Wielkopostny dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w wiel­ko­post­nym dniu sku­pie­nia p.t. “Ku wol­no­ści wyswo­bo­dził nas Chry­stus (Ga 5,1). Wyzwo­le­ni z miło­sier­dzia i dla miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 12 mar­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Wię­cej szcze­gó­łów w lin­ku: Dni sku­pie­nia

Ceremonie “Faustinum”

22 lute­go, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach, pię­ciu człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z Pol­ski i Nie­miec zło­ży­ło przy­rze­cze­nia odda­nia się i służ­by Boże­mu Miło­sier­dziu. Cere­mo­niom prze­wod­ni­czył ks. Bog­dan Zbro­ja. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego wyda­rze­nia były 3-dnio­­we reko­lek­cje pt. “Roz­pa­lić ser­ca nadzie­ją”, wygło­szo­ne przez o. Tade­usza Kotlew­skie­go SJ.…

85 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego

Dziś obcho­dzi­my 85. rocz­ni­cę obja­wie­nia obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go. Niech będzie ona dla nas, apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia, szcze­gól­ną oka­zją do reflek­sji i modli­twy. Łącz­my się we wspól­nym dzięk­czy­nie­niu za dar obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go, a tak­że za łaski, jakie za jego pośred­nic­twem otrzy­mu­ją ludzie na całym świe­cie. Zapra­sza­my do lek­tu­ry “Dzien­nicz­ka”, szcze­gól­nie…

Zmiana terminu spotkania formacyjnego

Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że w lutym nastą­pi zmia­na ter­mi­nu spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go dla wspól­no­ty spo­ty­ka­ją­cej się przy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Odbę­dzie się ono w dru­gą sobo­tę mie­sią­ca, tj. 13 lute­go. Na spo­tka­nie zapra­sza­my do sali “Fau­sti­num” na godz. 13.30.

Świadectwo Grzegorza

W Czy­tel­ni opu­bli­ko­wa­li­śmy nowe świa­dec­two jed­ne­go z człon­ków “Fau­sti­num”, któ­ry pra­gnie podzie­lić się z nami swo­imi spo­strze­że­nia­mi, doświad­cze­nia­mi i tym, co doko­na­ło się w jego ser­cu pod­czas ubie­gło­rocz­nych reko­lek­cji w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach.   Czy­taj: Świa­dec­two   Wszyst­kie oso­by pra­gną­ce dołą­czyć swo­je świa­dec­two, pro­si­my o prze­sła­nie tek­stu w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres: administrator@faustinum.org lub…