Grupa modlitewna

Kra­kow­ska wspól­no­ta “Fau­sti­num” zapra­sza na coty­go­dnio­we spo­tka­nia modli­tew­ne, któ­re odby­wa­ją się w czwart­ki. Roz­po­czy­na­ją się one Mszą Świę­tą o godz.17.00 w kapli­cy Sank­tu­aryj­nej. Następ­nie o godz. 18.00 prze­ży­wa­my modli­twę uwiel­bie­nia przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem w Kapli­cy Męki Pań­skiej. Zarów­no w cza­sie Mszy św. jak i ado­ra­cji modli­my się w inten­cjach nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” i Sank­tu­arium w Łagiew­ni­kach…

Faustinowskie kolędowanie

Ser­decz­nie zapra­sza­my na wspól­ne kolę­do­wa­nie naszej wspól­no­ty kra­kow­skiej „Fau­sti­num”. Odbę­dzie się ono na zakoń­cze­nie spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go w dniu 19 stycz­nia. Jako wspól­no­ta zgro­ma­dzi­my się wokół Dzie­ciąt­ka Jezus, by rado­snym śpie­wem kolęd uwiel­biać Go za dar Wcie­le­nia. Jak co roku, w cza­sie stycz­nio­we­go spo­tka­nia będzie­my tak­że loso­wać…

Spotkanie opłatkowe wspólnoty krakowskiej

  W naj­bliż­szą sobo­tę – 15 grud­nia, odbę­dzie się spo­tka­nie opłat­ko­we kra­kow­skiej wspól­no­ty „Fau­sti­num”. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Pro­gram spo­tka­nia będzie nastę­pu­ją­cy: 13.30 – Modli­twa różań­co­wa – sala „Fau­sti­num” 14.00 –  Kon­fe­ren­cja For­ma­cja pod­sta­wo­wa: cykl „W szko­le ufno­ści św. Fau­sty­ny” – s. Anna Maria Trzciń­ska…