Ciało też dla Nieba

Jak wiel­ką war­tość ma ludz­kie cia­ło, dobit­nie poka­zu­je tajem­ni­ca Wnie­bo­wzię­cia Maryi. Mat­ka Boga była tak czy­stą w myślach, sło­wach, czy­nach i przez to sta­ła się tak pięk­ną Kobie­tą, że Bóg nie dopu­ścił, aby Jej cia­ło ule­gło roz­kła­do­wi.  Tajem­ni­ca wzię­cia Maryi do Nie­ba z duszą i cia­łem uczy nas, że nie tyl­ko to, co nie­śmier­tel­ne,…

Rekolekcje 2019/2020

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem reko­lek­cji orga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Fau­sti­num“ w nowym roku for­ma­cyj­nym 2019/2020. W pla­nie czte­ry serie reko­lek­cji week­en­do­wych, w tym jed­ne prze­zna­czo­ne tyl­ko dla mał­żeństw oraz dwie serie reko­lek­cji 5‑dniowych. W listo­pa­dzie br. odbę­dą się też Reko­lek­cje o Bożym Miło­sier­dziu dla Kapła­nów.  Wie­rzy­my, że wszy­scy,…

Uroczystość patronalna ZMBM 2019

5 sierp­nia Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia prze­ży­wa swo­ją uro­czy­stość patro­nal­ną. W tym dniu, w każ­dej wspól­no­cie zosta­je pono­wio­ny akt powie­rze­nie zgro­ma­dze­nia Mat­ce Bożej Miło­sier­dzia i uzna­nie Jej za naszą Naj­wyż­szą Prze­ło­żo­ną.  Zapra­sza­my do wspól­ne­go świę­to­wa­nia razem z nami. Pro­si­my o modli­twę, by nasze Zgro­ma­dze­nie mogło dalej się roz­wi­jać…

Odpocznij nieco

To bar­dzo waż­ne w naszej codzien­no­ści zna­leźć czas na odpo­czy­nek, na chwi­lę wytchnie­nia. Zda­wał sobie z tego spra­wę sam Bóg – Chry­stus, któ­ry widząc utru­dze­nie Apo­sto­łów, pole­cił im odpo­cząć w ciszy i w samot­no­ści (Mk 6, 31). Do Sio­stry Fau­sty­ny rów­nież skie­ro­wał tę zachę­tę taki­mi oto sło­wa­mi: Oprzyj gło­wę swo­ją…

Ceremonie zakonne

W okre­sie waka­cyj­nym w Zgro­ma­dze­niu Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia odby­wa­ją się licz­ne cere­mo­nie zakon­ne: przy­ję­cie nowych sióstr do nowi­cja­tu, pierw­sze i wie­czy­ste ślu­by zakon­ne.  Pole­ca­my nasze Sio­stry Waszej ser­decz­nej modli­twie. Pro­śmy dla nich o łaskę pięk­nej miło­ści, gor­li­wo­ści i wier­no­ści na dro­dze życia zakon­ne­go. W spo­sób szcze­gól­ny powie­rza­my…