Misja w Gallardon

W dniach 26 do 28 kwiet­nia s. Miriam i s. M. Tere­zja­na prze­by­wa­ły na misji miło­sier­dzia we Fran­cji, gdzie spo­tka­ły się z róż­ny­mi wspól­no­ta­mi na tere­nie die­ce­zji Char­tres, m.in. gło­si­ły orę­dzie miło­sier­dzia w domu księ­ży eme­ry­tów i w klasz­to­rze sióstr św. Paw­ła. Głów­nym celem misji był pobyt sióstr w two­rzą­cym się Sank­tu­arium Boże­go…

Majowe spotkanie formacyjne

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy kra­kow­skiej wspól­no­ty “Fau­sti­num” na majo­we spo­tka­nie for­ma­cyj­ne, któ­re odbę­dzie się 18 maja 2019 roku w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Spo­tka­nie roz­pocz­nie­my wspól­ną modli­twą różań­co­wą o godzi­nie 13.00. W pro­gra­mie tak­że wykła­dy: ks. dr hab. Mar­ka Gil­skie­go, s. M. Ema­nu­eli Gem­zy i s. Anny…

75 lat temu…

75 lat temu… speł­ni­ło się pra­gnie­nie Pana Jezu­sa, któ­re zapi­sa­ła w Dzien­nicz­ku świę­ta Sio­stra Fau­sty­na: Wyma­luj obraz według rysun­ku, któ­ry widzisz, z pod­pi­sem: Jezu, ufam Tobie. Pra­gnę, aby ten obraz czczo­no naj­pierw w kapli­cy waszej i na całym świe­cie (Dz.47). I tak się sta­ło. 16 kwiet­nia 1944 roku,…

Życzenia Wielkanocne 2019

Cór­ko moja, patrz w prze­paść Miło­sier­dzia Moje­goi oddaj temu Miło­sier­dziu moje­mu cześć i chwa­łę, a uczyń to w ten spo­sób: zbierz wszyst­kich grzesz­ni­ków z całe­go świa­ta i zanurz ich w prze­pa­ści Miło­sier­dzia Moje­go. (Z Dzien­nicz­ka św. Sio­stry Fau­sty­ny, nr 206) Dro­dzy Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia! Przed nami wyda­rze­nia Wiel­kie­go Tygo­dnia. To czas, kie­dy w spo­sób szcze­gól­ny wpa­tru­je­my się…