Pozdrowienia od dzieci z Francji

W Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Gal­lar­don we Fran­cji roz­po­czę­ły się spo­tka­nia gru­py zwa­nej Mini-Fau­­sti­­num. Dzie­ci wraz z o.Dominique będę pozna­wać Boże miło­sier­dzie i św. Sio­strę Fau­sty­nę. Oto ich pozdro­wie­nia i proś­bę o modli­twę.   

Walka ducha i nawrócenie w życiu człowieka

9 mar­ca 2019 r. w domu Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia na Gro­cho­wie gru­py „Fau­sti­num” z Rado­ści i Ursy­no­wa prze­ży­ły swój wiel­ko­post­ny dzień sku­pie­nia. Uczest­ni­czy­ło w nim 22 człon­ków i wolon­ta­riu­szy z obu wspól­not. Popro­wa­dził go ks. Mie­czy­sław Jerzak. Dzień sku­pie­nia upły­wał pod hasłem: „Wal­ka ducha i nawró­ce­nie w życiu czło­wie­ka”. Na pro­gram skła­da­ły się:…

Wiadomości z Francji

Prze­ka­zu­je­my ser­decz­ne pozdro­wie­nia z para­fii pw. Świę­te­go Pio­tra i Paw­ła w Gal­lar­don, gdzie pręż­nie roz­wi­ja się kult Boże­go Miło­sier­dzia. Do rela­cji nasze­go wolon­ta­riu­sza, Pio­tra Soko­ła MSP-Gal­la­r­don, dołą­cza­my rów­nież zdję­cia z kon­fe­ren­cji pro­wa­dzo­nej przez księ­dza Kano­ni­ka Domi­ni­ka Aubert dla oko­ło 60 kobiet, zaty­tu­ło­wa­nej: “Tajem­ni­ca Boże­go Miło­sier­dzia poprzez życie…

Faustinum” na Wybrzeżu Kości Słoniowej

Zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć z obcho­dów ku czci Boże­go Miło­sier­dzia na Wybrze­żu Kości Sło­nio­wej. Od wie­lu lat spo­ty­ka się tam regu­lar­nie na wspól­nej modli­twie koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia oraz zgłę­bia­niu ducho­wo­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny gru­pa ponad 90 wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num”.  Opie­ku­nem wspól­no­ty jest  o. Tomasz z Pol­ski. Zobacz: gale­ria