Wspólnoty “Faustinum” w Polsce

Bojszowy

Para­fia Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la 
ul. Szczę­sna 4, 43–220 Boj­szo­wy

ks. Andrzej Maślan­ka
tel. 32 218 91 00

Dębica

Para­fia Miło­sier­dzia Boże­go
ul. Mic­kie­wi­cza 2, 39–200 Dębi­ca
ks. Adam Chmiel
tel. 14 681 24 01

Gdynia — Cisowa

Para­fia Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go
ul. Kcyń­ska 2, 81–001 Gdy­nia-Ciso­wa

ks. Sta­ni­sław Megier
tel. 58 623 62 24

 

Katowice

Para­fia Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go
ul. Pięk­na 8, 40–591 Kato­wi­ce

ks. Ire­ne­usz Tatu­ra
tel. 32 257 15 47

Spo­tka­nia odby­wa­ją się w 3 piąt­ki mie­sią­ca

Katowice — Józefowiec

Para­fia św. Józe­fa Robot­ni­ka
ul. Miku­siń­skie­go 8 40–146 Kato­wi­ce-Józe­fo­wiec
ks. Zenon Dróżdż
tel. 32 250 12 93
Spo­tka­nia 

Katowice — Piotrowice

Para­fia Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa
ul. Radoc­kie­go 251, 40–645 Kato­wi­ce-Pio­tro­wi­ce
ks. Zenon Bucha­lik
tel. 32 206 14 00

Spo­tka­nia odby­wa­ją się w 4 piąt­ki mie­sią­ca

Kiekrz

Klasz­tor Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia
ul. Kier­ska 10, 62–090 Kie­krz
s. M. Joela Śla­zyk ZMBM
tel. 61 848 21 21

Kleszczewo Kościerskie

Para­fia św. Jana Chrzci­cie­la
83–206 Klesz­cze­wo Kościer­skie 6
ks. Edward Kam­pen
tel. 58 561 68 24

Łódź

Klasz­tor Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia
ul. Kro­śnień­ska 9, 93–515 Łódź
s. M. Sara Jabłoń­ska ZMBM
mail: lodz.krosnienska@faustyna.pl

Spo­tka­nia odby­wa­ją się w 3 piąt­ki mie­sią­ca

Łódź

Klasz­tor Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia
ul. Wici 47, 91–157 Łódź
s. M. Dolo­ro­sa Sowa ZMBM
tel. 42 655 83 24

 

Nowy Sącz

Para­fia św. Hele­ny 
ul. św. Hele­ny 44, 33–300 Nowy Sącz

ks. Józef Zarę­ba
tel. 18 443 04 21

Spo­tka­nia odby­wa­ją się w 1 piąt­ki mie­sią­ca

Nowy Sącz

Para­fia Mat­ki Bożej Nie­po­ka­la­nej
ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi 44, 33–300 Nowy Sącz
ks. Mariusz Żuczek
tel. 18 444 45 73

Spo­tka­nia odby­wa­ją się w 2 piąt­ki mie­sią­ca 

Pieszyce

Para­fia św. Anto­nie­go
ul. Bie­lec­kie­go 1, 58–250 Pie­szy­ce
ks. Edward Dzik
tel. 74 83 65 226

Spo­tka­nia odby­wa­ją się w 2 czwart­ki mie­sią­ca 

Skierniewice

Para­fia św. Jaku­ba Apo­sto­ła 
ul. Sena­tor­ska 16, 96–100 Skier­nie­wi­ce

ks. Jan Pie­trzyk
tel. 46 833 33 22

Spo­tka­nia odby­wa­ją się w 3 piąt­ki mie­sią­ca 

Tarnobrzeg

Para­fia Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy
ul. Kon­sty­tu­cji 3 Maja 11, 39–400 Tar­no­brzeg
ks. kan. dr Jan Bie­droń
tel. 15 823 17 67
Spo­tka­nia odby­wa­ją się w ostat­nie piąt­ki mie­sią­ca 

Toruń

Klasz­tor Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia
ul. św. s. Fau­sty­ny 12, 87–100 Toruń
s. M. Mate­usza Lis ZMBM
tel. 56 639 42 64
Spo­tka­nia odby­wa­ją się w 2 piąt­ki mie­sią­ca

Warszawa — Grochów

Klasz­tor Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia
ul. Het­mań­ska 44, 04–305 War­sza­wa — Gro­chów
s. M. Naza­ria Dłu­bak ZMBM
tel. 22 610 60 51
Spo­tka­nia

 

Warszawa

Dom Gene­ral­ny Zgro­ma­dze­nia
Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia
ul. Żyt­nia 3/9, 01–014 War­sza­wa
s. M. Nul­la Chmu­ra ZMBM
tel. 22 838 38 44

Spo­tka­nia odby­wa­ją się w 4 piąt­ki mie­sią­ca 

Zielona Góra

Para­fia Miło­sier­dzia Boże­go
Osie­dle Kaszub­skie 7, 65–549 Zie­lo­na Góra
ks. Piotr Wadow­ski
tel. 533 106 037

Spo­tka­nia odby­wa­ją się w 4 czwart­ki mie­sią­ca