Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest
Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”
ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków,
tel. 12 269 48 55, 509 655 184, faustinum@faustyna.pl

Inspektor Ochrony danych Osobowych: s. Symplicja Elżbieta Potyrała.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu organizacji rekolekcji, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami i dochodzenie praw.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekolekcji aż do pełnego zakończenia czynności z nimi związanymi oraz przez okres występowania interesu Administratora jakim jest ochrona przed roszczeniami i dochodzenie praw.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody niewpływające na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych automatycznie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w rekolekcjach. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożności uczestnictwa w wydarzeniu.

Informujemy, iż – jeżeli posiada Pani/Pan miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dane, które gromadzimy, będą przekazywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza terytorium UE (jeżeli Pani/Pana miejsce zamieszkania jest poza terytorium UE), jednak nastąpi to w ramach Stowarzyszenia. W przypadku przekazania danych poza terytorium UE jednostki otrzymujące dane będą zobowiązane do zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa stosowanych przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.