Spotkanie opłatkowe wspólnoty krakowskiej

  W naj­bliż­szą sobo­tę – 15 grud­nia, odbę­dzie się spo­tka­nie opłat­ko­we kra­kow­skiej wspól­no­ty „Fau­sti­num”. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Pro­gram spo­tka­nia będzie nastę­pu­ją­cy: 13.30 – Modli­twa różań­co­wa – sala „Fau­sti­num” 14.00 –  Kon­fe­ren­cja For­ma­cja pod­sta­wo­wa: cykl „W szko­le ufno­ści św. Fau­sty­ny” – s. Anna Maria Trzciń­ska…

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Jezus pro­sił Sio­strę Fau­sty­nę: Napisz to: Nim przyj­dę jako Sędzia spra­wie­dli­wy, przy­cho­dzę wpierw jako Król miło­sier­dzia (Dz. 83). Tłu­ma­czył jej, że Jego kró­lo­wa­nie to przede wszyst­kim pano­wa­nie nad grze­chem i śmier­cią. Przyj­mu­jąc je, nie nakła­da­my na sie­bie kaj­dan nowych naka­zów i powin­no­ści. Wręcz prze­ciw­nie – ścią­ga­my z sie­bie wię­zy…

Zaproszenie do dzieła miłosierdzia

Stan ubó­stwa nie wyra­ża się mową, lecz sta­je się krzy­kiem, któ­ry roz­dzie­ra nie­bio­sa i docho­dzi do Boga. Co ozna­cza woła­nie ubo­gie­go, jeśli nie cier­pie­nie i samot­ność, roz­cza­ro­wa­nie i nadzie­ję? Może­my zadać sobie pyta­nie: dla­cze­go ten krzyk, któ­ry wzno­si się przed obli­cze Boga, nie może dosię­gnąć naszych uszu, pozo­sta­wia­jąc nas obo­jęt­ny­mi i bier­ny­mi…