Spotkanie z Miłosiernym

Kraków: 2-5 października 2017 Tęsknimy za głębokim spotkaniem z Bogiem, które przemienia nasze życie. W pośpiechu i wirze spraw codziennych wydaje się to niemożliwe. Te rekolekcje będą szansą na zatrzymanie się i trwanie w obecności Jezusa Miłosiernego w jakimkolwiek stanie ducha jesteśmy. Jeśli więc doświadczasz własnej słabości i grzeszności,…

Płyta “Życie prawdziwe to Miłosierdzie”

W pierwszych dniach kwietnia uka­za­ła się nowa pły­ta formacyjna p.t. “Życie prawdziwe to Miłosierdzie”. Zawie­ra ona kon­fe­ren­cje, homi­lie i wprowadzenia do medytacji pocho­dzą­ce z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, jakie odby­ły się w Krakowie-Łagiewnikach w dnia­ch 12–15 lutego 2017 roku. Pro­wa­dził je o. Stanisław Łucarz SJ. Zobacz więcej na temat płyty

Ceremonie “Faustinum”

15 lute­go, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach, trzech człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z Pol­ski i Nie­miec zło­ży­ło przy­rze­cze­nia odda­nia się i służ­by Boże­mu Miło­sier­dziu. Cere­mo­niom prze­wod­ni­czył o. Stanisław Łucarz SJ. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego wyda­rze­nia były 3-dniowe reko­lek­cje pt. “Życie prawdziwe to miłosierdzie”. Każde ceremonie są…