Modlitwa Słowem Bożym

Wspól­no­ta jero­zo­lim­ska roz­ra­sta się. To spra­wia, że wzra­sta­ją też wyzwa­nia, któ­re przed nią sta­ją, poja­wia­ją się nowe zada­nia, któ­re trze­ba pod­jąć. Jed­nym z tych zadań jest obsłu­ga sto­łów, codzien­ne roz­dzie­la­nie jał­muż­ny. Wła­śnie to zada­nie wyda­je się czę­ści wspól­no­ty nie­wła­ści­wie wyko­ny­wa­ne, co jest przy­czy­ną ich nie­za­do­wo­le­nia…

80 rocznica objawienia koronki do Bożego miłosierdzia

Jutro obcho­dzi­my 80 rocz­ni­cę obja­wie­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia. Niech w ten szcze­gól­ny dzień złą­czy nas rado­sne dzięk­czy­nie­nie Bogu za dar tej modli­twy i za wszel­kie łaski otrzy­ma­ne za jej pośred­nic­twem. Wspól­nie pro­śmy o Boże miło­sier­dzie dla nas, dla naszych rodzin, ojczy­zny i całe­go świa­ta. Zachę­ca­my do lek­tu­ry frag­men­tów z “Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny doty­czą­cych…

Rekolekcje X 2015

W dniach od 2 do 5 paź­dzier­ni­ka w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odbę­dą się reko­lek­cje “Fau­sti­num” pt. “Miło­sier­dzie Boże – ratu­nek czy dro­ga do peł­ni życia?”. Obja­wio­ny w Jezu­sie Chry­stu­sie Miło­sier­ny Bóg poma­ga nam w peł­ni zro­zu­mieć sie­bie. Zro­zu­mie­nie zaś same­go sie­bie sta­no­wi fun­da­ment sen­sow­ne­go zago­spo­da­ro­wa­nia wła­snej egzy­sten­cji: trze­ba bowiem wie­dzieć, kim jestem,…

Nowy rok formacyjny

Ser­decz­nie pozdra­wia­my wszyst­kich Człon­ków i Wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” po waka­cyj­nej prze­rwie. Oso­by nale­żą­ce do wspól­no­ty for­ma­cyj­nej przy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach pra­gnie­my poin­for­mo­wać o zmia­nie pro­gra­mu. Pierw­sze spo­tka­nie dla wspól­no­ty odbę­dzie się 19 wrze­śnia o godz. 13.30. Szcze­gó­ły moż­na zna­leźć w zakład­ce SPOTKANIA – FORMACJA