Wyślij intencję modlitewną

Inten­cję modli­tew­ną moż­na prze­słać do nas wypeł­nia­jąc poniż­szy for­mu­larz.
Każ­da inten­cja, zanim poka­że się na stro­nie, pod­le­ga akcep­ta­cji i korek­cie.
Inten­cje moż­na prze­sy­łać od piąt­ku do czwart­ku do godz. 12.00.
Inten­cje prze­sła­ne po usta­lo­nej godzi­nie zosta­ną dołą­czo­ne do modli­twy w następ­nym tygo­dniu.

UWAGA!

W okre­sie waka­cyj­nym prze­sła­ne do nas inten­cje doda­wa­ne są do czwart­ko­wej Mszy św.
Nie ma spo­tka­nia gru­py modli­tew­nej “Fau­sti­num”.

1 + 0 =

 

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num”.
Kon­takt do IOD: iod@faustinum.pl
Poda­ne dane będą wyko­rzy­sta­ne w celu orga­ni­za­cji Dni Apo­sto­łów.
Wię­cej  infor­ma­cji na stro­nie: info o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych