Koniec roku!

Przed nami ostat­ni dzień roku. Niech będzie to czas reflek­sji i dzięk­czy­nie­nia Boga za otrzy­ma­ne łaski, a szcze­gól­nie za Nad­zwy­czaj­ny Jubi­le­usz Miło­sier­dzia, Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży oraz wizy­tę papie­ża Fran­cisz­ka w naszej ojczyź­nie. Niech pomo­gą nam w tym sło­wa nasze­go Papie­ża z Listu apo­stol­skie­go “Mise­ri­cor­dia et Mise­ra”: “Prze­ży­li­śmy inten­syw­ny rok, pod­czas któ­re­go zosta­li­śmy obfi­cie…

Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny

1. Obcho­dzi­my dzi­siaj uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, dzień bar­dzo dro­gi chrze­ści­jań­skie­mu ludo­wi. Dobrze wpi­su­je się on w kli­mat Adwen­tu i roz­ja­śnia bla­skiem prze­czy­ste­go świa­tła naszą ducho­wą dro­gę wio­dą­cą ku Boże­mu Naro­dze­niu. Kon­tem­plu­je­my dziś pokor­ną Dzie­wi­cę z Naza­re­tu, któ­ra na mocy nad­zwy­czaj­ne­go i nie­po­ję­te­go przy­wi­le­ju…