Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

pexels-photo-106344

W dniu 30 kwietnia 2018 roku wszedł w życie Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.

Dekret ten uszczegóławia dotychczas stosowane przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego i uaktualnia przepisy prawa partykularnego w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Kościół katolicki w Polsce. W związku z tym oraz z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” jest publiczną kościelną osobą prawną, dane osobowe naszych członków będzie przetwarzało zgodnie z tymże Dekretem, co jest zgodne z art. 91 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zawsze traktowaliśmy ochronę danych osób należących do Stowarzyszenia z wielką troską. Również teraz, chcąc wypełnić obowiązki zawarte w nowych przepisach, poniżej realizujemy nasz obowiązek informacyjny. Wykorzystujemy Państwa dane jedynie w zakresie prawa i na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

W związku ze zmianami w zakresie polityki ochrony danych osobowych chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe naszych Wolontariuszy, Członków i Członków honorowych.

Kto przetwarza dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest
Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”
ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków,
tel.: 12 269 48 55, 509 655 184,
e-mail: sekretariat@faustinum.pl;
godziny otwarcia: poniedziałek-sobota: 9.00-12.30, 13.30-15.00,
niedziele i święta: nieczynny.

Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie art. 30 Dekretu wskazany został Inspektor Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez iod@faustinum.pl

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Dobrowolnie podali Państwo swoje dane osobowe, podczas wypełniania deklaracji w celu zapisania się do Stowarzyszenia, a także zapisując się przed realizacją konkretnych przedsięwzięć w postaci spotkania formacyjnego, rekolekcji, dni skupienia, kongresów, sympozjów i innych na podstawie wyrażonej przed tymi wydarzeniami zgody, jednak te ostatnie usuwamy po zakończeniu przedsięwzięcia. Dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu oraz w związku z realizacją celów statutowych.

Dane osobowe są przetwarzane również w systemie informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania naszych systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopi bezpieczeństwa lub poprawą ochrony danych.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia w celu:

  1. w celu przyjęcia do Stowarzyszenia, w tym także przesyłania informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia, realizowanych wydarzeniach i przedsięwzięciach, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu);
  2. w celu prawidłowej realizacji przez Stowarzyszenie zadań nałożonych przez prawo kanoniczne lub świeckie (podstawa z art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu);
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu);
  4. w celu udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, w celu utrzymywania kontaktu, jeżeli z Pana/Pani inicjatywy komunikuje się Pan/Pani ze Stowarzyszeniem, na przykład wysyłając e-mail (podstawa z art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu).

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przez okres przynależności do Stowarzyszenia, chyba że przepisy prawne nakażą dłuższy okres.

Jakie przysługują prawa osobom, których dane przetwarzamy?

  • Prawo dostępu do informacji czy i jakie dane są przetwarzane,
  • Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych,
  • Prawo do usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest konieczne,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Można także zawsze cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w ramach określonego wydarzenia w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednak z tym zastrzeżeniem, że wycofanie tejże zgody będzie skutkowało trudnością lub niemożnością w uczestnictwie w danym wydarzeniu.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie w niektórych przypadkach może spowodować niemożność dokonania takich czynności jak udział w niektórych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

Informuję także, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do 

Kościelnego Inspektora Ochrony Danych
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
kiod@episkopat.pl
www.kiod.episkopat.pl

Komu udostępniamy dane osobowe?

Stowarzyszenie co do zasady nie udostępnia odbiorcom danych osobowych swych wolontariuszy i członków, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań i celów statutowych Stowarzyszenia. W tej sytuacji odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne jednak jedynie w przypadku, gdy będzie Pan/Pani uczestnikiem przedsięwzięć na podstawie odrębnej zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

W kwestiach związanych z członkostwem dane osobowe wolontariuszy, członków i członków honorowych mogą być przekazywane wewnątrz Stowarzyszenia między Wspólnotami i Zarządem Stowarzyszenia. Z uwagi zatem na fakt, iż Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” posiada Wspólnoty przy innych domach ZMBM oraz parafiach w Polsce i na całym świecie, jeżeli należycie Państwo do którejś ze Wspólnot zlokalizowanych poza granicami Polski dane, które gromadzimy, będą przekazywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pragniemy zapewnić, że dane przechowywane są zawsze w sposób bezpieczny, gwarantujący zachowanie Państwa praw i wolności oraz przekazywane w ramach Stowarzyszenia w celu realizacji zadań statutowych.

Jeśli chcesz skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Faustinum
wiślij wiadomość