Poznawać Miłosierdzie

rok1

Jeśli chcesz

podjąć formację w Stowarzyszeniu "Faustinum" –

skontaktuj się z nami

Miłosierdzie Boże w Biblii

i Dzienniczku św. Faustyny

ks. Marcin Ciunel MS i s. M. Emanuela Gemza ZMBM

Podstawowym źródłem poznawania Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia jest Biblia. Każda jej strona i przedstawiona w niej historia zbawienia, od prehistorii aż po czasy ostateczne, ukazuje nam tę miłosierną miłość Boga, która zawsze wobec kruchego w swej naturze i grzesznego człowieka przybiera kształt miłosierdzia. To właśnie Tekst Natchniony objawia nam miłosiernego Boga, który jako pierwszy wychodzi na spotkanie grzesznego człowieka.

Wielu z nas, biorąc do ręki Biblię, nie zawsze jednak potrafi odkryć tę miłosierną miłość Boga. Skażeni i zranieni grzechem utraciliśmy Boże spojrzenie, które mieliśmy na początku. Potrzebujemy „światłych oczu serca” (Ef 1,18), aby móc czytać Biblię i całą historię zbawienia jako poemat o miłości Boga do swoich dzieci. Potrzebujemy takich ludzi, którzy – wybrani przez Boga i oczyszczeni przez łaskę – otrzymali nowe oczy, umożliwiające im głębsze widzenie. Do takich ludzi należą święci, którzy potrafili widzieć więcej i czytać głębiej Święty Tekst. Takim darem dla nas jest z pewnością św. Siostra Faustyna. Jej niezwykły charyzmat poznawania i głoszenia miłosierdzia Boga oraz głębokie doświadczenie mistyczne, które opisała w swoim duchowym dzienniku, stają się swoistym komentarzem do Biblii.

Spis treści:

Rozdz. 1 – Bóg objawiający się
Rozdz. 2 – Bóg Miłosierny
Rozdz. 3 – Miłosierny Stworzyciel świata
Rozdz. 4 – Miłosierny Stwórca człowieka
Rozdz. 5 – Bóg przebaczający

Rozdz. 6 – Miłosierdzie wcielone
Rozdz. 7 – Miłosierny Ojciec
Rozdz. 8 – Miłosierny Odkupiciel
Rozdz. 9 – Miłosierny Duch działający w Kościele
Rozdz. 10 – Matka Miłosierdzia

Książka jest dostępna w Sekretariacie „Faustinum”.

Misja Miłosierdzia

s. M. Diana Kuczek ISMM i  s. Maria Fausytna Ciborowska ISMM

Długo apostołowie Bożego Miłosierdzia czekali na podręcznik formacyjny dotyczący misji św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Do tej pory treści formacyjne były przekazywane w formie konferencji albo rozproszone w różnych publikacjach. Teraz wszyscy podążający śladami Apostołki Bożego Miłosierdzia otrzymują pozycję książkową, która pozwala wchodzić w głębię jej duchowości i prorockiej misji.

Pierwsza część publikacji poświęcona jest duchowości i misji św. Siostry Faustyny, w której centrum znajduje się najpiękniejsza tajemnica naszej wiary – miłosierdzie Boga. Jej poznawanie i kontemplacja prowadzą nie tylko do przyjacielskiej relacji z Bogiem, ale też rodzą i rozwijają w nas postawę zawierzenia wobec Niego i ofiarnej miłości bliźniego, a także pragnienie, by dzielić się tym darem ze wszystkimi, których spotykamy na drogach naszego życia. Poszczególne tematy mają charakter konferencji, które omawiają duchowe dziedzictwo Apostołki Bożego Miłosierdzia, czyli to, co stanowi sam rdzeń jej szkoły duchowości i prorockiej misji, a także jej kontynuację w Ruchu Apostołów Bożego Miłosierdzia, w którym uczestniczymy.

Druga część poświęcona jest nabożeństwu do Miłosierdzia Bożego w formach, które Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie. Znajdziemy w niej nie tylko wykładnię poprawnego rozumienia, praktykowania i głoszenia tego nabożeństwa, lecz także wiele praktycznych wskazówek, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i ciekawostki z nimi związane. Każdy temat, opracowanie poszczególnej formy kultu ma charakter dydaktyczny. Celem podręcznika jest bowiem to, by czegoś nauczyć, bo od dobrego rozumienia i przyswojenia sobie wiedzy na ten temat zależy praktyka tego nabożeństwa w naszej codzienności i właściwe szerzenie go w środowisku swojego życia oraz wzbudzanie społecznej aktywności w Kościele (w swojej rodzinie, parafii) czy świecie.

Spis treści:

CZĘŚĆ PIERWSZA – MISJA ŚW. FAUSTYNY

Rozdz. 1 – Święta Siostra Faustyna i Jej duchowe dziedzictwo
Rozdz. 2 – Święta Siostra Faustyna prorokiem Miłosierdzia
Rozdz. 3 – Centrum Orędzia – tajemnica Bożego Miłosierdzia
Rozdz. 4 – Ufność i miłosierdzie odpowiedzią człowieka na miłosierdzie Boga
Rozdz. 5 – Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia

CZĘŚĆ DRUGA – FORMY NABOŻEŃSTWA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Rozdz. 1 – Obraz Jezusa Miłosiernego
Rozdz. 2 – Święto Miłosierdzia
Rozdz. 3 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
Rozdz. 4 – Godzina Miłosierdzia
Rozdz. 5 – Szerzeni czci Miłosierdzia Bożego

Książka jest dostępna w Sekretariacie „Faustinum”.

Misja Miłosierdzia. Zeszyt formacyjny

oprac. s. M. Emanuela Gemza ISMM

Zeszyty formacyjne to nowa inicjatywa w programie naszej formacji, w której obok podręczników chcemy zaproponować Wam praktyczną pomoc w zgłębianiu poszczególnych tematów oraz odnoszeniu ich do swojego życia. Ten pierwszy zeszyt stanowi ważne uzupełnienie podręcznika pt. „Misja miłosierdzia” z I roku formacji podstawowej cyklu: Misja i duchowość św. Siostry Faustyny. Zawiera on wiele praktycznych ćwiczeń duchowych, opartych przede wszystkim na modlitwie słowem Bożym oraz lekturze „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Przygotowany jest w ten sposób, by po lekturze jednego rozdziału z podręcznika „Misja miłosierdzia”, przez najbliższe cztery tygodnie, aż do lektury następnego rozdziału, podjąć pracę i wypełnić zadania wskazane na dany tydzień lub cały miesiąc. Zachęcamy, by unikać pośpiechu. Warto natomiast re-gularnie przeznaczać czas na osobistą formację. To naprawdę dobra inwestycja!

Wierzymy, że zaproponowane w tym zeszycie formacyjnym duchowe ćwiczenia będą dla Was cenną pomocą w osobistej formacji. Ufamy, że pomogą nie tylko poznać misję św. Siostry Faustyny oraz orędzie miłosierdzia przez nią przekazane, ale przede wszystkim podprowadzą Was do odkrycia osobistego powołania i misji w Kościele. 

Zeszyty formacyjne są przeznaczone do użytku wewnętrznego
i są dostępne WYŁĄCZNIE dla członków i wolontariuszy Stowarzyszenia „Faustinum”.

Pozwól Bożemu miłosierdziu

działać w tobie

s. Miriam Janiec ISMM

Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie – te słowa, będące parafrazą wypowiedzi Jezusa, jaką zapisała Sekretarka Jego najgłębszej tajemnicy, całkowicie wypełniły się w jej życiu. Siostra Faustyna, posłuszna i uległa miłosiernemu Jezusowi, tak bardzo pozwoliła Mu działać w sobie, że On mógł ją całkowicie upodobnić do siebie. „Pozwól miłosierdziu Mojemu działać w tobie, w twej biednej duszy” (Dz. 1486) – te słowa Jezus dziś kieruje do każdego z nas, ponieważ również nas pragnie prowadzić, podobnie jak swą umiłowaną Córkę, drogami ufności i miłosierdzia, aż do całkowitego upodobnienia się do Niego. Jeśli czujesz, że to Twoja droga, jeśli pociąga Cię i fascynuje tajemnica Bożego miłosierdzia lub jeśli po prostu chcesz ją poznać, to zapraszam Cię do wspólnej wędrówki razem z Apostołką Bożego Miłosierdzia. Niech św. Siostra Faustyna nas prowadzi! JEZU, UFAM TOBIE!

Spis treści:

Życie duchowe – działaniem Bożego miłosierdzia w nas
Poznawanie Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia
Lectio divina i lectio misericordia
Sakrament pokuty i pojednania – spotkaniem z Bogiem miłosierdzia
Eucharystia – sakramentem miłosierdzia
Kontemplacja Boga miłosierdzia w codzienności życia
Zaufanie Bogu
Relacja z Maryją – Matką Miłosierdzia
Miłosierdzie w relacjach z bliźnimi
Więź z Kościołem i troska o zbawienie dusz

Książka jest dostępna w Sekretariacie „Faustinum”.

Pozwól Bożemu miłosierdziu

działać w tobie. Zeszyt formacyjny

oprac. s. M. Emanuela Gemza ISMM

Przekazujemy w Wasze ręce kolejny zeszyt formacyjny, który stanowi ważne uzupełnienie podręcznika pt. „Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie” z I roku formacji podstawowej cyklu ABC życia duchowego. Zawiera on wiele praktycznych ćwiczeń duchowych, opartych przede wszystkim na modlitwie słowem Bożym oraz lekturze „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Przygotowany jest w ten sposób, by po lekturze jednego rozdziału z podręcznika, przez najbliższy miesiąc, aż do lektury następnego rozdziału, podjąć pracę i wypełnić zadania wskazane na dany miesiąc.

„Zeszyt formacyjny – Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie” powstał w tym celu, by był pomocą dla Was w odkrywaniu działania Bożego miłosierdzia w swoim życiu, a także podprowadzał do poznawania go i doświadczania w sakramentach świętych, w słowie Bożym, w darze Maryi, Matki Miłosierdzia oraz w darze Kościoła.

Wierzymy, i o to się modlimy, by podjęta przez Was osobista współpraca z Bożą łaską, a przede wszystkim otwartość na jej działanie poprzez Wasz akt zaufania i powierzenia się Bogu, pozwoli Bożemu miłosierdziu działać w Was i poprzez Was i w ten sposób przyniesie błogosławione owoce oraz będzie darem dla całego Kościoła świętego, który wszyscy razem tworzymy. Zatem, odwagi i wytrwałości!

Zeszyty formacyjne są przeznaczone do użytku wewnętrznego
i są dostępne WYŁĄCZNIE dla członków i wolontariuszy Stowarzyszenia „Faustinum”.

Jako lekturę dodatkową polecamy także:

Moje życie z Bogiem

Duchowość św. S. Faustyny

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

Książka ta ukazuje drogę św. Faustyny do zjednoczenia z Bogiem, odkrywa elementy jej duchowości, takie jak: poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontamplacja w codzienności, postawy zaufania i miłosierdzia, umiłowanie Kościoła i Eucharystii oraz nabożeństwo do Matki Bożej Miłosierdzia.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie „Misericordia”.

Kontemplować Boga

w tajemnicy Jego miłosierdzia

ks. Henryk Wejman

Podstawowym zagadnieniem poruszanym w książce jest próba odpowiedzi na zasadnicze pytania, czym jest miłosierdzie Boże i co stanowi fundamentalną przesłankę postawy miłosierdzia człowieka oraz w jaki sposób ma on je wyrażać wobec drugiej osoby jako stworzenia Bożego.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie „Misericordia”.

FORMACJA PODSTAWOWA – ETAP 2

ŻYĆ UFNOŚCIĄ

MATERIAŁY FORMACYJNE

Faustinum