Dołącz do grupy modlitewnej

Do gru­py modli­tew­nej kra­kow­skiej Wspól­no­ty “Fau­sti­num” mogą dołą­czyć
człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze “Fau­sti­num”, któ­rzy nie mogą uczest­ni­czyć w spo­tka­niach czwart­ko­wych, a chcie­li­by modlić się w naszych inten­cjach.
Oso­by spo­za wspól­no­ty “Fau­sti­num” pro­si­my o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­nicz­ny z sekre­ta­ria­tem Sto­wa­rzy­sze­nia.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o wypeł­nie­nie poniż­sze­go for­mu­la­rza.

0 + 4 =

 

Otrzy­ma­nie for­mu­la­rza zosta­nie potwier­dzo­ne mailem w cią­gu 3 dni robo­czych.

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num”. Kon­takt do IOD: iod@faustinum.pl
Poda­ne dane będą wyko­rzy­sta­ne w celu orga­ni­za­cji Dni Apo­sto­łów.
Wię­cej  infor­ma­cji na stro­nie: info o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych