Zaproszenie na DABM 2019

Dro­dzy w Chry­stu­sie Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia! Pra­gnę podzie­lić się z Wami naszą rado­ścią pły­ną­ca z fak­tu, że Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia, któ­re odby­ły się w paź­dzier­ni­ku 2018 r. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach były praw­dzi­wie cza­sem łaski i doświad­cze­nia Boże­go Miło­sier­dzia. Ze wzglę­du więc na ducho­we owo­ce, o któ­rych sły­szy­my od uczest­ni­ków tego…

W mocy Bożego Ducha” 1

W mocy Boże­go Ducha” – to cykl kon­fe­ren­cji dla gru­py per­ma­nent­nej we wspól­no­cie kra­kow­skiej Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”. Pierw­szą serię roz­wa­żań popro­wa­dził ks. Robert Woź­niak. Kapłan podej­mu­je pró­bę przy­bli­że­nia Trze­ciej Oso­by Trój­cy Świę­tej, obja­wio­ną nam w Piśmie Świę­tym. “On miesz­ka w nas. Czy o tym wiesz, czy nie” – stwier­dza nie­pod­wa­żal­ną…

Domem moim jest niebo” (Dz. 897)

Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych obcho­dzo­na 1 listo­pa­da to dzień szcze­gól­ny dla Zgro­ma­dze­nia Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia. Wraz ze wszyst­ki­mi świę­ty­mi w nie­bie radu­je­my się z kolej­nej rocz­ni­cy powsta­nia nasze­go Zgro­ma­dze­nia. W cza­sie medy­ta­cji dał mi Pan poznać rado­ści nie­ba i świę­tych, któ­rzy się cie­szą z nasze­go przyj­ścia – pisa­ła Sio­stra…

Krótka relacja z DABM 2018

5 paź­dzier­ni­ka, świę­tu­jąc uro­czy­stość Sio­stry Fau­sty­ny, zakoń­czy­li­śmy Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia. Był to czas boga­ty w łaskę, wypeł­nio­ny roz­wa­ża­niem Sło­wa Boże­go, modli­twą i wspól­no­to­wy­mi spo­tka­nia­mi. Uczest­ni­czy­li w nich człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze “Fau­sti­num” z Pol­ski i Sło­wa­cji, a tak­że oso­by, któ­rym bli­skie jest orę­dzie miło­sier­dzia. Zapra­sza­my do obej­rze­nia krót­kiej rela­cji!  …