Dziecko naśladuje mamę

Wiel­kim skar­bem jest mama. Wie o tym każ­dy czło­wiek, dosko­na­le to wyczu­wa dziec­ko. Malu­chy i doro­śli lgną do swej mat­ki. Przy jej ser­cu czu­ją się bez­piecz­nie. Wie­dzą, że ona zawsze dobrze dora­dzi, a nawet, jak skar­ci, to też z miło­ści. Małe dzie­ci, a i te doj­rza­łe rów­nież naśla­du­ją zacho­wa­nie swo­jej…

Misja w Singapurze

W dniach od 24 kwiet­nia do 2 maja s. Maria Vian­neya Dąbrow­ska i s. Elia­na Chmie­lew­ska poje­cha­ły z misją miło­sier­dzia do Sin­ga­pu­ru. Sio­stry uczest­ni­czy­ły w ostat­nich dniach nowen­ny oraz Świę­cie Miło­sier­dzia w Kate­drze pod wezwa­niem Dobre­go Paste­rza. Każ­de­go dnia spo­ty­ka­ły się rów­nież z wie­lo­ma oso­ba­mi dzie­ląc się orę­dziem o Bożym miło­sier­dziu i swo­im…

Misja w Gallardon

W dniach 26 do 28 kwiet­nia s. Miriam i s. M. Tere­zja­na prze­by­wa­ły na misji miło­sier­dzia we Fran­cji, gdzie spo­tka­ły się z róż­ny­mi wspól­no­ta­mi na tere­nie die­ce­zji Char­tres, m.in. gło­si­ły orę­dzie miło­sier­dzia w domu księ­ży eme­ry­tów i w klasz­to­rze sióstr św. Paw­ła. Głów­nym celem misji był pobyt sióstr w two­rzą­cym się Sank­tu­arium Boże­go…

Majowe spotkanie formacyjne

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy kra­kow­skiej wspól­no­ty “Fau­sti­num” na majo­we spo­tka­nie for­ma­cyj­ne, któ­re odbę­dzie się 18 maja 2019 roku w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Spo­tka­nie roz­pocz­nie­my wspól­ną modli­twą różań­co­wą o godzi­nie 13.00. W pro­gra­mie tak­że wykła­dy: ks. dr hab. Mar­ka Gil­skie­go, s. M. Ema­nu­eli Gem­zy i s. Anny…

Święto Miłosierdzia 2019

  Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z tego­rocz­ne­go Świę­ta Miło­sier­dzia, jakie nade­sła­li nasi wolon­ta­riu­sze. Oto jak prze­ży­wa­no ten dzień na Wybrze­żu Kości Sło­nio­wej, w Puer­to Rico, Liba­nie i Taj­wa­nie: