Żyć ufnością

Biblijne oblicza ufności

ks. Henryk Wejman

 

k10

Książ­ka ta, w opar­ciu o dane biblij­ne, pró­bu­je uka­zać czym jest ufność i jaki­mi cecha­mi się ma się odzna­czać, aby poma­ga­ła w nawią­za­niu oso­bo­wych wię­zi – tak z Bogiem, jak i z dru­gim czło­wie­kiem – i pro­wa­dzi­ła do speł­nia­nia się w czło­wie­czeń­stwie oraz reali­za­cji powo­ła­nia do dosko­na­łej miło­ści, czy­li świę­to­ści.

 

Zamów

m

 

b

Ufność w praktyce życia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

 

k9

Wola Boża, obja­wio­na w przy­ka­za­niach, bło­go­sła­wień­stwach, radach, obo­wiąz­kach sta­nu, czy też w roz­po­zna­nych natchnie­niach Ducha Świę­te­go, jest świa­tłem i dro­go­wska­zem na dro­dze do nie­ba, chro­ni dóbr czło­wie­ka w życiu docze­snym i w per­spek­ty­wie życia wiecz­ne­go. Kon­fe­ren­cje zawar­te w tym zbio­rze mają na celu uka­za­nie dobra, któ­re­go Bóg strze­że dla nasze­go szczę­ścia w każ­dym przy­ka­za­niu i obo­wiąz­kach sta­nu. Pozna­jąc je, lepiej rozu­mie­my miło­sier­ną miłość Boga wobec czło­wie­ka, a to uła­twia posta­wę zaufa­nia wobec Nie­go i tym samym peł­nie­nie Jego woli.


m
Zamów

 

m

W szkole ufności św. Siostry Faustyny

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

 

k13

W niniej­szej pozy­cji zosta­ła sze­ro­ko omó­wio­na posta­wa ufno­ści wobec Pana Boga, któ­ra jest cha­rak­te­ry­stycz­na dla ducho­wo­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny, a tym samym dla podą­ża­ją­cych za nią apo­sto­łów Miło­sier­dzia Boże­go. U pod­staw takiej posta­wy leży pozna­wa­nie tajem­ni­cy miło­sier­dzia Boże­go i jej kon­tem­pla­cja w codzien­no­ści; na jej roz­wój wpły­wa prak­ty­ka cnót, zwłasz­cza tych, któ­re ją warun­ku­ją (wia­ra, nadzie­ja, miłość, poko­ra i skru­cha), życie sakra­men­tal­ne i tro­ska o wier­ne peł­nie­nie woli Bożej.

 

Zamów

m