Żyć miłosierdziem


W biblijnej szkole miłosierdzia

ks. Henryk Wejman

 

k8

Niniej­sze roz­wa­ża­nia sta­no­wią pró­bę odpo­wie­dzi na fun­da­men­tal­ne pyta­nia, w jaki spo­sób posta­wa miło­sier­dzia czło­wie­ka otrzy­mu­je swój spe­cy­ficz­ny kształt i wyraz, czy­li ina­czej mówiąc, co sta­no­wi prze­słan­kę dla tej posta­wy, na czym pole­ga jej isto­ta i jakie uwa­run­ko­wa­nia gwa­ran­tu­ją jej roz­wój.

 


aZamów

h

a

Piękno i bogactwo miłosierdzia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

 

k7

Książ­ka ta poru­sza zagad­nie­nia zwią­za­ne z kształ­to­wa­niem wła­ści­we­go poję­cia chrze­ści­jań­skie­go miło­sier­dzia i zgod­nej z nim prak­ty­ki. Dzi­siaj wie­lu ludziom miło­sier­dzie koja­rzy się ze sła­bo­ścią, pobłaż­li­wo­ścią czy prze­kre­śle­niem spra­wie­dli­wo­ści. Tak rozu­mia­ne miło­sier­dzie nie może fascy­no­wać, a tym samym kształ­to­wać zdro­wych chrze­ści­jań­skich rela­cji mię­dzy­oso­bo­wych. Dla­te­go tak koniecz­ne dzi­siaj jest odkry­wa­nie pięk­na i bogac­twa auten­tycz­ne­go miło­sier­dzia, któ­re jest szczy­tem dosko­na­ło­ści chrze­ści­jań­skiej.
a


Zamówlg

 

a

W szkole miłosierdzia św. Siostry Faustyny

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

 

 

W ser­cu czło­wie­ka rodzi się pra­gnie­nie, aby odbić w swo­im życiu ten naj­wspa­nial­szy przy­miot Boga, jakim jest Jego miło­sier­na miłość wobec stwo­rzeń. Świę­ta Sio­stra Fau­sty­na pro­si­ła: Pra­gnę się cała prze­mie­nić w miło­sier­dzie Two­je i być żywym odbi­ciem Cie­bie, o Panie (Dz. 163). Dzi­siaj wie­lu chrze­ści­jan na całym świe­cie pra­gnie iść śla­da­mi św. Sio­stry Fau­sty­ny i uczyć się od niej posta­wy dzie­cię­cej ufno­ści wobec Pana Boga i czyn­nej miło­ści bliź­nie­go. W szko­le miło­sier­dzia, do któ­rej nas zapra­sza, pra­gnie pogłę­bić naszą wyobraź­nię miło­sier­dzia i pomóc kształ­to­wać nasze życie wła­śnie w tym duchu.

 

Zamów