Faustinowskie kolędowanie

Ser­decz­nie zapra­sza­my na wspól­ne kolę­do­wa­nie naszej wspól­no­ty kra­kow­skiej „Fau­sti­num”. Odbę­dzie się ono na zakoń­cze­nie spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go w dniu 19 stycz­nia. Jako wspól­no­ta zgro­ma­dzi­my się wokół Dzie­ciąt­ka Jezus, by rado­snym śpie­wem kolęd uwiel­biać Go za dar Wcie­le­nia. Jak co roku, w cza­sie stycz­nio­we­go spo­tka­nia będzie­my tak­że loso­wać…

Spotkanie opłatkowe wspólnoty krakowskiej

  W naj­bliż­szą sobo­tę – 15 grud­nia, odbę­dzie się spo­tka­nie opłat­ko­we kra­kow­skiej wspól­no­ty „Fau­sti­num”. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Pro­gram spo­tka­nia będzie nastę­pu­ją­cy: 13.30 – Modli­twa różań­co­wa – sala „Fau­sti­num” 14.00 –  Kon­fe­ren­cja For­ma­cja pod­sta­wo­wa: cykl „W szko­le ufno­ści św. Fau­sty­ny” – s. Anna Maria Trzciń­ska…

Zaproszenie na DABM 2019

Dro­dzy w Chry­stu­sie Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia! Pra­gnę podzie­lić się z Wami naszą rado­ścią pły­ną­ca z fak­tu, że Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia, któ­re odby­ły się w paź­dzier­ni­ku 2018 r. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach były praw­dzi­wie cza­sem łaski i doświad­cze­nia Boże­go Miło­sier­dzia. Ze wzglę­du więc na ducho­we owo­ce, o któ­rych sły­szy­my od uczest­ni­ków tego…