Śladami Miłosierdzia

W ramach for­ma­cji apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia uka­za­ła się nowa pły­ta MP3 p.t. “Śla­da­mi Miło­sier­dzia”. Zawie­ra ona kon­fe­ren­cje i homi­lie pocho­dzą­ce z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, jakie odby­ły się w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach w lutym i paź­dzier­ni­ku 2014 roku. Pro­wa­dził je o. Alek­san­der Jacy­niak SJ. Zobacz wię­cej na temat pły­ty

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Jutro roz­po­czy­na się Nad­zwy­czaj­ny Jubi­le­usz Miło­sier­dzia. Jest to szcze­gól­ny czas dla nas, apo­sto­łów Boże­go miło­sier­dzia, czas pochy­la­nia się nad tą nie­zwy­kłą tajem­ni­cą naszej wia­ry, jaką jest tajem­ni­ca Boże­go miło­sier­dzia, czas gło­sze­nia jej tym, któ­rzy jesz­cze jej nie zna­ją oraz wypra­sza­nia miło­sier­dzia dla zbo­la­łej i ludz­ko­ści. Rok…

Modlitwa Słowem Bożym

Mimo ogrom­ne­go roz­wo­ju i postę­pu cywi­li­za­cyj­ne­go, nadal żyje na zie­mi wie­lu ludzi, któ­rzy nie zna­ją Jezu­sa Chry­stu­sa. Świad­czą o tym nie tyl­ko misjo­na­rze z dale­kich kra­jów, ale rów­nież kapła­ni pra­cu­ją­cy w naszej ojczyź­nie czy choć­by w kra­jach Euro­py zachod­niej. Nasz kon­ty­nent coraz bar­dziej sta­je się laic­ki i coraz dalej odcho­dzi od swo­ich chrze­ści­jań­skich korze­ni.…

Miłość i Miłosierdzie

Jed­nym z pod­sta­wo­wych zadań Apo­sto­ła Miło­sier­dzia jest pozna­wa­nie i gło­sze­nie tajem­ni­cy Boże­go miło­sier­dzia obja­wio­nej w Jezu­sie Chry­stu­sie ukrzy­żo­wa­nym i zmar­twych­wsta­łym. Musi­my więc cią­gle pogłę­biać rozu­mie­nie tej tajem­ni­cy, któ­rą mamy prze­ka­zy­wać świa­tu. To jest zada­nie każ­de­go z nas”. U pro­gu Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia ser­decz­nie zachę­ca­my do wysłu­cha­nia kon­fe­ren­cji ks. Bog­da­na Czu­pry­na na temat…

Ufność odpowiedzią na miłosierdzie

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w adwen­to­wym dniu sku­pie­nia, pt. “Ufność odpo­wie­dzią na Miło­sier­dzie”, któ­ry odbę­dzie się 5 grud­nia w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Wię­cej szcze­gó­łów w lin­ku: Dzień sku­pie­nia. Zobacz: Dzień sku­pie­nia