Nowy rok formacyjny

Po waka­cyj­nej prze­rwie roz­po­czy­na­my nowy rok for­ma­cyj­ny, w któ­rym podej­mie­my temat chrze­ści­jań­skiej nadziei. W cza­sie naszych spo­tkań będzie­my korzy­sta­li z książ­ki o. Tade­usza Kotlew­skie­go SJ “Zaufać nadziei” oraz z ency­kli­ki Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI “Spe salvi”. Już wkrót­ce opu­bli­ku­je­my list Prze­wod­ni­czą­cej Sto­wa­rzy­sze­nia – s. M. Ali­cji Zelmań­skiej wpro­wa­dza­ją­cy…

Zmarł ks. kardynał Franciszek Macharski

2 sierp­nia odszedł do domu Ojca ksiądz kar­dy­nał Fran­ci­szek Machar­ski, eme­ry­to­wa­ny metro­po­li­ta kra­kow­ski. Ksiądz Kar­dy­nał był wiel­kim czci­cie­lem Boże­go miło­sier­dzia i św. Sio­stry Fau­sty­ny. W 1985 roku, jako pierw­szy na świe­cie, wpro­wa­dził w swo­jej die­ce­zji świę­to Boże­go Miło­sier­dzia, a w 1992 roku wydał dekret usta­na­wia­ją­cy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia…

Światowe Dni Młodzieży

Już nie­ba­wem mło­dzi ludzie z całe­go świa­ta przy­ja­dą do Kra­ko­wa, by uczest­ni­czyć w Świa­to­wych Dniach Mło­dzie­ży. Będzie to czas rado­sne­go spo­tka­nia i wspól­ne­go trwa­nia przy Bogu. Głów­ny­mi patro­na­mi tych dni są św. Sio­stra Fau­sty­na i św. Jan Paweł II, a tema­tem prze­wod­nim – sło­wa z Ewan­ge­lii wg św. Mate­usza: “Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia…

Koniec roku formacyjnego

Zakoń­czy­li­śmy kolej­ny rok for­ma­cyj­ny w Sto­wa­rzy­sze­niu “Fau­sti­num”. Przed nami czas waka­cyj­nej prze­rwy i odpo­czyn­ku. Życzy­my, aby przy­niósł on Wam wie­le oka­zji do odkry­wa­nia Boże­go miło­sier­dzia i zachwy­tu nad nim, na wzór św. Sio­stry Fau­sty­ny: O Boże, jak hoj­nie roz­la­ne jest miło­sier­dzie Two­je, a wszyst­ko to uczy­ni­łeś dla czło­wie­ka. O, jak bar­dzo…

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Przy­go­to­wu­jąc się do Uro­czy­sto­ści Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa zachę­ca­my do lek­tu­ry frag­men­tów Listu “En 1246, Votre Loin­ta­in” św. Jana Paw­ła II: “Poza litur­gią eucha­ry­stycz­ną Kościół ota­cza czcią Eucha­ry­stię, któ­ra powin­na być prze­cho­wy­wa­na (…) jako ducho­we cen­trum wspól­no­ty zakon­nej i para­fial­nej (Paweł VI, Myste­rium fidei, 68). Kon­tem­pla­cja…