Żyć ufnością

rok2

Jeśli chcesz

podjąć formację w Stowarzyszeniu "Faustinum" –

skontaktuj się z nami

Biblijne oblicza ufności

ks. Henryk Wejman

Książka ta, w oparciu o dane biblijne, próbuje ukazać czym jest ufność i jakimi cechami się ma się odznaczać, aby pomagała w nawiązaniu osobowych więzi – tak z Bogiem, jak i z drugim człowiekiem – i prowadziła do spełniania się w człowieczeństwie oraz realizacji powołania do doskonałej miłości, czyli świętości.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie „Misericordia”.

Ufność w praktyce życia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Wola Boża, objawiona w przykazaniach, błogosławieństwach, radach, obowiązkach stanu, czy też w rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego, jest światłem i drogowskazem na drodze do nieba, chroni dóbr człowieka w życiu doczesnym i w perspektywie życia wiecznego. Konferencje zawarte w tym zbiorze mają na celu ukazanie dobra, którego Bóg strzeże dla naszego szczęścia w każdym przykazaniu i obowiązkach stanu. Poznając je, lepiej rozumiemy miłosierną miłość Boga wobec człowieka, a to ułatwia postawę zaufania wobec Niego i tym samym pełnienie Jego woli.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie „Misericordia”.

W szkole ufności św. Siostry Faustyny

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

W niniejszej pozycji została szeroko omówiona postawa ufności wobec Pana Boga, która jest charakterystyczna dla duchowości św. Siostry Faustyny, a tym samym dla podążających za nią apostołów Miłosierdzia Bożego. U podstaw takiej postawy leży poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontemplacja w codzienności; na jej rozwój wpływa praktyka cnót, zwłaszcza tych, które ją warunkują (wiara, nadzieja, miłość, pokora i skrucha), życie sakramentalne i troska o wierne pełnienie woli Bożej.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie „Misericordia”.

FORMACJA PODSTAWOWA – ROK 3

ŻYĆ miłosierdziem

MATERIAŁY FORMACYJNE

Faustinum