Uczynki miłosierdzia

Czy wia­ra to moja oso­bi­sta spra­wa? Czy jako Apo­stoł Boże­go Miło­sier­dzia mam przed sobą do wypeł­nie­nia jakieś szcze­gól­ne zada­nie? Tak, jestem wezwa­ny do czy­nie­nia dobra, do bycia miło­sier­nym.

Wia­ra bez uczyn­ków jest bez­owoc­na (Jk 2, 20) – cho­dzi więc o wia­rę wpro­wa­dza­ną w czyn, prze­kształ­ca­ją­cą się w dzia­ła­nie. To wła­śnie uczyn­ki miło­sier­dzia oży­wia­ją auten­tycz­ność mojej wia­ry, oczysz­cza­jąc ją, umac­nia­jąc i roz­wi­ja­jąc.

Zapra­sza­my do reflek­sji nad uczyn­ka­mi miło­sier­dzia wzglę­dem duszy. Ufa­my, że pomo­że ona nam wszyst­kim wie­rzyć głę­biej i kochać bar­dziej?

Zachę­ca­my tak­że do wysłu­cha­nia kon­fe­ren­cji na temat uczyn­ków miło­sier­dzia:
Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni cz.1
Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni cz.2