Żyć ufnością

rok2

Jeśli chcesz

podjąć formację w Stowarzyszeniu "Faustinum" –

skontaktuj się z nami

Ufność w Biblii

i Dzienniczku św. Faustyny

ks. Marcin Ciunel MS i s. M. Emanuela Gemza ZMBM

Wszyscy tęsknimy za miłością. Tęsknimy za doświadczeniem szczęścia i pokoju. Pragniemy mieć w życiu kogoś, przy kim czujemy się bezpieczni, pewni Jego miłości i życzliwości, pewni, że na nim możemy się oprzeć. Nikt tak jak Bóg, Ten Jedyny i Prawdziwy o miłosiernym Sercu i Obliczu nie da nam takiego oparcia. To On jest Skałą, na której możemy się oprzeć, a Jego największy przymiot, jakim jest miłosierdzie, to jedyne źródło nadziei, która zawieść nie może (por. Rz. 5, 5). Trzeba tylko zaufać i podjąć decyzję, by całkowicie oprzeć się na Bogu i wiernie pełnić Jego wolę. Tak, bo zaufanie to decyzja. Decyzja ponawiana ciągle na nowo i w każdych okolicznościach życia. Oznacza to, że ufności wciąż się uczymy, tak jak czyniła to św. Faustyna i wielu świadków wiary, których poznajemy na kartach Biblii. To oni przekonują nas, że najlepszą odpowiedzią, jaką możemy udzielić Bogu na poznanie i doświadczenie Bożego miłosierdzia, jest postawa zaufania Jemu, wyrażająca się w całkowitym posłuszeństwie i uległości Jego prowadzeniu.

Spis treści:

Rozdz. 1 – Ufność odpowiedzią na Boże Miłosierdzie
Rozdz. 2 – Grzech wyrazem nieufności wobec Boga
Rozdz. 3 – Wiara Abrahama
Rozdz. 4 – Ufność Hioba
Rozdz. 5 – Lekcja zaufania Jonasza
Rozdz. 6 – Zawierzenie Bogu w życiu Maryi
Rozdz. 7 – Jezusowa zachęta do zaufania Ojcu
Rozdz. 8 – Jezusowe zawierzenie Ojcu aż do śmierci
Rozdz. 9 – Ufność Piotra i nieufność Judasza
Rozdz. 10 – Wiara Tomasza

Książka jest dostępna w Sekretariacie „Faustinum”

Ufność w praktyce życia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Wola Boża, objawiona w przykazaniach, błogosławieństwach, radach, obowiązkach stanu, czy też w rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego, jest światłem i drogowskazem na drodze do nieba, chroni dóbr człowieka w życiu doczesnym i w perspektywie życia wiecznego. Konferencje zawarte w tym zbiorze mają na celu ukazanie dobra, którego Bóg strzeże dla naszego szczęścia w każdym przykazaniu i obowiązkach stanu. Poznając je, lepiej rozumiemy miłosierną miłość Boga wobec człowieka, a to ułatwia postawę zaufania wobec Niego i tym samym pełnienie Jego woli.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie „Misericordia”.

W szkole ufności św. Siostry Faustyny

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

W niniejszej pozycji została szeroko omówiona postawa ufności wobec Pana Boga, która jest charakterystyczna dla duchowości św. Siostry Faustyny, a tym samym dla podążających za nią apostołów Miłosierdzia Bożego. U podstaw takiej postawy leży poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontemplacja w codzienności; na jej rozwój wpływa praktyka cnót, zwłaszcza tych, które ją warunkują (wiara, nadzieja, miłość, pokora i skrucha), życie sakramentalne i troska o wierne pełnienie woli Bożej.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie „Misericordia”.

W szkole ufności św. Siostry Faustyny

Zeszyt formacyjny

oprac. s. M. Emanuela Gemza ISMM

W naszej drodze formacyjnej jesteśmy zaproszeni do tego, by coraz bardziej ufać Jezusowi Miłosiernemu. To jest Jego wielkie pragnienie, o którym mówił św. Siostrze Faustynie: „Pragnę zaufania od swych stworzeń, zachęcaj dusze do wielkiej ufności w niezgłębione miłosierdzie Moje” (Dz. 1059). Chcemy uczyć się tej postawy korzystając z duchowego doświadczenia naszej świętej Patronki, która ukazała nam drogę dziecięcego zaufania Bogu.

Mamy nadzieję, że pomoże Wam w tym kolejny zeszyt formacyjny, który jest uzupełnieniem podręcznika pt. „W szkole ufności św. Siostry Faustyny”. Znajdziecie w nim wprowadzenia do medytacji słowa Bożego, pytania do refleksji, ćwiczenia i teksty do osobistej lektury. Został on tak opracowany, aby był dla Was praktyczną pomocą w pogłębianiu Waszej 

Zeszyty formacyjne są przeznaczone do użytku wewnętrznego
i są dostępne WYŁĄCZNIE dla członków i wolontariuszy Stowarzyszenia „Faustinum”.

Jako lekturę dodatkową polecamy także:

Biblijne oblicza ufności

ks. Henryk Wejman

Książka ta, w oparciu o dane biblijne, próbuje ukazać czym jest ufność i jakimi cechami się ma się odznaczać, aby pomagała w nawiązaniu osobowych więzi – tak z Bogiem, jak i z drugim człowiekiem – i prowadziła do spełniania się w człowieczeństwie oraz realizacji powołania do doskonałej miłości, czyli świętości.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie „Misericordia”.

FORMACJA PODSTAWOWA – ETAP 3

ŻYĆ miłosierdziem

MATERIAŁY FORMACYJNE

Faustinum