nie wyra­ża się mową, lecz sta­je się krzy­kiem, któ­ry roz­dzie­ra nie­bio­sa i docho­dzi do Boga. Co ozna­cza woła­nie ubo­gie­go, jeśli nie cier­pie­nie i samot­ność, roz­cza­ro­wa­nie i nadzie­ję? Może­my zadać sobie pyta­nie: dla­cze­go ten krzyk, któ­ry wzno­si się przed obli­cze Boga, nie może dosię­gnąć naszych uszu, pozo­sta­wia­jąc nas obo­jęt­ny­mi i bier­ny­mi…

Zaproszenie na DABM 2019

Dro­dzy w Chry­stu­sie Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia! Pra­gnę podzie­lić się z Wami naszą rado­ścią pły­ną­ca z fak­tu, że Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia, któ­re odby­ły się w paź­dzier­ni­ku 2018 r. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach były praw­dzi­wie cza­sem łaski i doświad­cze­nia Boże­go Miło­sier­dzia. Ze wzglę­du więc na ducho­we owo­ce, o któ­rych sły­szy­my od uczest­ni­ków tego…

DABM 2018 — płyta CD

Każ­dy z nas tęsk­ni za miło­ścią. Czę­sto szu­ka­my jej w stwo­rze­niach lub w dobrach, któ­re prze­mi­ja­ją. W kon­se­kwen­cji nie­jed­no­krot­nie prze­ko­na­li­śmy się, że nic nie może wypeł­nić tęsk­no­ty nasze­go ser­ca, tyl­ko Bóg. Jego miłość bowiem jest wier­na, wiecz­na i nie­zmien­na. Sam zapew­nia nas: Uko­cha­łem cię odwiecz­ną miło­ścią, dla­te­go też zacho­wa­łem dla…