Sierpień z Maryją

Zmie­rza­ją­ce do Czę­sto­cho­wy piel­grzym­ki są nie­od­łącz­nym sierp­nio­wym ele­men­tem ducho­we­go kra­jo­bra­zu Pol­ski. Tysią­ce pąt­ni­ków, bez wzglę­du na pogo­dę, podej­mu­je trud dro­gi do Sank­tu­arium Mat­ki Bożej. Tak­że dla Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia ten mie­siąc jest szcze­gól­nie waż­ny, gdyż 5 sierp­nia obcho­dzi­my uro­czy­stość patro­nal­ną. W tym dniu Zgro­ma­dze­nie…

Jestem wam Królową…

Gdy się modli­łam za Pol­skę, usły­sza­łam te sło­wa: Pol­skę szcze­gól­nie umi­ło­wa­łem, a jeże­li posłusz­na będzie woli mojej, wywyż­szę ją w potę­dze i świę­to­ści” (Dz. 1732). W uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski zachę­ce­ni przy­kła­dem św. Sio­stry Fau­sty­ny modli­my się za Pol­skę. Powie­rza­my kró­lo­wa­niu Maryi i Jej mat­czy­nej opie­ce wszyst­ko,…

Jestem wam Matką…

Pozdra­wia­łam nie­ustan­nie Mat­kę Bożą, wczu­wa­jąc się w Jej ducha, pro­si­łam Ją, aby mnie nauczy­ła praw­dzi­wej miło­ści Boga (Dz. 346). Tymi sło­wa­mi św. Sio­stra Fau­sty­na odsła­nia przed nami pięk­no i bogac­two rela­cji ze swo­ją Mat­ką. Roz­po­czy­na­jąc mie­siąc majo­wy, poświę­co­ny w szcze­gól­ny spo­sób Maryi, jeste­śmy zapro­sze­ni do pogłę­bie­nia wyjąt­ko­wej wię­zi,…