Poznawać Miłosierdzie

Miłosierdzie Boże w Biblii i Dzienniczku św. Faustyny

ks. Marcin Ciunel MS
s. M. Emanuela Gemza ZMBM

Podstawowym źródłem poznawania Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia jest Biblia. Każda jej strona i przedstawiona w niej historia zbawienia, od prehistorii aż po czasy ostateczne, ukazuje nam tę miłosierną miłość Boga, która zawsze wobec kruchego w swej naturze i grzesznego człowieka przybiera kształt miłosierdzia. To właśnie Tekst Natchniony objawia nam miłosiernego Boga, który jako pierwszy wychodzi na spotkanie grzesznego człowieka.

Wielu z nas, biorąc do ręki Biblię, nie zawsze jednak potrafi odkryć tę miłosierną miłość Boga. Skażeni i zranieni grzechem utraciliśmy Boże spojrzenie, które mieliśmy na początku. Potrzebujemy „światłych oczu serca” (Ef 1,18), aby móc czytać Biblię i całą historię zbawienia jako poemat o miłości Boga do swoich dzieci. Potrzebujemy takich ludzi, którzy – wybrani przez Boga i oczyszczeni przez łaskę – otrzymali nowe oczy, umożliwiające im głębsze widzenie. Do takich ludzi należą święci, którzy potrafili widzieć więcej i czytać głębiej Święty Tekst. Takim darem dla nas jest z pewnością św. Siostra Faustyna. Jej niezwykły charyzmat poznawania i głoszenia miłosierdzia Boga oraz głębokie doświadczenie mistyczne, które opisała w swoim duchowym dzienniku, stają się swoistym komentarzem do Biblii.

Spis treści:

Rozdz. 1 – Bóg objawiający się
Rozdz. 2 – Bóg Miłosierny
Rozdz. 3 – Miłosierny Stworzyciel świata
Rozdz. 4 – Miłosierny Stwórca człowieka
Rozdz. 5 – Bóg przebaczający
Rozdz. 6 – Miłosierdzie wcielone
Rozdz. 7 – Miłosierny Ojciec
Rozdz. 8 – Miłosierny Odkupiciel
Rozdz. 9 – Miłosierny Duch działający w Kościele
Rozdz. 10 – Matka Miłosierdzia

Moje życie z Bogiem. Duchowość św. S. Faustyny

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

Książka ta ukazuje drogę św. Faustyny do zjednoczenia z Bogiem, odkrywa elementy jej duchowości, takie jak: poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontamplacja w codzienności, postawy zaufania i miłosierdzia, umiłowanie Kościoła i Eucharystii oraz nabożeństwo do Matki Bożej Miłosierdzia.

Polecamy także:

Kontemplować Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia

ks. Henryk Wejman

Podstawowym zagadnieniem poruszanym w książce jest próba odpowiedzi na zasadnicze pytania, czym jest miłosierdzie Boże i co stanowi fundamentalną przesłankę postawy miłosierdzia człowieka oraz w jaki sposób ma on je wyrażać wobec drugiej osoby jako stworzenia Bożego.