Prośba o modlitwę za rekolekcje kapłanów

W dniach od 27 do 31 stycz­nia w naszym Sto­wa­rzy­sze­niu „Fau­sti­num” odby­wa­ją się reko­lek­cje o Miło­sier­dziu Bożym dla kapła­nów, któ­re pro­wa­dzi ks. Krzysz­tof Wons SDS na temat „Piotr i Judasz. Dwie histo­rie i Boże Miło­sier­dzie”. W cza­sie reko­lek­cji w atmos­fe­rze ciszy i pusty­ni uczest­ni­cy trwa­ją na modli­twie sło­wem Bożym korzy­sta­jąc tak­że z ducho­we­go doświad­cze­nia…

Rekolekcje dla Argentyny

Od 16 do 18 wrze­śnia br. gru­pa Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia z Argen­ty­ny prze­ży­wa­ła na tere­nie sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia reko­lek­cje o Bożym Miło­sier­dziu. W atmos­fe­rze mil­cze­nia i modli­tew­ne­go sku­pie­nia odkry­wa­li oni pięk­no i bogac­two orę­dzia o miło­sier­nej miło­ści Boga do każ­de­go czło­wie­ka. Czy­ni­li to w cza­sie Eucha­ry­stii i ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy sank­tu­aryj­nej z sły­ną­cym łaska­mi…

Rekolekcje o Bożym Miłosierdziu dla kapłanów 2019

Powiedz Moim kapła­nom, że zatwar­dzia­li grzesz­ni­cy kru­szyć się będą pod ich sło­wa­mi, kie­dy będą mówić o nie­zgłę­bio­nym miło­sier­dziu Moim, o lito­ści, jaką mam dla nich w ser­cu swo­im (Dz. 1521) – taką obiet­ni­cę skie­ro­wa­ną do kapła­nów zapi­sa­ła w “Dzien­nicz­ku” św. Sio­stra Fau­sty­na. Jezus dał jej poznać, jak cen­ni są dla…