29. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium: (Mk 10, 35-45)

K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“

On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“

Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“

Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“

Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 184, 282, 267, 270):

Preto sa stýkam s tebou ako dieťa, aby som ťa naučil pokore a jednoduchosti.

Vidím každé poníženie tvojej duše a nič neunikne mojej pozornosti – pokorných povyšujem až k svojmu trónu, lebo tak to chcem. 

Kto sa chce naučiť skutočnej pokore, nech rozjíma o Ježišovom umučení.

„Bez pokory sa nemôžeme páčiť Bohu. Cvičte sa v treťom stupni pokory. To znamená, ak vám niečo vyčítajú, nielenže sa neospravedlňujte a nevyhlasujte za nevinnú, ale tešte sa z pokorenia. (…) Pravé Božie diela sa vždy stretávajú s ťažkosťami a vyznačujú sa utrpením. Ak Boh bude chcieť niečo uskutočniť, skôr či neskôr to napriek ťažkostiam uskutoční. Vy sa zatiaľ vyzbrojte veľkou trpezlivosťou.”

a

➡ Bez pokory sa nemôžeme páčiť Bohu. Boh pokorných povyšuje až k svojmu trónu, lebo tak to chce.Uvedomujem si svoju pýchu a prosím o dar pokorného a jednoduchého srdca?

➡ Poďakujem Ježišovi za jeho slová a poprosím o dar Ducha Svätého, aby ma očistil od každej pýchy a povýšenosti.