Ósmy dzień z Duchem Świętym

W cią­gu dnia roz­wa­żę nastę­pu­ją­cy frag­ment z Dzien­nicz­ka św. Sio­stry Fau­sty­ny: O Jezu mój, jak łatwo moż­na się uświę­cić – potrze­ba tyl­ko odro­bi­nę dobrej woli. Jeże­li Jezus spo­strze­że w duszy tę odro­bi­nę, tej dobrej woli, to śpie­szy się ze swo­im odda­niem duszy i nic Go powstrzy­mać nie może, ani błę­dy, ani…

Siódmy dzień z Duchem Świętym

W cią­gu dnia roz­wa­żę nastę­pu­ją­cy frag­ment z “Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny: Duch Świę­ty nie mówi do duszy roz­pro­szo­nej i gada­tli­wej, ale prze­ma­wia przez swe ciche natchnie­nia do duszy sku­pio­nej, do duszy mil­czą­cej (Dz. 552). Sta­ram się, aby wśród dnia być wier­ną Ducho­wi Świę­te­mu i czy­nić zadość Jego wyma­ga­niom. Sta­ram się o ciszę wewnętrz­ną,…

Szósty dzień z Duchem Świętym

W cią­gu dnia roz­wa­żę nastę­pu­ją­cy frag­ment z “Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny: Wszyst­ko, co cię spo­ty­ka, znoś z wiel­kim poko­jem i cier­pli­wo­ścią; nie broń się, gdy całe zawsty­dze­nie będzie spa­dać na cie­bie nie­win­nie; pozwól trium­fo­wać innym. Nie prze­stań być dobrą, gdy spo­strze­żesz, że nad­uży­wa­ją dobro­ci two­jej; gdy będzie potrze­ba, ja sam się upo­mnę…

Piąty dzień z Duchem Świętym

W cią­gu dnia roz­wa­żę nastę­pu­ją­cy frag­ment z “Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny: Dziś odwie­dzi­ła mnie pew­na świec­ka oso­ba, przez któ­rą mia­łam wiel­kie przy­kro­ści, któ­ra nad­uży­ła mojej dobro­ci, kła­miąc wie­le rze­czy. W pierw­szej chwi­li, gdy ją zoba­czy­łam, ścię­ła mi się krew w żyłach, gdyż sta­nę­ło mi wszyst­ko przed oczy­ma, co przez nią wycier­pieć musia­łam,…

Czwarty dzień z Duchem Świętym

W cią­gu dnia roz­wa­żę nastę­pu­ją­cy frag­ment z “Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny: …naj­więk­szą cier­pli­wość powin­na mieć dusza sama z sobą (Dz. 115). Duchu Świę­ty, przyjdź w darze cier­pli­wo­ści, abym nie ule­gał znie­chę­ce­niu w pra­cy nad sobą.